N1 Terugkeer naar God Deel I

Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek  

B.D.-Nr. Titel Datum Paginaweergaven Extra
Over de geestelijke oerschepping tot en met de mens
1047 De boodschappen zijn in een bepaalde volgorde gegeven 10. 8. 1939 22  Afdrukvoorbeeld
8712 Geestelijk dieptepunt - Liefdeloosheid - Eigenliefde 31. 12. 1964 36  Afdrukvoorbeeld
Motivatie van de nieuwe openbaringen
8054 Is de bijbel afgesloten? 3. 12. 1961 31  Afdrukvoorbeeld
5710 Boek der boeken - Gods woord 28. 6. 1953 15  Afdrukvoorbeeld
8251 Twijfel aan goddelijke openbaringen 25. 8. 1962 26  Afdrukvoorbeeld
6038 Nieuwe openbaringen - Motivatie - Bijbel 30. 8. 1954 15  Afdrukvoorbeeld
Het wezen Gods
6852 In het begin was het Woord 15. 6. 1957 21  Afdrukvoorbeeld
8082 God is de liefde 19. 1. 1962 26  Afdrukvoorbeeld
8622 De ondoorgrondelijkheid van de Godheid 21. 9. 1963 21  Afdrukvoorbeeld
7828 God is een Geest die zich heeft geopenbaard in Jezus Christus 17. 2. 1961 29  Afdrukvoorbeeld
De geestelijke oerschepping en de afval van God
5612 Het eerstgeschapen wezen - Drager van het licht - Afval van God 28. 2. 1953 25  Afdrukvoorbeeld
7082 Val der geesten - Denkvermogen - Val van Lucifer 3. 4. 1958 12  Afdrukvoorbeeld
8672 De reden van de afval van Lucifer van God 13. 11. 1963 21  Afdrukvoorbeeld
8910 Goed en kwaad - De wet van eeuwigheid 12. 1. 1965 21  Afdrukvoorbeeld
8760 Kennis van het heilsplan van God 22. 2. 1964 21  Afdrukvoorbeeld
De materie als gevolg van Lucifers val
8613 De schepping is het werk van God 11. 9. 1963 22  Afdrukvoorbeeld
8575 Opheldering over de materie en haar opdracht 31. 7. 1963 19  Afdrukvoorbeeld
5610 Het wezen van satan - Val en verlossing 26. 2. 1953 13  Afdrukvoorbeeld
De aarde
7942 Het ontstaan van het scheppingswerk "aarde" 15. 7. 1961 23  Afdrukvoorbeeld
7800 De weg van ontwikkeling op de aarde 21. 1. 1961 30  Afdrukvoorbeeld
De gang door de scheppingen van de aarde
8770 Er zijn eeuwigheden nodig geweest voor het scheppingsproces 4. 3. 1964 24  Afdrukvoorbeeld
7571 De ontwikkeling van de ziel - Oergeest 7. 4. 1960 23  Afdrukvoorbeeld
9015 Pre-adamieten 15. 7. 1965 19  Afdrukvoorbeeld
7699 De ontwikkelingsweg van het geestelijke 14. 9. 1960 19  Afdrukvoorbeeld
De mens
8235 Heeft de mens zich ontwikkeld of werd hij nieuw geschapen? 9. 8. 1962 31  Afdrukvoorbeeld
8243 De ziel neemt kennis van het aardse leven 17. 8. 1962 23  Afdrukvoorbeeld
5125 Ontwikkelingsgang - De wet van de gebonden wil - Het stadium van de vrije wil 6. 5. 1951 17  Afdrukvoorbeeld
7413 Het stadium van het zelfbewustzijn 21. 9. 1959 22  Afdrukvoorbeeld
8936 In de toestand van de gebonden wil is positieve ontwikkeling verzekerd. Maar als mens? 16. 2. 1965 16  Afdrukvoorbeeld
De zondeval van Adam - De missie van Jezus
0185 Het Oude Testament 17. 11. 1937 18  Afdrukvoorbeeld
Adam en de zondeval
5802 Adam - Oer-geest - Lucifers poging - Vernielen van de vorm 9. 11. 1953 48  Afdrukvoorbeeld
5967 Erfzonde 29. 5. 1954 45  Afdrukvoorbeeld
8236 Was Adam de enige mens die God schiep? 10. 8. 1962 18  Afdrukvoorbeeld
8675 Vraag: Wat echter als Adam niet gevallen zou zijn? 16. 11. 1963 28  Afdrukvoorbeeld
5307 Het Nieuwe Testament en toevoeging 31. 1. 1952 16  Afdrukvoorbeeld
De menswording van Jezus
8694 Kenmerk van goddelijke onderrichting: Het vraagstuk van de menswording 6. 12. 1963 13  Afdrukvoorbeeld
7147 God werd zichtbaar in Jezus Christus 18. 6. 1958 20  Afdrukvoorbeeld
8750 Was de ziel van Jezus al voor de menswording van God geïncarneerd? 11. 2. 1964 42  Afdrukvoorbeeld
6673 Beantwoording van vragen over onbevlekte ontvangenis 20. 10. 1956 33  Afdrukvoorbeeld
8141 "En het Woord is vlees geworden!" 3. 4. 1962 45  Afdrukvoorbeeld
5551 De wonderwerken van het kind Jezus 9. 12. 1952 28  Afdrukvoorbeeld
8667 Jezus was als mens op de hoogte van Zijn missie 8. 11. 1963 12  Afdrukvoorbeeld
Het verlossingswerk van Jezus Christus
8806 De kennis van de oerschuld is nodig om het verlossingswerk te begrijpen 26. 5. 1964 30  Afdrukvoorbeeld
7781 Het verlossingswerk van Jezus Christus 26. 12. 1960 20  Afdrukvoorbeeld
5224 De strijd tegen zichzelf op aarde 1. 10. 1951 15  Afdrukvoorbeeld
6233 Lijden en sterven 9. 4. 1955 30  Afdrukvoorbeeld
7764 De laatste woorden van Jezus aan het kruis 5. 12. 1960 25  Afdrukvoorbeeld
8999 Na Zijn kruisdood daalde Jezus af in de diepte 20. 6. 1965 15  Afdrukvoorbeeld
7320 Verrijzenis op de derde dag 29. 3. 1959 24  Afdrukvoorbeeld
8506 Hemelvaart 23. 5. 1963 25  Afdrukvoorbeeld
8516 Uitstorting van de Geest - Pinksteren 2. 6. 1963 15  Afdrukvoorbeeld
8715 Veel voorkomende vraag: Waarom liet de God van liefde een mens zo lijden? 4. 1. 1964 20  Afdrukvoorbeeld
7019 Het kruisoffer werd voor tijd en eeuwigheid gebracht 17. 1. 1958 30  Afdrukvoorbeeld
6938 Laat het kruisoffer niet tevergeefs gebracht zijn 7. 10. 1957 27  Afdrukvoorbeeld
8600 Het verlossingswerk van Jezus was het begin van een nieuwe periode in het werk van terugvoering 29. 8. 1963 15  Afdrukvoorbeeld
8696 Kennis van Jezus Christus is van de grootste betekenis 10. 12. 1963 12  Afdrukvoorbeeld
Het navolgen van Jezus
4544 "Volg Mij na" 18. 1. 1949 19  Afdrukvoorbeeld
Dienen in liefde
8436 De correcte levenswandel volstaat niet om rijp te worden 11. 3. 1963 14  Afdrukvoorbeeld
8032 Wat is liefde? - Verandering van de eigenliefde in naastenliefde 4. 11. 1961 18  Afdrukvoorbeeld
8584 De liefde tot God wordt bewezen door de liefde tot de naaste 11. 8. 1963 18  Afdrukvoorbeeld
8711 De band van de liefde moet allen verbinden zonder onderscheid 30. 12. 1964 13  Afdrukvoorbeeld
4357 Het door God gezegende huwelijk 29. 6. 1948 21  Afdrukvoorbeeld
7149 Verantwoordelijkheid van de ouders en de kinderen 20. 6. 1958 19  Afdrukvoorbeeld
6703 De een moet de ander dienen - Producten om mee te sjacheren - Beroep 1. 12. 1956 14  Afdrukvoorbeeld
6360 Sociale lasten - Naastenliefde 20. 9. 1955 20  Afdrukvoorbeeld
4096 Ernstige aansporing om christelijke naastenliefde te beoefenen 3. 8. 1947 19  Afdrukvoorbeeld
3920 Het navolgen van Jezus - De levensweg in liefde en zelfverloochening 1. 11. 1946 33  Afdrukvoorbeeld
7563 Naastenliefde 31. 3. 1960 12  Afdrukvoorbeeld
Verandering van wil en wezen
5303 Doel van het aardse leven: verandering van wil en wezen 26. 1. 1952 13  Afdrukvoorbeeld
0765 Liefde - Haat 31. 1. 1939 16  Afdrukvoorbeeld
1869 Rechtvaardigheidsgevoel - Het veroordelen van de medemens 30. 3. 1941 18  Afdrukvoorbeeld
3723 Het loslaten van aardse goederen 21. 3. 1946 12  Afdrukvoorbeeld
6286 Strijd tegen begeerten en hartstochten 16. 6. 1955 22  Afdrukvoorbeeld
8281 Het gevaar van arrogantie 24. 9. 1962 31  Afdrukvoorbeeld
Levend geloof
8289 God vraagt geloof in Zijn overgrote liefde 2. 10. 1962 11  Afdrukvoorbeeld
7951 Geloof 27. 7. 1961 19  Afdrukvoorbeeld
7462 Vrees is gebrek aan geloof 24. 11. 1959 26  Afdrukvoorbeeld
8503 God verlangt een levend geloof 20. 5. 1963 24  Afdrukvoorbeeld
5726 Een sterk geloof - Het navolgen van Jezus 18. 7. 1953 18  Afdrukvoorbeeld
Verlangen naar waarheid
8519 Waarheid is licht - duisternis een gevolg van liefdeloosheid 5. 6. 1963 20  Afdrukvoorbeeld
7584 Het serieus onderzoeken van geestelijke goederen met Gods hulp 23. 4. 1960 16  Afdrukvoorbeeld
8733 God zelf is de bron van de openbaringen 23. 1. 1964 15  Afdrukvoorbeeld
6467 De waarheid laat u de volmaaktheid van God inzien 4. 2. 1956 11  Afdrukvoorbeeld
9013 Welke boodschappen garanderen de waarheid? 12. 7. 1965 22  Afdrukvoorbeeld
6252 De opdracht, waarheid te verbreiden, stelt het ontvangen van waarheid door God voorop 7. 5. 1955 16  Afdrukvoorbeeld
Verbinding met God door middel van gedachten
7613 De Vader spreekt tot Zijn kind 1. 6. 1960 16  Afdrukvoorbeeld
7448 God verlangt nadenken 6. 11. 1959 25  Afdrukvoorbeeld
7981 Het middels gedachten op God richten van de wil 1. 9. 1961 10  Afdrukvoorbeeld
6859 De zegen van een omgang met God door middel van gedachten 28. 6. 1957 42  Afdrukvoorbeeld
8737 De band met God - Noden en lijden 27. 1. 1964 13  Afdrukvoorbeeld
7129 Het dagelijks aanroepen van de naam Jezus 24. 5. 1958 29  Afdrukvoorbeeld
7376 God wil dat onze gedachten vervuld zijn van Hem 27. 6. 1959 20  Afdrukvoorbeeld
3740 “Doe dit tot mijn gedachtenis” - Avondmaal 10. 4. 1946 28  Afdrukvoorbeeld
8633 De mensen kennen hun grote geestelijke nood niet 2. 10. 1963 17  Afdrukvoorbeeld
Het verdragen van aardse nood en leed
7495 Het dragen van het kruis - Het navolgen van Jezus 6. 1. 1960 12  Afdrukvoorbeeld
4876 De kruisgang van Christus 8. 4. 1950 18  Afdrukvoorbeeld
5282 Tot de zwakken, zieken en behoeftigen kwam Jezus 27. 12. 1951 33  Afdrukvoorbeeld
7217 Beproevingen op hogere leeftijd – Liefde en geduld 29. 11. 1958 11  Afdrukvoorbeeld
6987 Louteringsproces door beproevingen 8. 12. 1957 19  Afdrukvoorbeeld
6277 Slagen van het noodlot - De liefde van de Vader 6. 6. 1955 42  Afdrukvoorbeeld
7184 Smartelijke opvoedingsmiddelen 7. 8. 1958 19  Afdrukvoorbeeld
8113 Liefde en leed ontslakken de ziel 1. 3. 1962 11  Afdrukvoorbeeld
8594 Pijnlijke middelen kunnen helpen om te geloven 23. 8. 1963 23  Afdrukvoorbeeld
5904 De zegen van het leed 16. 3. 1954 11  Afdrukvoorbeeld
6763 Liefdevolle hulp aan medemensen die in nood zijn 16. 2. 1957 13  Afdrukvoorbeeld
8680 Het navolgen van Jezus: het kruis dragen 21. 11. 1963 20  Afdrukvoorbeeld
Het luisteren naar de innerlijke stem
3968 Het inkeren naar binnen - Het zich losmaken van de wereld en materie - Het resultaat is waarheid 5. 2. 1947 12  Afdrukvoorbeeld
5753 Het luisteren naar het aangesproken worden door God 24. 8. 1953 27  Afdrukvoorbeeld
7698 De stem van het geweten 13. 9. 1960 32  Afdrukvoorbeeld
6421 Innige verbinding met God - De innerlijke stem 10. 12. 1955 19  Afdrukvoorbeeld
4378 De innerljke stem is moeilijk te horen - Opschudding - Rust 17. 7. 1948 12  Afdrukvoorbeeld
Het werken aan de ziel
6625 Denk aan de tijd na de dood 18. 8. 1956 20  Afdrukvoorbeeld
7153 Het bewust werken van de mens aan zijn ziel 25. 6. 1958 39  Afdrukvoorbeeld
3661 De arbeid aan de ziel 19. 1. 1946 30  Afdrukvoorbeeld
6730 Het bewust werken aan de ziel 7. 1. 1957 16  Afdrukvoorbeeld
Bidden
6374 "Wat u de Vader vraagt in mijn naam" 10. 10. 1955 16  Afdrukvoorbeeld
7603 Om Gods zegen moet gevraagd worden 20. 5. 1960 15  Afdrukvoorbeeld
8738 Hoe moet het gebed zijn dat verhoord wordt? 28. 1. 1964 24  Afdrukvoorbeeld
8589 Gebed om kracht en genade - Hoogmoed - Deemoed 18. 8. 1963 18  Afdrukvoorbeeld
8955 Alleen het gebed beschermt tegen de activiteiten van de tegenstander 15. 3. 1965 17  Afdrukvoorbeeld
Het verbreiden van het woord van Jezus
4507 “Waar twee of drie in mijn naam verenigd zijn“ 11. 12. 1948 13  Afdrukvoorbeeld
7809 Arbeid in de wijngaard in onbaatzuchtigheid 27. 1. 1961 14  Afdrukvoorbeeld
7531 Het verbreiden van het goddelijk woord 25. 2. 1960 12  Afdrukvoorbeeld
4742 Aansporing om ijverig te arbeiden voor het rijk Gods 18. 9. 1949 13  Afdrukvoorbeeld
7437 Antwoord op vragen 26. 10. 1959 11  Afdrukvoorbeeld
7528 Het uitdragen van het evangelie - Jezus Christus 22. 2. 1960 16  Afdrukvoorbeeld
Het streven naar het kindschap Gods
8673 De verhouding van kind tot Vader waarborgt pas levende godsdienst 14. 11. 1963 23  Afdrukvoorbeeld
7907 Worden tot "kinderen" Gods - Kindschap Gods 2. 6. 1961 23  Afdrukvoorbeeld
8980 Zwaar leed kan het kindschap Gods opleveren 23. 5. 1965 27  Afdrukvoorbeeld
6796 „Wie in de liefde blijft“ – Vreemde goden 1. 4. 1957 14  Afdrukvoorbeeld
4994 De bezorgdheid van de Vader om Zijn kinderen 5. 11. 1950 18  Afdrukvoorbeeld
7847 Alleen de liefde brengt de terugkeer tot stand 10. 3. 1961 10  Afdrukvoorbeeld
6610 Het verkondigen van de leer van de liefde van Jezus is dringend nodig 31. 7. 1956 18  Afdrukvoorbeeld
Themaboekje downloaden als:

 PDF    ePub    Kindle    Luisterboek