8568 Waarom spreekt GOD de mensen aan ?

24. Jul 1963: Boek 90

Mensen, denk u eens in wat het betekent wanneer uw GOD en Schepper Zelf Zich tot u neerbuigt om u aan te spreken, want Hij heeft daar een doel mee voor ogen dat u niet bevatten noch doorgronden kunt. IKZelf buig ME naar u over om u aan te spreken en dus moet het erg belangrijk zijn dat u Mijn aanspreken verneemt, zodat u door Mij een bepaalde kennis wordt bijgebracht daar IK dit laatste nodig acht.

Het zijn niet alleen vermaningen en waarschuwingen die IK u laat toekomen, maar IK probeer uw niveau van inzicht te verhogen en geef u aanwijzingen op welke manier dit mogelijk is. Voor eerst wil IK de duisternis waarin u mensen zich bevindt van u wegnemen, en daarom wil IK u ook de reden van deze erge duisternis vertellen en hoe u die op kunt heffen. IK wil u licht schenken omdat duisternis een onzalige toestand voor u is en u in dit duister niet de juiste weg naar het licht van de dag vindt.

U had dat licht en inzicht prijsgegeven, want u kent Mij niet meer, uw GOD en Schepper Die uw VADER wil zijn. U weet niets meer van uzelf, wat u was bij het begin der tijden, waarom u uzelf afkeerde en met welke bedoeling u op aarde bent. En het is deze toestand zonder inzicht die niet goddelijk genoemd kan worden. U bent echter van goddelijke oorsprong, u was eens volmaakt en dus bevond u zich ook in het licht. U kende alles, u kende Mijn overgrote Liefde die steeds door u heen straalde en juist die duisternis tegenhield, waardoor u helder en klaar elke samenhang begreep en een kennis had die alleen maar een goddelijk wezen bezitten kon.

U vergooide echter vrijwillig deze kennis, het licht en het inzicht, en u verviel in een toestand zonder licht.- Uw begrippen verwarden zich en u kon niets meer bevatten. U begreep noch uzelf en het doel van uw bestaan noch de samenhang met Mij, met Degene uit Wiens Liefdekracht u voortgekomen bent. U viel in duisternis en die duisternis hield u zolang gevangen tot u vrijwillig weer verlangde naar Mijn Liefdestraling, die u dan ook weer het licht van de kennis schenken zal.

En dwars door deze duisternis heen weerklinkt Mijn Woord van boven. Zou u de diepte van Mijn Liefde kunnen bevatten Die u alles wat u eens vrijwillig opgaf, weer zou willen schenken? Zou u bijgevolg Mijn Woord, in zijn overgrote waarde, kunnen erkennen als het grootste genadegeschenk van Mijn kant dat IK de mensen doe toekomen om hun terugkeer tot de Liefde makkelijk en mogelijk te maken? IK spreek rechtstreeks tot u, IK overbrug de brede kloof die nog tussen ons bestaat en laat uit het lichtrijk een genadestroom naar de aarde vloeien die deze grote geestelijke dorheid bevloeien zal, en opnieuw zal doen herleven.

IK wil de ellendige toestand waarin de mensen zich bevinden, veranderen en hun hulp bieden opdat ze vanuit de toestand van duisternis ontdekken dat hen een licht tegenstraalt. Ze moeten bereid zijn dit licht aan te nemen en hun verdere levensweg op aarde daardoor te laten verlichten, zodat ze ook zeker zijn die weg naar hun bestemming te volgen die in het licht loopt en nooit door duisternis zal gaan.

Het is een overgrote daad van barmhartigheid die IK de mensheid bewijs, dat IK hun,die eens het Liefdelicht afwezen, weer datzelfde Liefdelicht aanbied. Dat Ik dit naar de aarde zend ofschoon de mensen niet laten blijken daar verlangen naar te hebben, op een paar na die IK nu als tussenpersoon gebruik, zodat zij het licht daar brengen waar nog duisternis is.

Maar alle mensen zouden daar deel aan moeten kunnen hebben, want IK wil niemand Mijn genadegeschenk onthouden. IK wil een ieder in Mijn lichtkring voeren en trachten hem met Mijn licht te bestralen, opdat hij dan geleid kan worden vanuit de kant van de lichtwereld die altijd alleen maar daarop wacht dat een mens zich openstelt voor haar liefdezorg.

En steeds opnieuw zal IK de aarde door een licht bestralen, want de duisternis zal steeds nog dieper worden. Voor hem echter die naar het licht verlangt zal dit schijnen. Hij zal weer een toestand van inzicht binnengaan daar hij door Mij Zelf binnen gevoerd wordt in een diep weten dat hem van buitenaf niet gegeven kan worden, of hij neemt het van de kant van Mijn boodschappers aan, aan wie IK Zelf die kennis heb bijgebracht.

En IK zal Mijn genadegaven nog aan veel mensen aanbieden, en bij hem die slechts naar een lichtpuntje verlangt zal het stralen. Het zal hem binnenleiden in een weten in waarheid dat hem ook gelukkig zal maken. Want IK stort nog rijkelijk de gaven van Mijn Liefde uit voordat het einde komt en ieder die van goede wil is, kan nog tot het einde zijn gebrekkige toestand veranderen. Hij kan het licht aannemen en dit zelf vermeerderen door een leven in liefde, en hij hoeft het einde niet te vrezen, zodra hij eenmaal het doel en de bestemming van zijn leven op aarde kent en bewust die bestemming ook nastreeft. Want zijn wil heeft dan de juiste beslissing genomen, hij verlangt naar Mij terug te gaan en zal dan ook zeker zijn doel bereiken.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 90

 ePub
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften