8364 De mens heeft de plicht geestelijke goederen te onderzoeken

28 december 1962: Boek 88

U zult u niet kunnen verontschuldigen wegens verkeerd onderricht omdat u door Mij in de gelegenheid bent gesteld uw verstand te gebruiken, dus hebt u ook de plicht te onderzoeken wat u geleerd werd. En zodra u kennis neemt van een GOD en Schepper, DIE alles liet ontstaan en DIE alles wat u om u heen ziet en ook u zelf, behoudt, hoeft u zich slechts in gedachten tot deze Schepper te wenden en waarlijk, IK zal dan uw gedachten sturen zodat u inzicht krijgt als u dat wenst.

En er zullen uit het geestelijke rijk steeds die gedachten tot u komen, die gaan over MijZelf en u. Die u vragen laten in welke verhouding u tot Mij,uw GOD en Schepper, staat. En zulke gedachten moet u oppakken en in u overwegen. Altijd moet u zich bewust zijn dat iedere mens die alleen op zijn verstand vertrouwt, zich kan vergissen.

Ook moet u uzelf afvragen of de mensen die u onderwijzen, zonder dwaling zijn; of zij die u kennis ter overweging aanbieden, dit zelf weer van hun medemensen ontvingen of door middel van studie verworven hebben. Want dan zal er in u zeker twijfel opkomen en dan doet u er goed aan daarover na te denken. Alleen uw wil is echter beslissend of u zelf de waarheid verlangt, want alleen deze wil zorgt er voor dat u zuivere waarheid geschonken wordt. Want neemt u gedachteloos aan wat u wordt voorgeschoteld dan zult u nooit de weg tot Mij vinden. U bezit dan alleen zuiver verstandskennis die nooit het hart beroeren kan, uw ziel heeft daar niet het geringste voordeel van omdat het noch tot ware kennis voert noch uzelf ertoe brengt ernstig aan uzelf te werken. Het is en blijft ook slechts een wereldlijk weten, zelfs als het om geestelijke problemen gaat. Want alleen uw verstand wordt aangesproken maar nooit wordt ervan geëist dat het zich daar intensief mee bezig houdt, en dan pas kan begrijpen wat het werd aangeboden.

En als u nu door (kerkelijke) geboden verhinderd wordt erover na te denken, zult u ook de onzinnigheid van zo'n verbod inzien en achterdochtig worden en daarom alleen al aan de waarheid gaan twijfelen van de u aangeboden leer. Alles hoeft geen dwaling te zijn, maar u moet uzelf hierover duidelijkheid verschaffen doordat u zelf gaat nadenken en u tot HEM wendt, DIE uw GOD en Schepper is, want Hij alleen kan u opheldering verschaffen.

Zodoende moet u proberen een levend weten te verkrijgen en u niet met dode kennis tevreden stellen; dat net zo lang dood is als het geen invloed uitoefent op de menselijke ziel, totdat het deze opwekt tot echte ijverige arbeid die voornamelijk uit werken van liefde bestaat. Want zogauw een mens een leven in liefde leidt, zal ook zijn denken verlicht zijn en dan heeft hij geen vrede meer met 'n leer die niet geheel met de waarheid overeenstemt. Het licht van de liefde in hem laat hem dan ook niet meer alles zonder bedenking aannemen wat hem wordt aangeboden, maar noodzaakt hem tot onderzoek daar de liefde het goddelijke grondbeginsel is en nooit dwaling of leugen naast zich dulden kan.

Dan begint er ook een levendig verlangen naar waarheid te groeien waardoor ook de waarheid tot de mens wordt geleid, eender op welke manier. Want wie de waarheid begeert, die verlangt ook naar MijZelf, IK DIE de eeuwige Waarheid ben. En aan hem zal IK Me ook openbaren, d.w.z. op een of andere manier hem de waarheid doen toekomen zodat hij die ook zonder bedenking zal aannemen en verwerken. Iedereen moet zelf naar zijn eigen voltooiing streven en is daar dan ook toe in staat, want het is waarlijk voldoende verbinding met Mij te zoeken door een gebed in geest en waarheid, om met Mijn hulp zijn weg over de aarde met goed gevolg af te leggen. En dit gebed zal verhoord worden, hij zal steeds van binnenuit worden aangespoord tot werken van liefde en daardoor zal hij ook tot het licht geraken en de weg gaan die tot volmaaktheid voert.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
1 GOD spreekt ook van daag nog ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften