6973 Boží plán Spásy.... Pôvodný hriech.... Adamov pád.... Dielo vykúpenia....

20/11/1957: Kniha 74

Dielo vykúpenie začalo vznikom stvorení vo vesmíre.... začalo spájaním stvrdnutej duchovnej látky do formy, teda tvarovaním hmotných foriem, ktoré najprv boli v podstate samy v sebe duchovné a potom tiež v sebe chránili (uschovávali) duchovné látky, ktoré už prešli určitým procesom vývoja.

Duchovia, ktorí kedysi opustili Boha sa od Neho vzdialili do tej miery, že sa ich Božia sila už nemohla dotknúť, a preto sa stali nepohybliví a nepružní, čiže stvrdli v sebe. A počas tejto doby patrili k Božiemu protivníkovi a nikdy by neboli schopní zmeniť svoju situáciu. Ale Božím plánom bolo poskytnúť týmto stvrdnutým duchom príležitosť dosiahnuť stav nádhery, ktorý by ďaleko viac prekonal ich minulé blahoslavenstvá.... Boh chcel vyformovať svoje „živé bytosti“ na „deti“.... čo však, museli dosiahnuť samotné stvorenia. Preto stvorená bytosť, ktorá sa vzbúrila proti Bohu slobodnou vôľou a následne klesla do najhlbšej priepasti, mala možnosť úplne dobrovoľne vystúpiť do stavu zrelosti, aby potom mohla dosiahnuť dielo deifikácie (získať Božskú prirodzenosť).... ale musela byť zdvihnutá z priepasti, pretože sama už nedokázala stúpať kvôli svojmu úplnému nedostatku sily. A Boh poskytol túto pomoc padlým duchom tým, že umožnil vznik vesmíru, čo prostredníctvom Jeho vôle formovalo spevnenú duchovnú látku do mnohých, rôznych druhov stvorení. A s týmito stvoreniami sa začalo vykúpenie, alebo návrat duchov k Bohu.

Teraz bolo padlým duchom zaručené vystúpenie na určitú úroveň, pretože v tomto pláne stvorenia je rozhodujúcim faktorom Božská vôľa a nepriateľ nemá vôbec žiadny vplyv na viazané duchovné látky v dielach stvorenia.

Aj pokračujúci výstup ako ľudská bytosť by bol zaručený, keby prvé ľudské bytosti verne žili podľa ľahkého Božieho prikázania a odolávali pokušeniam Božieho protivníka.... na čo prvé ľudské bytosti, Adam a Eva, určite mali silu.... Ale keďže im bolo dovolené používať ich slobodnú vôľu a nechať sa oklamať protivníkom, zlyhali, a tak dielo vykúpenia pre celé ľudstvo učinili oveľa ťažším, ako čo by mohlo byť, keby využili svoju vôľu správne. Preto ľudia, ktorí nasledovali, boli týmto hriechom prvých ľudských bytostí značne oslabení, už nemali silu, ktorú ich predchodcovia mali k dispozícii, a do istej miery nosili bremeno tohto hriechu, takže Boží protivník dosiahol veľkú časť práce:

Ohrozil vyhliadky ľudí.... kedysi padlých pôvodných duchov.... aby niekedy dosiahli konečný cieľ deifikácie. Preto im Boh znova poskytol pomoc.... Poslal svojho Syna na Zem, tj vznešená svetelná bytosť začala svoj proces na Zemi, aby, ako ľudská bytosť, splnila podmienky, ktoré prví ľudia zanedbali a zničili ich.... Chcel im tým spôsobom pomôcť uniknúť ich stavu slabosti, chcel im znovu umožniť dosiahnuť deifikáciu. Bol to človek Ježiš, v ktorom sa Božia Láska osobne usadila.... Otec, Ktorý chcel pomôcť svojim deťom oslobodiť sa od protivníka a vrátiť sa k Nemu.... Poslal svojho Syna na Zem, bytosť, ktorá sa tiež vynorila z Jeho tvorivej sily a Ktorá musela vstúpiť do ľudského plášťa, aby sa najprv stala nádobou pre večného Ducha Božieho, ktorý v tejto ľudskej podobe chcel priniesť spásu Jeho živým stvoreniam. Ale opäť je rozhodujúca slobodná vôľa ľudskej bytosti.... Zatiaľ ona najprv musí uznať Božského Vykupiteľa Ježiša Krista a prijať Jeho pomoc k vykúpeniu, ak chce dosiahnuť cieľ zjednotenia s Bohom, Božie Synovstvo, čo je stav najvyššej dokonalosti a blahoslavenosti. Všetci padlí duchovia boli schopní dosiahnuť najvyšší vrchol, pretože dielo Spásy skrze človeka Ježiša preukázalo, že je vôľa ľudskej bytosti schopná odoprieť jeho protivníkovi a najväčšiemu nepriateľovi, že láska je sila odporu, ktorú každý v sebe dokáže zapáliť.... a keďže každá ľudská bytosť potrebuje iba odoslať prosbu o pomoc Božskému Vykupiteľovi, aby sa potom aj mohla stať víťazom nad smrťou a dosiahla život, ktorý možno nájsť iba v jednote s Bohom.... a ktorý tiež dokazuje prepustenie (vyslobodenie) z moci Božieho protivníka, ktorý sa vždy snaží udržať všetky stvorené bytosti v priepasti, v stave smrti. Preto „vykúpenie“ znamená „prepustenie“ z moci toho, kto priniesol smrť na svet, vykúpenie znamená prijatie pomoci od Ježiša Krista, pretože bez Neho je ľudská bytosť slabá v dôsledku pôvodného hriechu a hriechu svojich prarodičov, ktoré boli zmierené iba smrťou Ježiša Krista na kríži....

AMEŇ

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book


  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy