8715 Často kladená otázka: Prečo Boh lásky ľudskú bytosť nechal tak trpieť?

4 januára 1964: Kniha 91

Vy, ľudia, si nedokážete predstaviť výsledok svojho pôvodného hriechu, keby ste neboli vykúpení.... Ja vám stále hovorím, že dokážete pochopiť iba obmedzené koncepty (termíny), zatiaľ čo dôsledok pôvodného hriechu by bol neobmedzený, pretože Moje zákony nemôžu nikdy byť zrušené.... A hriech spáchaný proti Mne, ktorý bol taký obrovský a taký vážny kvôli odpadnutiu odo Mňa aj napriek poznaniu, že je to zlé, mal podľa Božskej spravodlivosti za následok rovnako hrozivé následky, ktoré pre tieto bytosti znamenali večnú biedu.... stav večného utrpenia a tmy....

Preto by nespočetné bytosti museli očakávať tento stav, pretože Moja spravodlivosť nemohla jednoducho zrušiť nevykúpenú vinu. Ale tieto bytosti neboli schopné samé to opraviť, pretože nejde iba o to, že bytosti v určitom časovom rozsahu vytrpia trest, a tým spôsobom by dosiahli vykúpenie viny za hriech.... ide o to, že bytosti zhrešili proti samotnej Láske a že zmierenie viny by sa preto mohlo znova uskutočniť iba skutkom Lásky....

Ide o to, že bytosti museli zapáliť ich Lásku vo svojom vnútri, potom spoznať obrovskú vinu a v úprimnej Láske ku Mne volať o odpustenie.... Ale padlé bytosti to už nedokázali urobiť, pretože boli úplne bez Lásky.... A boli rovnako neschopné urovnať túto nesmiernu vinu, pretože keď boli úplne zatvrdené *(v ich duchovnej bytosti)*, stratili sebauvedomenie, a preto so Mnou už neexistoval žiadny vedomý kontakt. Niečo, čo bolo stvorené na život, zomrelo a nebolo schopné sa ku Mne vrátiť vlastným úsilím.

Kvôli Mojej Láske, múdrosti a sile Ja som skutočne mohol prebudiť tieto mŕtve bytosti do krehkého života.... ale obrovský pôvodný hriech zostal a udržoval bytosť nekonečne ďaleko odo Mňa, a kým táto vina nebola vykúpená, úplný návrat ku Mne bol nemožný. A potom to nijaká padlá bytosť nebola schopná dokázať, pretože boli úplne bez Lásky.... Ja Som to všetko predvídal od večnosti a stále by Som sa nemohol vyhnúť odpadnutiu bytostí bez odstránenia slobodnej vôle.... Ale od večnosti Som tiež predvídal cestu návratu ku Mne pre tieto padlé bytosti a navrhol Som plán návratu a implementoval (uskutočnil) ho....

A všetky bytosti, ktoré zostali so Mnou, sa zúčastňujú na realizácii tohto večného plánu Spásy, nachádzajúc v tom najvyššie šťastie.... Oni sú neustále prenikané Mojou láskou a v úplnom vlastníctve svetla a sily.... A ich Láska neustále ich núti pomáhať padlej duchovnej substancii (látke), ktorá sa vydala na cestu cez diela stvorenia, ktoré sa objavili za účelom ich návratu. Ich Láska núti ich aktívne vytvárať a navrhovať formy pre padlú duchovnú substanciu (látku), ktorá prechádza stvorením. A tak ona dosahuje stupeň zrelosti až keď sa sama môže znova slobodne rozhodnúť. A napriek tomu jej obrovský pôvodný hriech nie je a nikdy by nebol vykúpený, pretože bytosti, ktoré sa jej kedysi dobrovoľne vzdali, sú bez Lásky. Z tohto dôvodu svetelná bytosť Seba dobrovoľne ponúkla na vykúpenie tohto hriechu, pretože bola plná Lásky, a Láska vezme na seba všetko, aby potešila a pomohla tam, kde vidí biedu a utrpenie.

Keby ste vy, ľudia, mohli vyhodnotiť veľkosť pôvodného hriechu, pochopili by ste aj to, prečo rozsah utrpenia, ktorý ďaleko prevyšoval ľudskú silu, musel byť vytrpený na vykúpenie tohto hriechu.... čo by „ľudská bytosť“ nikdy dokázala zniesť, keby mu Láska nedala silu, pretože Láska je sila a jedine Láska vydržala bolesť a utrpenie, ktoré ľudská bytosť Ježiš dobrovoľne vzal na Seba.

On vedel všetko, a tak tiež vedel, že niet nádeje pre padlých duchov, aby sa niekedy vrátili k Bohu a znova boli šťastní, ak by sa hriech nevykúpil.. Obetoval Seba ako svetelná bytosť, aby dosiahol dielo Spásy, pretože ako svetelná bytosť bol schopný uvedomiť si, čo Ho čakalo, ale Láska bola väčšia ako osud, ku ktorému sa blížil ako ľudská bytosť.... Pretože svetelná bytosť vedela, že bude v neustálom kontakte so Mnou a Ona vedela tiež, že Jej Budem neustále poskytovať silu, pretože Moja základná prirodzenosť je Láska, a preto Som bol v ľudskej bytosti, Ježišovi prítomný so Svojou základnou prirodzenosťou. „Ľudská bytosť“ Ježiš určite očakával nepredstaviteľnú mieru utrpenia a bolesti, no napriek tomu, vzhľadom na veľkosť pôvodného hriechu nespočetných bytostí, taká nadmerná miera utrpenia bola nevyhnutná, aby Som uspokojil Moju spravodlivosť, ktorej sa nedalo vyhnúť.... alebo, aby Som milosrdne vymazal vinu kvôli väčšej od najväčšej Láske.

Ubohý stav padlých bytostí bez obeti zmierenia by bol trval večne.... Ježišovo utrpenie však trvalo obmedzené obdobie a Ježiš Mi túto obetu ochotne ponúkol, pretože tým vykúpil celý svet z pôvodného hriechu, aj keď každá bytosť určuje chvíľu svojej vlastnej spásy svojou vlastnou vôľou. Ježiš zomrel na Kríži v mene všetkých ľudí v minulosti, súčasnosti a budúcnosti a Jeho nesmierne utrpenie poskytlo všetkým padlým bytostiam odpustenie ich pôvodného hriechu. Cesta návratu ku Mne sa stala priechodnou pre každú jednotlivú bytosť a vďaka Jeho väčšej od najväčšej Láske ľudia opäť dostali príležitosť zapáliť Lásku vo svojom vnútri, aby mohli zmeniť svoju prirodzenosť a zjednotenie sa znova môže uskutočniť, čo by bolo nemožné bez vykúpenia z pôvodného hriechu.

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book


  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy