6938 Nedovoľte aby obeť na kríži bola márna....

7/10/1957: Kniha 74

Moje utrpenie a umieranie na Kríži mohlo byť tiež neúspešné pre vás, ľudí, obeť na Kríži mohla byť zbytočná pre vás, ktorí nedovolíte, aby ona zapôsobila na vás, ktorí neuznávate Božského Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorí iba beriete na vedomie „ľudskú bytosť Ježiša“, ale neuznávate jeho Božské duchovné poslanie, a preto sa vylúčujete zpomedzi tých, pre ktorých bolo vykonané dielo Spásy. Musíte sa vedome obrátiť k Nemu, ak sa chcete zúčastniť na požehnaní diela Spásy. „Spasenie“ závisí od vás, aj keď Som zomrel za všetkých ľudí na Kríži.

Ale vy ľudia neviete, že ste obmedzení, že si nikdy nemôžete vychutnať slobodu vo svetle a sile bez vyslobodenia skrze Ježiša Krista, ale zostanete v zajatí, aj keď uplynie nekonečne dlhá doba.... Vy neviete, že stav otroctva, nedostatok sily a svetla, sa nikdy nemôže zmeniť inak, ale iba pomocou Kríža na Kalvárii.... A aj keď odmietnete Božského Spasiteľa Ježiša Krista, aj keď zanedbávate Jeho dosiahnutie, záleží úplne na Ňom, ako dlho budete v nešťastnom stave....

Vy nepovažujete vašu ľudskú existenciu za veľmi nešťastnú, a preto nehľadáte Toho, Ktorý vám môže poskytnúť blažený osud. Ale vaša pozemská existencia ako ľudskej bytosti netrvá dlho a len potom sa dozviete o mučení vášho obmedzeného stavu, potom sa z vás odoberie energia života, ktorá bola vaša v stave ľudskej bytosti.... za predpokladu, že nie ste viazaní do tvrdej hmoty, a musíte v nej prežívať agóniu uväznenia. Pokiaľ si však zachovávate svoje sebavedomie, stále máte príležitosť privolať Ježiša Krista, vášho Spasiteľa.... či už na tejto Zemi alebo dokonca v inej ríši, ak vás nepohltí úplná tma. Z tohto dôvodu sa Moja Láska neustále usiluje nasmerovať vaše myšlienky na Toho, v Ktorom Som sa Ja Osobne vtelil, aby Som vás vykúpil. Znova a znova sa budem snažiť ukázať na to čo Ježiš dosiahol. Znova a znova budem dbať o tom, aby bolo spomínané Jeho dielo Spásy a aby sa vám, ktorí ste stále úplne vzdialení od Kríža, a ktorí prikladáte malý alebo žiadny význam vzťahu k Ježišovi Kristovi, dostali tieto informácie.

Každý z vás sa k Nemu dostane skôr alebo neskôr, každý z vás sa môže zaoberať informáciami o Ježišovi Kristovi a Jeho diele Spásy a každý Mu teraz môže zodpovedať v súlade s Jeho vôľou. Ale jeho postoj je rozhodujúci po nekonečne dlhú dobu alebo dokonca na večnosť.... Pretože on možno bude musieť zostať v trápení a obmedzení na nekonečne dlhú dobu, ale môže byť večne slobodný a vo svetle, sile a blaženosti ďakujúc jeho Božskému Spasiteľovi za skutok milosrdnej lásky, ktorá mu získala slobodu a opäť vyústila do jeho predošlého blaženého stavu. Žiadna ľudská bytosť nie je vyňatá z tohto rozhodnutia a každá ľudská bytosť si pripravuje svoj budúci osud.... ale Moja Láska mu neustále pomáha k správnemu rozhodnutiu, Moja Láska mu neustále radí, aby žiadna ľudská bytosť nemohla povedať že nebola informovaná o prostriedkoch na jeho vykúpenie.

Ale ani Moja Láska neurčuje vašu vôľu.... Lebo vy ste si vybrali tento úbohý stav vašou vlastnou slobodnou vôľou a vašou slobodnou vôľou budete tiež musieť usilovať o to, aby ste z neho boli znova spasení. Z tej príčiny spasenie skrze Ježiša Krista vyžaduje vašu slobodnú vôľu, inak by už bol vykúpený celý svet, inak by už nikto nebol v otroctve a slabosti, pretože dielo Spásy bolo uskutočnené pre celé ľudstvo.

Ale iba vaša vôľa využije požehnania diela Spásy, keď vy slobodne vyznávate svoju vieru v Toho, Ktorý zomrel miesto vás na Kríži.... keď Mňa Osobne uznávate v Ježišovi Kristovi, a zhodujete sa s tým, že Som zomrel za vás. Potom budete skutočne oslobodení od obmedzeného stavu, odídete z tejto Zeme vykúpení a vojdete do kráľovstva, kde môžete byť nekonečne aktívni a šťastní vo svetle a sile.

AMEŇ

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book


  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy