8613 Stvorenie je Božie dielo....

11 septembra 1963: Kniha 90

(Rimanom 8:19-22)

Moje diela stvorenia demonštrujú Moju nekonečnú lásku k vám, Moju najvyššiu múdrosť a Moju všemohúcnosť.... pretože vznikli výlučne kvôli spaseniu, kvôli návratu kedysi padlých duchov. Celé dielo stvorenia (=myslí sa na materiálne stvorenie) je teda vyjadrením Mojej nekonečnej lásky, pretože bolo určené predovšetkým duchovným bytostiam, ktoré sa Mi sprotivili, ktoré preto odmietli Moju lásku a podobne už viac neboli hodné Mojej lásky.... A predsa, práve títo protichodní/vzbúrení duchovia Ma motivovali, aby Som postavil/vybudoval diela stvorenia, aby sa mohli vzdať svojho odporu a vrátiť sa znova ku Mne.

Preto láska zatiaľ nevenovala pozornosť ich odporu, ale uväznila padlé bytosti, to jest, Moja múdrosť a sila rozostavila bytosti na nespočetné častice a Moja milostná sila ich obalila.... pretvorila raz vyžiarenú silu bytostí na skutky stvorenia a Moja múdrosť im znova pridelila ich účel.... Láska, múdrosť a sila neustále pracovali na vytvorení diela stvorenia; preto stvorenie bolo a je v pravom slova zmysle Božské dielo, ktoré svedčí o Mojej základnej povahe a ak o tom vážne premýšľate, malo by sa vám javiť ako najväčší zázrak. A toto stvorenie zostane zázrakom, pretože diela (stvorenia) nie sú neživé veci, ale neustále sa meniace. Funkcie jednotlivých diel stvorenia poskytujú každej mysliacej ľudskej bytosti dôkaz o živom Bohu plnom múdrosti, ktorého sila vôle a láska sú nevyčerpateľné. Ktorého moc je neobmedzená.... Ktorý neustále vytvára formy obsahujúce drobné častice, ktoré si navzajom slúžia v dielach stvorenia prostredníctvom zákona prinútenia.... Lebo Ja Som vytrhol týchto padlých duchov z moci Môjho protivníka, z moci/dominácie ducha, ktorý kedysi spôsobil ich pád, ktorého kedysi dobrovoľne nasledovali.... aj keď patrili jemu, práve preto, že ho dobrovoľne nasledovali.... on bol zbavený moci nad duchmi, ktorých sila Mojej lásky zmenila na hmotu (matériu).... Tieto bytosti boli odstránené z vplyvu protivníka a teraz podliehajú Mojemu zákonu.... Už neboli slobodní, pretože sa vzdali svojej slobody (alebo „sa zbavili svojej slobody“), ale pre ich vlastný prospech som ich obmedzil/zaviazal a podriadil Mojemu Zákonu....

Celé stvorenie je dielom Mojej lásky k tejto padlej, nešťastnej duchovnej substancie, ktorá prechádza cestou stvorenia vo veľkej agónii (Rimanom 8:22).... Ale akonáhle predtým padlá bytosť prešla svoju dráhu skrze stvorenie a potom žije na Zemi ako človek, on v obmedzenej miere tiež uzná dielo stvorenia a môže sa z neho radovať, pretože jeho stav agónie sa skončil. Pred sebou uvidí diela stvorenia v celej ich sláve, ktoré mu budú svedčiť o Stvoriteľovej láske, múdrosti a moci, len čo sa začne vzdávať svojho minulého odporu voči Mne. On sám je do istej miery slobodný, ale teraz je opäť pod vplyvom Môjho protivníka, ktorý predtým nemal žiadnu moc nad bytosťou. Ľudská bytosť stále patrí Môjmu protivníkovi, kým sa ona dobrovoľne neoddelí od neho....

A tak musíte správne porozumieť: Stvorenie vás ľudí môže potešiť a to aj dokáže, pretože je to Moje dielo, jeho pôvodom je sila, ktorá odo Mňa vyšla v podobe duchovných bytostí.... jednoducho Som ich pretvoril na najrozmanitejšie výtvory Mojej láske a múdrosti.... ale oni (=výtvorý/diela stvorenia) sú napriek tomu v postate padlí duchovia, sú teda súčasťou Môjho protivníka a zostanú tak, až kým sa úplne vykúpení nevrátia späť ku Mne. Vy, ľudia, nevidíte padlého ducha vo stvorení, ale vidíte iba diela Mojej lásky, a vy si ich môžete užívať, môžete v nich spoznať Mňa osobne a považovať sa za šťastných, ​​že ste už prekonali cestu cez Moje stvorenia a blížite sa k svojej dokonalosti. Mali by ste si však tiež uvedomiť, že skutočný svet je duchovný svet, ktorý môže vidieť iba niekto s duchovným videním.... že všetko, čo vy, ľudia vidíte, je iba bledým odrazom tohto skutočného duchovného sveta.... Mali by ste si pamätať že všetká hmota (matéria) je spevnená duchovná substancia a že toto spevnenie bolo opäť len výsledkom odporu voči Mne, odmietnutia sily Mojej lásky.... Potom pochopíte aj to, že materiálny svet vo svojej podstate je duch v opozícii voči Mne (=ktorý Mi odporuje).... ktorého Moja láska a múdrosť iba zaväzujú aby slúžil (aby bol k úžitku), aby sa zlomil jeho odpor a znovu sa vrátil do pôvodného stavu....

Pre tú príčinu spevnenie duchovnej substancie bolo spôsobené odpadnutím bytostí odo Mňa, a preto spevnená duchovná substancia stále patrí Môjmu protivníkovi, pokiaľ sa znova nestane duchovnou. To Mi však nebráni v tom, aby Som odstránil jeho moc/vlasť nad touto duchovnou substanciou a pretvoril ju na všelijaké druhy stvorení za účelom jej konečného, ​​dobrovoľného odchýlenia/odvrátenia sa od neho a návratu ku Mne. A tak stvorenie stále zostáva Božským dielom, dielom Mojej nekonečnej lásky a múdrosti, ktorému Som Ja osobne spôsobil vznik. Ja vlastním všetkú moc a silu a dokážem realizovať čokoľvek, čo Moja láska a múdrosť požiada a uzná za úspešné.

AMEŇ

Preložila: Lorens Novosel

Táto Vyhláška nie je použitá v žiadnej tematickej knihe.

Sťahovania

Ponúkané sťahovania pre knihu _book
 ePub  
 Kindle  
  Ďalšie sťahovania

Táto Vyhláška
Počúvať
stiahni ako MP3
Zobrazenie tlače
 Rukopisy

Translations