6758 Geloofsstrijd - Antichrist

10 februari 1957: Boek 72

Hoe dichterbij het einde is, des te heftiger zal ook de strijd tussen licht en duisternis ontbranden, maar al de verschrikkingen van de strijd zult u pas beleven als hij zich tegen mijn aanhangers richt. Wanneer het geloof aan Mij in Jezus Christus verdrongen zal worden en het verlossingswerk tot aanvalsdoel van mijn tegenstander wordt. Wanneer de mensen tot een openlijk belijden van hun geloof opgeroepen worden en een afzweren van het geloof met de meest meedogenloze middelen afgedwongen zal worden. Dan pas breekt de tijd van nood en ellende aan die Ik de mijnen beloofd heb te verkorten, want pas dan wordt het woeden van mijn tegenstander duidelijk en de mensen kennen dan geen remming meer. Zij deinzen voor niets terug, omdat zij door satan aangespoord worden en zich geheel aan zijn wil overgeven.

Laat het u gezegd zijn dat er niet veel tijd meer verloopt tot deze geloofsstrijd, dat echter tevoren nog grote nood over de aarde zal komen die echter een ander uitgangspunt heeft, die door mijn wil de mensen treffen zal opdat reeds door deze nood hun geloof zich bewijzen of sterken kan. Wel zal voor veel mensen deze nood, die door een natuurgebeuren van grote omvang de mensen treffen zal, de aanleiding zijn het geloof aan te vallen, omdat zij nu pas goed aan een God en Schepper gaan twijfelen die zelf vernietigt wat Hij geschapen heeft. Maar wie in de waarheid onderwezen is, heeft ook voor alles een juiste verklaring. En als hij deze waarheid aan zijn medemensen doorgeeft dan kan ook onder hen de daaropvolgende geloofsstrijd veeleer tot een sterk geloof voeren, dat dan ook stand zal houden in alle verdrukkingen waar de gelovigen aan blootgesteld zijn.

Dat echter de meeste mensen geen levend geloof meer hebben is het werk van mijn tegenstander, die niet op zal houden tegen Mij en de waarheid in te gaan. Hij zal bij de mensen meer succes hebben dan de aanhangers van de zuivere waarheid, de ware verdedigers van de leer van Christus - want hun wordt zelden nog geloof geschonken. De tegenstander kan de mensen aanbieden wat hij wil en het wordt geaccepteerd. Daarom moet er van tevoren al een zuivering komen en iedereen moet zich open en vrij uitspreken, voor of tegen Mij. Een ieder moet persoonlijk deze beslissing nemen in de komende tijd van nood die door mijn wil over de aarde komt, want als Ik spreek door het geweld der natuur staat ieder voor de beslissing Mij om hulp aan te roepen of zich geheel van Mij af te zonderen, dat wil zeggen zich bij mijn tegenstander aan te sluiten. Maar dan komt nog eenmaal de beslissing die openlijk genomen moet worden, wanneer in de laatste geloofsstrijd op deze aarde van u mensen geëist wordt getuigenis af te leggen van Mij in Jezus Christus - of Mij te verloochenen. Dan weet u die door Mij in de waarheid onderricht werd dat het einde gekomen is, dat Ik de dagen verkorten zal ter wille van de mijnen en dat Ik zelf zal komen om hen bij te staan en te verlossen uit hun nood. Dat Ik ze op zal halen van deze aarde en brengen naar een oord van vrede, voordat Ik dan het vernietigingswerk volbreng dat een einde van al het geschapene op deze aarde betekent.

Wilde u het toch maar geloven wat Ik steeds weer aankondig, want de toestand op aarde moest het u reeds bewijzen dat mijn tegenstander er huishoudt omdat hij weet dat hij niet veel tijd meer heeft. En dat mijn tegenstander woedt en de aarde door zijnsgelijken bevolkt is, dat is door u allen te onderkennen en zou u tot nadenken moeten stemmen. Elke dag is nog een genade voor de mensen, want ook de verdorvenste mens heeft nog de mogelijkheid zich te veranderen en vóór het einde het geloof in Mij te verkrijgen. Ik zal alles proberen om nog voor het einde zielen aan mijn tegenstander te ontrukken en wie in Mij gelooft, zal zalig worden, maar de ongelovigen moeten het lot delen van hem die zij vrijwillig gevolgd zijn. Maar u mijn kinderen, wees niet bevreesd, want ook in de komende tijd van nood zal het u aan niets ontbreken, zelfs als aards u ontnomen wordt wat u voor het leven nodig hebt. Want zodra u gelooft dat Ik zelf voor u zorg als u vervolgd wordt ter wille van mijn naam, hoeven de maatregelen van uw vijanden u niet meer te verschrikken. Wat zij van u afnemen, dat zult u van Mij terug ontvangen al is het in een andere vorm. Maar u zult aards niets te kort komen omdat Ik zelf uw honger stil. Want kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet en maaien niet. Ze verzamelen niet in de schuren en toch voedt uw hemelse Vader ze.

Denk aan deze woorden, denk er aan dat Hij die alles schiep, ook onderhouden kan wat Hij geschapen heeft en dat ook zeker doet als de zijnen in nood verkeren. Maar de tijd zal komen waarin men u door meedogenloze maatregelen zal willen dwingen om van uw geloof af te vallen, en wie zwak van geloof is zal tegenover deze maatregelen geen stand kunnen houden. Het zijn sterke geloofsbeproevingen die u opgelegd worden en voor die tijd wil Ik u klaar maken, want dan kunt u ook voor uw medemensen een lichtend voorbeeld zijn. U zult hun bewijzen kunnen wat een sterk geloof vermag en dat u leeft ofschoon alles wat u nodig hebt om te leven u ontnomen is.

Zoek daarom steeds het rijk van God en Zijn gerechtigheid, dan zal al het andere u bovendien gegeven worden. Ook deze belofte zal dan duidelijk vervuld worden aan de mijnen. Aan hen die voor de wereld getuigen van Mij en mijn naam. Aan hen die het aardse gezag niet vrezen omdat zij zich onder mijn bescherming geborgen voelen. Pas dan zal blijken wie een levend geloof heeft, maar dat zullen er maar weinig zijn. En dan zullen die gebouwen ineenstorten die niet op de rots van het geloof, maar enkel en alleen op zand gebouwd zijn. Het zal een zware tijd zijn - die geen mens zou kunnen doorstaan als Ik niet van tevoren de waarheid naar de aarde stuurde die over alles opheldering geeft en alleen een sterk geloof tot gevolg heeft. De dwaling kan geen mens de kracht geven om te volharden. Alleen waar de liefde is, is ook de kracht van het geloof te vinden.

Een bijzonder mens zal zich aan mijn tegenstander als een zichtbaar omhulsel aanbieden, en deze mens zal dan ook de laatste strijd op aarde inluiden. Let op hem en u zult weten dat nu ook het uur van het einde heel nabij is. Maar let ook op mijn afgezanten van boven die tegelijkertijd optreden om u mensen met een licht voor te gaan dat u volgen moet. Let op allen die levendig mijn woord verkondigen en sluit u bij hen aan opdat de kleine kudde samen komt, opdat zij zich steeds weer licht kunnen verschaffen en hun geloof gestadig groeit. En al dezen beloof Ik mijn bescherming, mijn vaderlijke zorg en mijn zegen.

En zij behoeven niet te vrezen het slachtoffer te worden van dat meedogenloze geweld, want Ik zal zelf komen en hen weghalen zo gauw de maat van mijn tegenstander vol is en het ergste gevaar de mijnen bedreigt. En daarom zal Ik ook de dagen verkorten opdat de mijnen stand kunnen houden en niet zwak worden in het aangezicht van de vervolgingsmaatregelen. Daar Ik echter nog een laatste reddingsmogelijkheid zie voor enkele zielen, houd Ik mijn hand beschermend boven hen die voor Mij opkomen tegenover de wereld, opdat zij zich aan hun sterke geloof kunnen oprichten en opdat er een Macht herkend kan worden die sterker is dan alle wereldse macht. Daarom zal Ik de mijnen op een buitengewone wijze verzorgen, en zij zullen zich ondanks vijandige maatregelen toch kunnen handhaven, lichamelijk en geestelijk. Dit alles zal zich binnenkort afspelen, want wat u heden nog niet vermoedt, zal zich dan voltrekken. Daarom maak Ik u daar nu al opmerkzaam op, en u die door Mij onderwezen wordt, weet dan ook waarom dit alles geschieden zal.

Voor u is ook de geestelijke nood op aarde duidelijk en u kunt ook aan de tekenen des tijds de stand op de wereldklok zien. Wanneer echter de geloofsstrijd zal ontbranden, hoeft u nog maar op een hele korte tijd te rekenen, want alles zal zich dan bijzonder vlug afspelen. Deze man die mijn tegenstander voor zich als omhulsel kiest, heeft geen lange levensduur, zijn heerschappij zal op deze aarde niet lang duren. Zijn bovennatuurlijke talenten zullen hem herkenbaar maken en mijn tegenstander zal hem buitengewoon bedelen, daarom werkt hij voor hem en zijn plannen. Ofschoon hij door de gehele wereld gehuldigd wordt, zult u hem toch herkennen en doorzien.

U moet dan echter een grote voorzichtigheid in acht nemen en uzelf niet moedwillig in gevaar begeven door te grote ijver, u moet dan listig zijn als de slangen en zachtmoedig als de duiven. Maar wanneer van u dan de beslissing verlangd zal worden, moet u stand houden en vast op Mij en mijn hulp vertrouwen. Want al zijn de mensen nog zo machtig, tegen mijn Macht kunnen zij niet op en een zucht van Mij is voldoende om hen te vernietigen. Daarom zal Ik een halt gebieden als het uur gekomen is. Ik zal tot Mij halen die in de grootste aardse verdrukking zijn en Ik zal de verdrukkers zelf in ketenen sluiten, want de termijn is verlopen en een verlossingsperiode gaat ten einde en een nieuw tijdperk begint, opdat de verlossing van al het geestelijke kan doorgaan.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
29 Zo zal het gebeuren ePub   PDF   Kindle  
34 De Antikrist ePub   PDF   Kindle  
53 Wat de wereld te wachten staat ePub   PDF   Kindle  
N2 Terugkeer naar God Deel II ePub   PDF   Kindle  
100 Stilte voor de storm ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften