8862 Voortzetting van 8861

30. Sep 1964: Boek 93

Alles wat u terneerdrukt moet u aan MIJ overgeven en IK zal u troost en innerlijke rust schenken, want voor MIJ is niets onmogelijk. Het is voor MIJ ook niet onmogelijk u de juiste verklaring te geven waarom IK het niet verhinderd heb dat in zulke gewichtige vragen vergissingen zijn binnengeslopen, zoals deze van de "val van de geesten", die MIJ en Mijn scheppingsdaad op een andere wijze weergeeft dan IK u dit heb duidelijk gemaakt.

Steeds is de vraag gesteld waar het "kwade" zijn oorsprong in vond, of IK alle goede en slechte eigenschappen in MIJ heb. Met deze vraag is al te veel menselijk denken verbonden geweest, daar de mensen steeds uitgaande van zichzelf, een conclusie over Mijn WEZEN getrokken hebben, daarbij echter niet om het zenden van de zuivere waarheid gebeden hebben, integendeel zichzelf een uitleg over Mijn WEZEN gaven en toen was al het inwerken van Mijn tegenstander begonnen. Zo hebt u reeds de reden dat een dwaling in de goddelijke openbaringen ingang vond. Zodra de bescherming tegen verkeerd denken afgesmeekt wordt, kan het niet gebeuren dat zo'n dwaling binnensluipt omdat IK tot geen leugen in staat ben; maar de leugengeest beantwoordt eerder aan het menselijke denken, want hij heeft dadelijk toegang tot het verstand van de mens, IK kan MIJ echter niet tegenspreken.

En omdat IK nu de waarborg heb dat aan deze„opschrijvingen" steeds de bede om bescherming voor dwaling vooraf is gegaan, daar het nu ook de tijd van het einde is waarin IK een lichtgeest naar de aarde zond, die in alle waarheid Mijn besturen en werkzaam zijn de mensen moet verkondigen, zo blijft er nu alleen over, "deze" geschriften als tegengesteld zijnde aan de onjuiste voorstelling (over MIJ) af te wijzen, of ze volledig te erkennen.

U, mensen kunt naar eigen goeddunken beslissen of u MIJ als hoogst Volmaakt wilt erkennen, of dat u zich MIJ voorstelt met tekortkomingen en dus ook met de slechte eigenschappen behept. Het staat u, mensen vrij wat u aanvaarden wilt, want een misvatting is slechts in weinig gevallen recht te zetten. Daarom zeg IK: beproef alles en behoud het beste. Maar dat er dwaling is binnengeslopen, is zeker, en daarom zal er weer een groot verlangen naar de waarheid onder mensen moeten overheersen om in te zien wat volgens de reine waarheid is. En weer is er maar een klein aantal die de zuiverste waarheid begeert, die dan echter ook weten zal waar het menselijke verstand bij betrokken was, zodat de innerlijke stem overstemd werd. Daarbij kwam dan nog het menselijk verwezenlijken, dat het verstandelijke denken er weer tussenbeide kwam - en de goddelijke openbaring gedeeltelijk waardeloos maakte. Om als dwaling herkend te kunnen worden, stelt dit echter steeds alleen het verlangen naar de waarheid voorop. Daarom heb IK Mijn profetieën waar gemaakt om in elke eeuw steeds weer datgene te reinigen wat opheldering nodig had. Daarom zullen zich ook nu weer twee richtingen ontwikkelen, en weer zal het gaan over "meelopers" - of over hen die het om de zuivere waarheid gaat.

Het gaat er steeds weer om dat alles wat uit Mijn eeuwige orde stapt niet meer overeenstemt met Mijn WEZEN, dat alles in zichzelf verandert in het tegendeel, dat IKZelf MIJ echter alleen in de eeuwige orde bewegen kan, dat daarom echter ook de mens die zich alleen door zijn verstand laat beheersen, zich reeds buiten Mijn wet bevindt - en hem invloed verleent die eveneens buiten de eeuwige orde staat. En daarom weet u niet hoe hoog IK uw verzoek waardeer u tegen dwaling te behoeden, want deze bede waarborgt ook waarlijk het beste resultaat. En ook dit probleem moest eens tersprake komen en daarom is niets "toeval". Alles is voorbestemd om daarover opheldering te kunnen geven, die noodzakelijk is omdat elke dwaling een gevaar is voor de geestestoestand van de mensen. Doch wie verlangen naar de waarheid heeft, die neemt ook aanstoot aan deze (dwaal) leer. Hij zal ze verwerpen als onjuist, hij zal onderzoeken en het beste behouden. Maar IK kan geen mens met dwang ertoe brengen om te vragen, want dat verzoek om bescherming tegen dwaling moet hij zelf van binnen uit naar MIJ omhoog zenden. Waar echter dit verlangen naar de waarheid zo in het hart verankerd ligt, daar is ook de garantie voor de waarheid gegeven. En deze waarheid moet verbreiding vinden omdat het einde nabij is.

AMEN

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
17 De oorsprong van het kwade ePub  PDF  Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften