8544 Naar het woord Gods moet aandachtig worden geluisterd

30 juni 1963: Boek 90

U moet luisteren naar het woord Gods. Want Zijn woord schenkt u de kracht die u nodig hebt voor het rijp worden van uw ziel. U zult alleen moeten verlangen, door Hem te worden aangesproken. En waarlijk, Hij zal tot u spreken, ongeacht hoe en op welke wijze u Zijn woord verneemt. Steeds alleen uw serieus verlangen door Hem te worden aangesproken, is doorslaggevend. Want dan zal Zijn geest u doordringen, wanneer u Zijn woord hoort. En u hoort dan niet meer het spreken van een mens, maar de stem Gods die al Zijn kinderen aanspreekt, die Hem willen horen. U zult nu in de stilte in u kunnen luisteren naar Zijn stem en samenspraak houden met uw Vader van eeuwigheid. Dan zullen al uw volgende gedachten van Hem zelf uitgaan en u verneemt dus ook de stem van de Vader, eenvoudigweg in de vorm van gedachten.

U zult ook Zijn woord kunnen lezen in de schrift. En nu is eveneens uw instelling tegenover Hem, uw God en Vader, beslissend, of en hoe u wordt getroffen door Zijn woord dat u leest. Dan spreekt Hij u ook hierdoor aan, zodra u maar innig verlangt door de Vader te worden aangesproken. Ook bij monde van een mens kan u Zijn aanspreken worden overgebracht, wanneer u op kerkelijke plaatsen een preek hoort en verlangt Hem zelf, uw Vader van eeuwigheid, te vernemen. Wanneer uw gedachten zo innig met Hem verbonden zijn, dat u elk woord als tot uzelf gericht ervaart en u dan ook waarlijk zult kunnen zeggen dat u door God zelf bent aangesproken.

Ook weer zult u het woord Gods in ontvangst kunnen nemen van dienaren die u in Zijn opdracht worden toegestuurd om Gods rechtstreekse aanspreken aan u over te brengen. Die u ervan in kennis stellen dat Hij zelf spreekt door de geest, waar Hem een geschikt opnamevat ter beschikking staat dat de stroom van Zijn liefde opneemt die zich in zo'n vat wil uitstorten. En wanneer deze woorden u dus raken, dan zult u zich door Hem zelf aangesproken voelen. En er zal voor u geen twijfel meer bestaan, dat God zelf u in indirecte vorm aanspreekt.

En ook rechtstreeks zult u van Hem Zijn aanspreken kunnen ontvangen, wanneer u zich in diepe liefde voor Hem innig met Hem verbindt en gelovig binnen in u luistert. Dan zult u Zijn rechtstreeks aanspreken vernemen en buitengewoon gelukkig zijn. En dan zal kracht in overvloed bij u binnenstromen, die u waarlijk ertoe in staat stelt uw voltooiing nog op aarde te bereiken. Want het rechtstreeks aangesproken worden is het grootste genadegeschenk dat u zich allen ook eigen zult kunnen maken wanneer dit uw ernstige wil is.

U zult het woord Gods moeten horen. Want u hebt een licht van boven nodig dat voor u de weg verlicht die naar de voleinding voert. U hebt een kleine wegwijzer nodig. U hebt gewoonweg hulp nodig om uw doel op aarde te kunnen bereiken. U bent zwak en blind van geest. U moet kracht ontvangen en ziende worden. En dit gebeurt beide door toezending van het goddelijk woord dat u mensen daarom zult moeten horen, op welke manier dan ook. Zodra uw hart ernaar verlangt door God zelf te worden aangesproken, zal nu ook het goddelijk woord zijn werking niet missen en u dat opleveren wat u nodig hebt om uw taak op aarde te kunnen vervullen. Want het gaat er enkel en alleen om, dat u mensen de verbinding tot stand brengt met uw God en Schepper van eeuwigheid. Dat u de verhouding van een kind tot de Vader aangaat en ernaar verlangt door Hem te worden aangesproken. En dan zal uw aards bestaan werkelijk niet nutteloos zijn.

De verbinding met God was eens vrijwillig verbroken en daardoor werd het wezen dat Hij vanuit Zijn liefde had geschapen, ongelukkig en was zijn geest verduisterd. De verbinding moet bewust en vrijwillig hersteld worden om weer uit die rampzalige toestand te komen. En daarom moet de mens ook willen dat God tot hem spreekt. Dan is het bewijs geleverd dat hij ook weer de verbinding met God nastreeft en dan kan ook de positieve ontwikkeling in het aards bestaan doorgaan. Want de mens ontvangt nu kracht door de overdracht van Zijn goddelijk woord. En het wordt helder en licht in hem. Ook de geestelijke blindheid is dan overwonnen. Hij kent de zin en het doel van zijn aards bestaan en hij is ook op de hoogte van zijn onvolmaaktheid en schuld en hoe hij daar vanaf kan komen.

Het goddelijk woord brengt de mens op de eerste plaats de kennis van de goddelijke geboden van de liefde. En worden deze als eerste vervuld, dan zal de mens ook verdere kennis verkrijgen. Het zal licht in hem worden, omdat het eeuwige Licht bij hem naar binnen straalt. En dan is ook de verbinding hersteld die in alle opzichten de zin en het doel van het aards bestaan is. En daarom hebt u de verkondiging nodig van het goddelijk woord, het evangelie van de liefde. En daarom zijn er ook nu weer discipelen uitgekozen om te getuigen van God die het Woord is van eeuwigheid. En deze zullen de mensen weer de waarheid brengen, omdat Gods woord de waarheid is en ook als waarheid indruk zal maken op ieder mens die daar serieus naar verlangt. Want hoe zou u de waarheid anders in ontvangst moeten nemen, dan van Hem zelf? Alleen uw verlangen bepaalt het. Wie horen wil, laat hem horen. Want onuitputtelijk is de mate van genade die nog voor het einde wordt uitgestort omdat God wil dat alle mensen zalig worden. Daarom spreekt Hij ook alle mensen aan die ernaar verlangen Hem te horen. En allen kunnen nog door Zijn woord gelukzalig worden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
103 Luister naar de innerlijke stem - Deel 1 ePub   PDF   Kindle  
119 Innige verbinding met Jezus Christus ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften