8282 Het mysterie van de menswording Gods

25 september 1962: Boek 87

Er wordt u steeds weer opheldering gegeven over Jezus Christus, de Zoon van God en Verlosser van de wereld; over de menswording van God in Jezus. Juist dit Zich manifesteren van de Grootste en Volmaaktste Geest Gods - van de Vader, uit Wie alles is voortgekomen - in de Mens Jezus, kan u niet vaak genoeg duidelijk worden gemaakt, opdat u aan geen dwaling bent overgeleverd en zult inzien, waar de Geest Gods werkzaam is en waar de tegenstander van God binnendringt, om de zuivere waarheid met dwaling te vermengen.

De Lichtziel Jezus, een uit de Eeuwige Liefde voortgekomen Oergeest, heeft Zich op aarde belichaamd terwille van een hoge missie: de Vader, de Eeuwige Liefde, verblijfplaats te bieden in Zijn lichamelijke omhulling, en als Mens de grote oerschuld van de vroegere afval van God teniet te doen, die ontelbare wezens op zich hadden geladen. De Ziel Jezus had Zich vrijwillig aangeboden dit verzoeningswerk op aarde te volbrengen. En omdat overgrote Liefde voor de gevallen broeders Haar daartoe aanzette en de Liefde van Gods zijde nooit wordt geweerd, liet Hij het gebeuren. Want alleen de Liefde kon zo’n offer brengen. De Mens Jezus bracht nu op aarde de Liefde tot de hoogste ontplooiing - wat hetzelfde is als dat de Eeuwige Liefde Zelf geheel en al bezit nam van de lichamelijke omhulling van Jezus - dat dus God Zelf in de Mens Jezus verbleef en kon verblijven, omdat de Mens Jezus zuiver was en zonder zonde en in voortdurende verbinding stond met Zijn Vader van Eeuwigheid door de Liefde.

Dit mysterie zult u, mensen, nooit goed kunnen begrijpen, zolang u op aarde bent. Maar alleen zo is de menswording van God in Jezus duidelijk te maken, dat God in Zijn Oersubstantie Liefde is en dat Hij de Mens Jezus helemaal doorstraalde, dus alles in Hem Liefde Was en bijgevolg ook de Liefde het verlossingswerk heeft volbracht, want Zij alleen gaf het menselijk uiterlijke omhulsel de voor zijn lijdensweg noodzakelijke Kracht om vol te houden tot aan het einde, tot aan de meest pijnlijke dood aan het kruis. En toen het verlossingswerk was volbracht, had ook het eens door God “geschapen” Wezen Zijn hoogste Volmaaktheid bereikt, Het had Zich vergoddelijkt, Het was geheel Eén geworden met de Vader, uit Wie Het was voortgekomen. Jezus was “God”, zoals tevoren God Mens is geweest in Jezus, tot het grootste werk van erbarming op aarde was volbracht.

Maar nu is en blijft Jezus God, Die voor alle geschapen wezens tot een zichtbare God is geworden, Die Hij u ook eeuwig blijven zal. Wie deze totale vergoddelijking - de eenwording van Jezus met God - niet erkent of bekent, is nog niet in de waarheid onderricht, die van God, als de Eeuwige Waarheid, is uitgegaan. Want steeds onderricht de Eeuwige Waarheid de mensen door Zijn Geest over dit grote mysterie, omdat het noodzakelijk is, dat de mensen in Jezus God Zelf zien en erkennen, omdat de verlossing van een mens dan pas heeft plaatsgevonden, wanneer deze - die als een gevallen oergeest God niet wilde erkennen - Hem nu in vrije wil erkent en naar Hem terug wil keren. En daarom zal ook elke leer onjuist zijn, die Jezus als een afzonderlijk wezen voorstelt, ofschoon met de hoogste bestemming. Want Hij is niet meer buiten God staand, Hij is God Zelf.

De eeuwige Godheid is niet te personifiëren, Ze is de grootste Geest van de Oneindigheid, Die alles vervult, maar Die Zich Zelf een Vorm heeft gekozen, om in deze Vorm voor de door Hem geschapen wezens zichtbaar te zijn. En de Vorm is Jezus, dus is Jezus God, maar niet een tweede wezen, dat de mensen naar God leidt. De tegenstander van God probeert steeds te verhinderen, dat de mensen een helder licht wordt gebracht en daarom probeert hij in het bijzonder het verlossingswerk en de Menswording Gods te ontkrachten, hij probeert de begrippen te verwarren, omdat hij het herkennen en erkennen van God wil verhinderen, dat hem van zijn aanhang berooft. En hij zal steeds weer proberen onder het mom van lichtengel op te treden en onjuiste leerstellingen onder de mensen te verbreiden, die echter steeds weer van de kant der Eeuwige Waarheid worden rechtgezet.

En niet vaak genoeg kan dus de mensen het verlossingswerk van Jezus Christus en de Menswording Gods in Jezus duidelijk worden gemaakt. Maar ook de mens zelf moet gewillig zijn, zuivere waarheid te weten te komen. Dan hoeft hij niet te vrezen in dwaling te geraken, hij zal deze herkennen als zodanig, hij zal zich innerlijk verweren onjuiste leren aan te nemen en diegenen geloof te schenken, die de tegenstander voor zich als werktuig heeft gewonnen, maar die door ieder te herkennen zijn, die wenst in de waarheid vast te staan en God Zelf, als de Eeuwige Waarheid daarom vraagt. In de laatste tijd voor het einde zal er veel misleiding worden veroorzaakt, maar de uitwerking ervan zal God juist weten te leiden, omdat Hij de harten kent van hen, die gewillig zijn, die niet ten prooi willen vallen aan het werkzaam zijn van de tegenstander en dezen zal Hij ook in de waarheid leiden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
77 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften