8919 Wat is de wereld?

28 januari 1965: Boek 93

De wereld met al haar scheppingen kunt u zo bezien als het rijk dat aan Mijn tegenstander behoort, want het bevat al het gevallene, alleen - dat hem het geestelijke ontrukt is in de tijd, daar dit de ene vorm na de andere betrekt. En toch is de wereld door Mijn Liefde, Wijsheid en Macht geschapen en Mijn tegenstander heeft daar geen deel aan gehad. Elke macht over zijn wereld is hem ontnomen ofschoon ze hem toebehoort. En ze is in alle schoonheid ontstaan, ze draagt de wonderlijkste scheppingen van allerlei soort in zich; Mijn Liefde, Wijsheid en Macht is overal te herkennen. En ofschoon IK het geestelijke dat aan MIJ weerspannig is, in deze scheppingen gekluisterd heb, was de schepping voor MIJ toch een daad die gelukkig maakte, die 'n werkzaam worden van de eens door MIJ uitgestraalde kracht weer mogelijk maakte, want de als wezens buiten MIJ geplaatste Kracht had haar werkzaamheid geweigerd en was, door de Kracht van de Liefde af te wijzen, er ook niet toe instaat. En deze Kracht gaf IK nu weer een bestemming. IK liet een wereld ontstaan met al haar scheppingen, die niet te tellen zijn, waaraan echter ook de wezens die MIJ trouw bleven, hebben deelgenomen. Want ook zij hadden scheppingsmacht. Zij kenden Mijn gedachten, Mijn heilsplan en ervoeren het werken met MIJ als overgrote gelukzaligheid. En hun liefde ging uit naar hun gevallen broeders, die ze wilden helpen om op te stijgen uit de diepte.

Dat er voor dit proces eindeloze tijden nodig waren als dit met menselijke ogen wordt bekeken, stoorde hen niet want ze waren volmaakt en daarom ontbrak hun ieder besef van tijd. En ook vóór het stadium mens bestond er geen besef van tijd. Dit zette pas in toen de mens als wezen met zelfbewustzijn de schepping binnentrad en dit tijds- en ruimtebesef niet meer verliezen zal tot hij weer volmaakt geworden is.

En dit idee van tijd is in alle scheppingen te herkennen, elke vorm, zowel in de wereld van de gesteenten als in het planten- en dierenrijk, staat steeds een vastgestelde tijdsduur ter beschikking en daardoor is dus de positieve ontwikkeling steeds van bepaalde periodes afhankelijk, die dus ook de voortdurende verandering verklaren die in de natuur altijd weer te zien is en die dan ook de steeds weer voorkomende terugkeer van de jaargetijden bepaalt - van voorjaar, zomer, herfst en winter. Alles is in onovertreffelijke wijsheid in zijn werk gegaan, die altijd en eeuwig onveranderd blijft zolang de schepping bestaat, want alles voltrekt zich volgens goddelijke wet. En wederom gelden voor de verschillende werelden en wezens ook verschillende wetten, maar elke ervan begunstigt de positieve ontwikkeling en elke houdt ook rekening met de reeds bereikte graad van rijpheid. Daarom bezie IK Mijn schepping met welgevallen omdat IK daarin niet het gevallene zie, maar de middelen om het gevallene te helpen opstijgen en IK al deze middelen als vol van liefde en wijsheid inzie, die eens de terugkeer van het gevallene naar MIJ zullen bewerkstelligen.

En u, mensen kunt u in Mijn schepping verblijden, want ze biedt u wonderwerken die u zelf niet in staat bent tot stand te brengen. U kunt steeds weer opmerken en verwonderd staan, maar u gaat achteloos voorbij aan wat voor u getuigt van de Wijsheid, Liefde en Macht van uw Schepper. En toch is deze hele wereld alleen terwille van u allen ontstaan en u bent er de kroon van, u bent het eens gevallene dat zich bevindt op het laatste korte stuk van de terugweg. Alles wat u om u heen ziet, was u behulpzaam om deze graad te bereiken, alleen - dat u al deze vormen al overwonnen hebt. Maar in het laatste stadium als mens heeft ook Mijn tegenstander weer macht over u, die IK hem niet kan afnemen, maar die u hem zelf ontrukken kunt als uw wil op MIJ gericht is. En weer staan alle lichtwezens u bij om u te ondersteunen in de strijd tegen hem, want zij allen willen dat u vrij wordt van hem die alleen aanleiding is geweest dat de aardse wereld ontstaan is, omdat hij u naar beneden, de diepte in, trok. U echter moet zelf beslissen bij welke heer u zich wil aansluiten en deze beslissing alleen bepaalt uw lot in de eeuwigheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
16 De evolutie van het geestelijke Voormens Adam ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften