7999 De missie van de laatsten discipelen

21. Sep. 1961: Boek 84

U Mijn laatste discipelen van de eindtijd, u in het bijzonder, spreek IK aan, want u moet het werk helpen voltooien. U moet u geheel aan MIJ wijden, u moet geen aandacht schenken aan datgene wat er zich in de wereld afspeelt, u moet alleen daar aandacht aan schenken wat u in uw hart gewaar wordt, u moet naar MIJ luisteren wanneer en waar dan ook, IK tot u spreek. IK heb u samengebracht, opdat u zich bewust zal worden van de grote opgave die u nog vóór het einde te verrichten hebt. IK Zelf werk met en in ieder apart van u en ieder van u zal MIJ mogen ervaren. De een moet steun vinden bij de ander, want ieder zal geestelijke kracht nodig hebben die hem dan ook steeds weer rijkelijk van MIJ uit toestroomt.

U moet u steeds als steunpilaren van Mijn rijk voelen, als hoekstenen van Mijn kerk die IK Zelf op aarde heb gesticht. IK heb u terwille van deze missie naar de aarde gezonden, want IK heb u nodig in de laatste tijd vóór het einde. Mijn GEEST moet in u kunnen werken en Mijn Wil moet de mensen op aarde verkondigd worden. Ze zullen Mijn Woord mogen horen in z'n zuiverste vorm en de stroom van Mijn genade zal zich over de mensen uitstorten die van goede wil zijn.

En daarom heb IK tussenpersonen nodig op aarde die het werken van Mijn GEEST in zich toelaten, die zich vrijwillig aan MIJ hebben aangeboden dat ambt van tussenpersoon op zich te nemen. IK zegen u daarvoor want de aarde is voor u, die uit het rijk van het licht hier bent neergedaald om MIJ te dienen, geen verblijfplaats die gelukkig stemt. Maar IK heb sterke steunpilaren nodig, die Mijn tegenstander weerstand bieden, die hem niet vrezen als hij tegen hen optreedt. IK heb steunpilaren nodig die innig met MIJ verbonden zijn en daarom ook vanuit Mijn Kracht actief zijn op aarde.

En ieder van u zal die taak vervullen waartoe hij zich vrijwillig heeft aangeboden. Maar u moet weten dat Mijn Wil u naar de aarde zond en dat daarom ook uw wegen zijn voorbeschikt, dat u steeds denkt vanuit Mijn Wil en dat uw handelen ook door Mijn Wil geleid is. Vertrouw daarom steeds op Mijn Kracht, Die ook in het zwakke machtig is.

Want men zal u ter verantwoording roepen als de geloofsstrijd ontbrandt. Maar dan zult u nooit alleen staan en u zult u ook nooit zorgen hoeven te maken over wat u zult zeggen, want IK Zelf zal u de woorden in de mond leggen en u hoeft waarlijk de tegenstander niet te vrezen, want IK sta aan uw zijde en MIJ schuwt hij. En omdat IK Zelf bij u aanwezig ben, kent u geen aardse vrees meer. Mijn licht in u straalt zo helder dat er een ware vrede over u komt en u dan ook op de hoogte bent van uw herkomst en alleen maar gelukzalig het tijdstip afwacht, daar u weer huiswaarts zult mogen keren naar MIJ, in uw VADERhuis. Maar eerst moet uw missie beëindigd zijn, want er komt een tijd van ellende over de wereld waarin u nog veel hulp zult kunnen bieden als u geen openlijke tegenstand ondervindt. En deze hulp is het toezenden van Mijn Woord, het resultaat van Mijn rechtstreekse aanspreken dat met Mijn Kracht gezegend is. IK wil nog veel mensen aanspreken omdat IK weet dat ze dan bezwijken voor de aanstraling van Mijn Liefde, dat ze Mijn kant kiezen en nog vóór het einde zich los proberen te maken van Mijn tegenstander.

En van al deze mogelijkheden ben IK op de hoogte en IK zet u overal daar in waar een ziel ontvankelijk is voor Mijn Woord. En IK zal u ook zolang van kracht voorzien als u MIJ op aarde zult dienen. IK zal uw leiding in alle aardse aangelegenheden overnemen, IK zal uw aardse zorgen op ME nemen, en u moet u alleen maar zonder zorg aan MIJ overgeven en doen waartoe u wordt aangespoord, want altijd is dat Mijn Wil, die IK in u leg en die u zich ook zelf eigen zal maken.

Want de tijd loopt ten einde, nog een poosje en Mijn Arm zal ingrijpen en een geweldige verandering teweegbrengen die zijn geestelijke en aardse uitwerking zal hebben. Maar de Liefde tot Mijn schepselen zal tevoren ook nog alles doen om ze te redden van de ondergang. En deze Liefde van MIJ heeft ook u samengebracht, dat u elkaar herkent en weet waar u vandaan komt.

(21.09.) U allen werkt vanuit Mijn Kracht omdat er liefde in u is, die MIJ Zelf in u tegenwoordig laat zijn. En zo overheerst ook Mijn Wil in u die zich aan MIJ wijdt en MIJ dienen wil. Maar uw dienst voor MIJ en Mijn rijk begint uiterst zwaar te worden, want de wereldse verhoudingen blijven niet zoals ze zijn en dan is grote kracht en een sterke wil noodzakelijk om alle tegenstand van de kant van hen die Mijn tegenstander dienen, de baas te blijven. En de een moet de ander weer sterk maken, want zwakheden zullen ook u tijdelijk overvallen als u ziet hoe weinig uw medemensen onder de indruk raken als hun geestelijk voedsel aangeboden wordt, als u tot hen spreekt in Mijn Naam.

U ging uit vrije wil naar de aarde om de mensheid bij te staan in de grootste geestelijke nood. U bent als 'n oase in een geestelijke woestijn en iedere reiziger zal bij u herstel en verkwikking vinden voor zijn ziel. Maar uw medemensen jagen een fatamorgana na en ze gaan u voorbij, op een paar na, die u nu in Mijn opdracht spijs en drank zult kunnen verschaffen. Een zuivere heldere Bron laat het meest frisse levenswater uit zich stromen en ieder mag putten uit de Bron, waar IK u ook maar de Bron van het leven ontsloten heb. Waar Mijn GEEST kan doorbreken, daar is ook de verbinding met MIJ duidelijk zichtbaar en daar zal ook Mijn Zegen duidelijk te zien zijn omdat IK allen met Mijn Liefde omvat, die met MIJ verbonden zijn in geest en in waarheid.

En Mijn bestuur en leiding blijken ook waarlijk duidelijk, er gebeurt niets zonder Mijn Wil of Mijn toelating. En Mijn Liefde kent altijd uw wil die MIJ alleen geldt. En er zal van u veel zegen uitgaan omdat de liefde u aanzet om te werken in de wijngaard. De liefde zal ook het resultaat zeker stellen omdat de liefde een kracht is die nooit zonder uitwerking blijft. De liefde zal zo menige weerstand overwinnen en doordringen in de harten van uw medemensen, vooropgesteld dat dezen niet al een prooi zijn geworden van de tegenstander, dat hun wil niet helemaal weerspannig is en ze dan vijandelijk tegenover u staan. Dan zou elke moeite tevergeefs zijn, dan moet u zich afwenden van hen en in de stilte gaan - en vraag van MIJ kracht om opnieuw te werken voor MIJ en Mijn rijk.

En vanuit de nauwe band met MIJ zal u ook steeds weer de weg gewezen worden, die u moet gaan om de zielen redding te brengen in geestelijke nood. Mijn Kracht zal u toestromen, IK zal met u spreken, uw harten zullen voor MIJ in liefde sneller kloppen, omdat ze vervuld zijn met de liefde voor MIJ en voor de naaste. Maar u zult ook heel gauw inzien hoe weinig tijd de mensheid nog vergund is, want u die MIJ dient, bent ook op de hoogte van Mijn heilsplan van eeuwigheid, u weet wat de aarde en de mensheid te wachten staat en u weet ook dat de tijd vervuld is. U kent echter ook Mijn Liefde en dat Deze u waarlijk beschut, ook als de wereld dreigend tegenover u staat. Want IK heb u nodig, Mijn discipelen van de eindtijd en IK zal uw vaste Begeleider zijn op al uw wegen - en u zult kunnen werken met MIJ en Mijn Kracht.

AMEN

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:

Themaboekje Titel Downloaden
40 Voor de discipelen van de eindtijd  ePub PDF Kindle


Downloads

Download-aanbod voor boek 84

 ePub
 Kindle
Meer downloads

Deze openbaring

Luisteren

 als MP3 downloaden

Afdrukvoorbeeld
Kladschriften