8814 Dwaalleren - Dogma's

19 juni 1964: Boek 93

Dat u de waarheid moet verbreiden is Mijn Wil, en daartoe behoort ook het onthullen van dwaalleren die Mijn Woord zijn binnengeslopen, wat echter niet anders kan geschieden dan er de zuivere waarheid tegenover te stellen. U moet uzelf steeds afvragen wie u de waarheid van datgene wat u als Mijn leer wordt aangeboden, garandeert.

U kunt niet eenvoudig woorden van mensen als waarheid aannemen, te meer daar u weet dat ook Mijn tegenstander daarop in kan werken. En hij is er steeds op uit de mensheid in verwarring te brengen. U zult ook het juiste antwoord ontvangen als het u om de waarheid gaat, als u niet in dwaling wilt leven en MIJ om 'n antwoord vraagt, dat IK u dan zeker niet onthouden zal.

Op de eerste plaats ga IK u vertellen dat u een vrije wil bezit waar nooit of te nimmer dwang op uitgeoefend mag worden. En IK zal er u opmerkzaam op maken dat er door geen enkele zijde dwang op u kan worden uitgeoefend, noch door goede noch door boze zijde - maar ook, dat u zich moet verantwoorden hoe u deze wil gebruikt hebt.

Bijgevolg is ook elke leer die u verplicht bent onder dwang, als dogma aan te nemen, tegen Mijn Wil. U hebt de vrijheid zelf te beslissen wat u geloven wilt en geen mens kan u deze geloofsvrijheid besnoeien. U bezit ook het recht, de meest uiteenlopende geloofsrichtingen tegen elkaar af te wegen, zodat u uit alle geestelijke richtingen dat kunt aannemen wat u goeddunkt.

Steeds zal IK dus die mensen aanspreken die naar de zuivere waarheid verlangen. Want al de anderen zijn niet geïnteresseerd. Het is hun onverschillig of hun de zuivere waarheid wordt aangeboden of niet. Zij nemen genoegen met de leerstellingen die van de kant van de mensen aan Mijn evangelie werden toegevoegd. Die echter als totaal onzinnig herkend kunnen worden, als de mensen er zich mee bezig wilden houden.

Mijn tegenstander heeft een heel stevig net geknoopt doordat hij de mensen tot gehoorzaamheid dwong, die elke eigen mening over het geloof uitsluit, doordat niemand het waagt een eigen mening te hebben daar hij anders gelooft zich aan een grote zonde schuldig te maken. En het gaat er nu om hier Mijn Wil voorop te stellen en daarom dus maak Ik u op de vrije wil opmerkzaam, die u bijgevolg aan de kant moet zetten als u zich aan menselijke geboden onderwerpt.

Z o is u ook het werken van de GEEST in de mens onbekend - het enige middel om u in het bezit van de waarheid te stellen. U gelooft niet meer dat IKZelf u de waarheid wil binnen leiden en al de zo verkregen kennis wijst u af. En toch is deze kennis alleen de waarheid en legt elke dwaalleer bloot. Maar zolang u zich nog aan een gebod dat overeenkomt met satan's wens onderwerpt, zodat u niet vrij durft te kiezen voor een door u als juist ingeziene leerstelling, zolang u zich niet vrij kunt maken van iets wat IKZelf nooit van u zou eisen, zolang bent u slaven en dus ook geheel onvrij. Want zelfs IK zal geen mens dwingen de waarheid aan te nemen, die ze als zodanig niet herkent - omdat IK de mens de vrije wil gegeven heb.

U brengt hier nu tegenin dat de mensen toch in een bepaalde gedachtenrichting opgevoed moeten worden, houd u zich dan aan de twee geboden die IKZelf de mensen op aarde geleerd heb. Probeer hen alleen in de geboden van de liefde te onderwijzen, dan doet u alles wat de mens nodig heeft voor de voltooiing van zijn ziel. Want pas dan zal weer blijken wie de ernstige wil heeft in de liefde te leven. En deze zal dan ook het werken van Mijn GEEST in zich ervaren. Hij zal dan zelf met de waarheid bekend worden gemaakt, met de kennis van de zin en het doel van de schepping, met de zin en de bedoeling van het aardse bestaan en vóór alles met de reden en de betekenis van het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS, zonder WIE geen mens zalig kan worden.

U bent evenwel geen christenen met een levend geloof - christenen die leven in navolging van JEZUS en die ten volle overtuigd zijn van de kracht van het Verlossingswerk. Christenen die IK tot Mijn kerk kan rekenen en waarvan IK Zelf de Stichter ben. Anders zou u waarlijk ook de stem van Mijn GEEST kunnen vernemen die u opheldering kan geven over de vele dwaalleren die er in de wereld te vinden zijn en waartegen IK steeds weer ten strijde zal trekken.

Want alleen de waarheid voert tot MIJ en alleen door de waarheid kunt u zalig worden. Daarom zal IK steeds weer Mijn aanhangers op aarde de waarheid doen toekomen en hun gelijktijdig de opdracht geven haar in de wereld uit te dragen, want de mens moet in de waarheid wandelen - wil hij zalig worden.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
7 GOD en de kerken Deel II ePub   PDF   Kindle  
77 God zet dwaalleren en misvattingen recht – Deel 1 ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften