8237 Was Adam de enige mens, die God schiep? Voortzetting van nr. 8236

11. 8. 1962: Boek 87

Jullie zijn zeer beslist werkzaam naar Mijn wil, wanneer jullie het geestelijk goed verbreiden, dat jullie als Mijn woord vanuit de hemel toegevoerd wordt. Want het gaat erom, nog veel mensen opheldering te geven, die dat serieus willen Steeds weer zeg Ik jullie, dat de mensen ver van de waarheid afgeweken zijn, maar dat zij in hun foute denken volharden, omdat hun een juiste opheldering ook niet aannemelijk schijnt. Het is echter de tijd van het einde, en de afstand van het begin van een verlossingsperiode tot nu is te groot, om bewijzen te kunnen geven van de gebeurtenissen, die zich in het begin afspeelden, toen de eerste mensen bezit namen van de aarde.

Maar het ontbrak de eerste mensen zelf aan het juiste inzicht, omdat zij met de oerzonde belast waren, waarvan zij vrij hadden kunnen worden, wanneer zij hun wilsproef doorstaan hadden Hun geest was nog verduisterd en zij wisten niets over de samenhang van het geestelijke en het aardse rijk, omdat zij door de verleiding van Lucifer hun liefde veranderden, omdat de zuivere liefdevonk uit Mij vertroebeld werd door hun zondeval omdat het anders ook niet mogelijk geweest was, dat de mensen steeds dieper zonken en het menselijk geslacht, de nakomelingen van Adam, zich in ongeloof verloren, zodat de zonde de overhand kreeg.

Ze herkenden de samenhang niet en leefden alleen een aards leven. En hoewel ook steeds weer lichtwezens zich op aarde belichaamden, om de mensen te onderrichten en hun het doel van hun bestaan begrijpelijk te maken, bleef toch hun denken beperkt, en beperkt weten werd nu ook doorgegeven, omdat de voorwaarde niet voorhanden was voor diepere wijsheden waartoe (tot welke) Mijn heersen en werken in de gehele schepping behoort. Het beperkte denken van de mensen liet ook niet zulke ophelderingen toe, die betrekking hadden op de wijde scheppingsruimte, waarvan alleen de aarde blijk moest geven en die door Mijn macht en wijsheid, door Mijn liefde voor alle geschapen wezens steeds en voortdurend bevolkt werd met het destijds van Mij afgevallen geestelijke, dat de terugkeer tot Mij moest realiseren op juist dat scheppingswerk aarde.

En zo, zoals hun blikveld nog beperkt was, zo ook berichtten zij steeds alleen over het begrensde gebied, dat zij zelf bewoonden En er werd verslag uitgebracht van de aardse ontwikkelingsgang sinds Adam en Eva, de stamouders, wat echter niet uitsluit, dat hetzelfde zich afspeelde op andere gebieden van de aarde, die voor deze eerste mensen nog zo ver uitelkaar lagen en ten dele van elkaar gescheiden waren door grote wateren, zodat elk rijk een wereld op zich was, waar het destijds gevallen geestelijke rijp kon worden en zich in de mens kon belichamen.

Elk volk heeft echter een andere voorstelling van zijn herkomst, zijn ontstaan en zijn godsbesef. En het ontbreekt hun ook niet aan leraren, die uit de hemel afdalen, zodat de mensen hun aardse opdracht eveneens daarin zien, een hun nog onbekende godheid te leren kennen, haar aan te roepen en moeite te doen, goed en rechtvaardig te leven. En zodra zij in zich de goddelijke liefde, de onzelfzuchtige naastenliefde, tot ontplooiing laten komen, zal ook hun denken nader tot de waarheid komen.

Maar het moet steeds weer benadrukt worden, dat alle volkeren verschillende geestelijke richtingen vertegenwoordigen, maar dat ook aan elk volk het weten over Jezus Christus en Zijn verlossingswerk gebracht moet worden, opdat hun bevrijding uit de vorm nog op aarde voltooid kan worden. En ofschoon de verschillende geestelijke richtingen en religies niet met elkaar overeenkomen, zal toch de liefdeleer beslissend zijn, en wie de liefde ontplooit - waarvoor elk volk ook de aanleg in zich heeft - zal tot rijping komen.

De verbinding tussen de verschillende volkeren zal echter steeds meer tot stand komen en onderhouden worden en dat betekent ook, dat allen kennis kunnen nemen van Jezus Christus en Zijn verlossingswerk, dat Hij erkend worden kan en de overgave aan Hem daarop volgt, wat nu ook tot vereniging met Mij, tot terugkeer naar Mij, leiden zal, en dat nu ook de bevrijding uit de vorm gegarandeerd is; dat de eens gevallen oergeest zijn doel bereikt heeft en weer thuiskomt in zijn Vaderhuis en gelukzalig is, zoals hij was in den beginne.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte
Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
73 Adam ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften