8379 De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet

13 januari 1963: Boek 88

Ook dat heb IK u voorspeld dat u aan de tekenen des tijds zult zien dat het einde nabij is. En deze tekenen zullen zo duidelijk zijn dat u niet meer hoeft te twijfelen en weet, hoe laat het is.

De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet, u zult kosmische veranderingen kunnen vaststellen, natuurverschijnselen die u te denken zouden moeten geven, zult u kunnen waarnemen en ook de wetmatige ordening lijkt omvergeworpen te zijn in de natuur - en toch regeert daarover een goddelijke wet, want aan alles wat komt en gebeurt, ligt ook Mijn Wil ten grondslag.

Maar u, mensen moet alleen de waarheid duidelijk worden van datgene wat u verkondigd werd door zieners en profeten, en wat IK Zelf u heb voorspeld over het einde. Want in de laatste tijd zal alles uit zijn ordening treden om u, mensen te doen opletten. Want daar u (mensen) geen geloof meer accepteert in een GOD en Schepper, daar u gelooft zelf op Mijn scheppingswerken invloed te hebben, daar u zichzelf als machtig en buitengewoon wijs beschouwt, moeten u tegenbewijzen worden gegeven, u zult uw machteloosheid moeten inzien tegenover verschijnselen die uw wil niet kan tegenhouden of veranderen. Verder zult u moeten beseffen dat zulke voorspellingen al lang bestaan, die u niet kunt loochenen en dat nu de tijd is gekomen waarin vervuld wordt wat geschreven staat en wat door Mijn Woord steeds weer aan de mensen wordt verkondigd.

Maar ook kosmische veranderingen zullen de mensen als nawerking van hun eigen machinaties aanzien en zichzelf als heer beschouwen die ook voor zulke kosmische veranderingen de bevoegdheid hebben en bijgevolg zullen ze GOD loochenen uit volle overtuiging. Want dat is het werkzaam zijn van Mijn tegenstander in de eindtijd, dat hij MIJ Zelf tracht te onttronen en daarom ook weer gekluisterd zal worden.

Maar ook steeds zullen mensen de tijd onderkennen en MIJ en Mijn rijk tegenover de wereld verdedigen, tegenover diegenen die totaal ongelovig zijn. Want ze weten dat spoedig het laatste uur heeft geslagen en ze houden ook de kosmische veranderingen voor bewijs, omdat IK die Zelf heb voorspeld toen IK over de aarde ging.

"De krachten des hemels zullen in beweging worden gezet", ook dit Woord heeft zijn geestelijke betekenis, die u, mensen nog niet begrijpt. Alles wat van MIJ uitgaat, wat Mijn Wil als oorsprong heeft, zal levend zijn, elke starre vorm zal tot leven worden gebracht, omdat Mijn Kracht zich zal uiten.,die steeds leven voortbrengt.

En Mijn Kracht zal in alle volheid uitstralen in de laatste tijd vóór het einde, Ze zal overal alles losser maken, een versoepeling tevoorschijn roepen, d.w.z. de Zon van Mijn GEEST zal door de donkere nacht waarin de aarde ligt, heenbreken. De Zon van Mijn GEEST zal helder oplichten en haar schijn zal alles tot leven brengen, Ze zal al het slapende wakker schudden en het tot nu toe dode dat door deze straal wordt getroffen zal levend worden. Dus zullen krachten des hemels zich uiten, die u, mensen niet kunt tegenhouden. Tenslotte echter zal zich ook, zuiver natuurlijk, een uiting van Mijn Macht voltrekken die geen mens voor zichzelf zal kunnen verklaren, want IK heb voor het einde ongewone tekenen voorspeld en deze zullen zich ook voordoen in een vorm dat de mensen met ontzetting gebeurtenissen in de natuur kunnen volgen, die ze geen halt kunnen toeroepen door eigen tegenacties, maar zelf zullen ze er nog toe bijdragen dat krachten in werking treden waarvan ze de uitwerking nog niet hebben doorgrond en die daarom alles vernietigende gevolgen met zich meebrengen en het laatste einde bespoedigen, dat weliswaar in Mijn heilsplan van eeuwigheid is voorzien, omdat IK ook sedert eeuwigheid op de hoogte ben van de wil van de mensen en hierop dat heilsplan heb opgesteld, dat echter toch door de mensen zelf ten uitvoer wordt gebracht, die menen MIJ te kunnen overtroeven en dus duidelijk onder de invloed van de tegenstander staan, wiens verwoestend werkzaam zijn nu duidelijk wordt.

Het zal gebeuren zoals het verkondigd is en wie opmerkzaam is, herkent ook al de tekenen van de tijd, wie opmerkzaam is, beseft ook dat Mijn Woord waarheid is dat de mensen van boven toekomt als een buitengewoon genadegeschenk voor alle mensen die dit geschenk maar willen aannemen. Want IK heb de mensheid nooit ongewaarschuwd gelaten, wanneer haar gebeurtenissen te wachten staan die IK over de mensen moest laten komen zodra ze in gevaar waren helemaal op te gaan in Mijn tegenstander.

Steeds gingen aan Mijn gerichten ook Mijn waarschuwingen en aanmaningen vooraf, want steeds wilde IK de mensen de mogelijkheid bieden, zich te bezinnen en de korte tijd ervoor nog te benutten, opdat hun ziel ongedeerd uit al dergelijke gerichten te voorschijn kon komen. Doch nooit mochten deze ernstige aanmaningen en waarschuwingen een dwang zijn om te geloven en daarom zullen ook Mijn aankondigingen weinig geloof vinden, al zijn de tekenen des tijds nog zo duidelijk te herkennen. De mensen zoeken overal een verklaring voor die hun beter bevalt en daarom zullen ze onvoorbereid door het einde worden verrast, want de tijd is vervuld, het einde staat voor de deur.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
59 Voorspellingen over veranderingen in de kosmos ePub   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften