8686 Verschillende geestesrichtingen Schijngodsdienst

27 november 1963: Boek 91

Het is nu hetzelfde als in de tijd van de komst van CHRISTUS op aarde. De mensen bevinden zich in dezelfde toestand van verward denken. Zij verdedigen dezelfde dwaalleren, ze geloven de enige waarheid te bezitten en wandelen toch te midden van onwaarheid. Zij staan net als toen nietszeggende geloofsrichtingen voor en deze verschillen alle van elkaar. Elke richting komt op voor de eigen opvattingen en ook elke richting gelooft aanspraak te kunnen maken op de waarheid van al wat ze leert.

En het aantal geestesrichtingen is nog aanmerkelijk toegenomen, want het zijn er niet weinig die tegenover elkaar staan. Velerlei meningen hebben ook weer tot veel kerkgenootschappen geleid, die alle trachten aanhangers te winnen en fanatiek volharden in de geestelijke opvattingen die ze voorstaan. Daarom is het noodzakelijk dat de mensen de waarheid wordt gebracht, dat zij eens vernemen wat GOD van de mens verlangt. Het is nodig dat hun God's Wil bekend wordt gemaakt. Dat zij leren beseffen dat het vervullen van Zijn Wil de betekenis en het doel is van het aardse leven.

Elke kerk of geloofsrichting leert echter dat ze GOD's Wil verkondigt, en toch stemmen de verschillende geloofsrichtingen niet met elkaar overeen. In de tijd van de komst van CHRISTUS schepten de mensen, net als nu, behagen in het verrichten van allerlei gebruiken. Er werd ook fanatiek godsdienst bedreven waaraan al het levende ontbrak, zodat de mensen geen innig contact tot stand brachten met hun GOD en Schepper.

En in de tegenwoordige tijd is hetzelfde te zien. Een vormelijke godsdienst waar met alle zeden en gebruiken rekening wordt gehouden. Waarin voor de wereld de verbinding met GOD wordt gedemonstreerd, terwijl toch het hart van ieder persoonlijk ver van deze innige band met HEM is verwijderd.

Het is alles schijn en bedrog, er is geen waarachtigheid meer in de levenswandel van de mensen. Zij behoren alleen nog de aardse wereld toe. En zelfs als zij de schijn willen wekken met GOD verbonden te zijn, dan zijn het toch alleen maar dode vormen die zij in acht nemen, maar hun zielen worden er niet door geraakt.

En tegen deze schijngodsdienst moet u die de waarheid van GOD ontvangt, ingaan. U moet er aan denken, dat ook JEZUS tijdens Zijn leven Zich niet inhield voor hen die onjuiste geestelijke waarden voorstonden en hun schijngodsdienst probeerden te rechtvaardigen als alleen aan GOD welgevallig, en alles verdoemden wat in strijd was met hun leerstellingen.

Maar ook nu willen de mensen hun van mensen overgenomen geestelijke waarden niet loslaten. En zij zullen derhalve steeds in dwaling verkeren, omdat zij weigeren de zuivere waarheid aan te nemen die hun alleen maar van Boven - van de eeuwige WAARHEID uit, kan worden geschonken.

Maar om zo'n genadegeschenk aan te nemen is de vrije wil vereist. Onder dwang kan de waarheid niet aan de mensen worden gebracht die niet bereid zijn haar aan te nemen. En daarom is het moeilijk dwaalleren uit te roeien, zelfs al worden deze aan hen met redenen omkleed en als foutief verklaard. Steeds zijn het er maar weinige die open staan voor wat GOD Zelf de mensen doet toekomen, omdat zij zo'n duidelijk werkzaam zijn van GOD niet willen erkennen, omdat zij in het geheel niets weten van het feit dat GOD Zijn GEEST uitstort over hen - die zich bereidwillig voor Hem openstellen om de zuivere waarheid uit HEM te ontvangen.

Vóór de komst van JEZUS op aarde, vóór Zijn kruisdood, was de uitstorting van de GEEST in een mens niet mogelijk - en daarom bevond de wereld zich in de grootste dwaling. Maar nà Zijn kruisdood kon de waarheid door de mensen begrepen worden, en was het mogelijk dat de mensen volledige opheldering gegeven werd of en wanneer zij verkeerd dachten. Zij konden door de GEEST onderwezen worden en daardoor elke dwaling uit zich verwijderen.

Maar gedwongen werden de mensen niet. En daarom is er steeds weer dwaling binnengeslopen, die dan met volharding als "waarheid" werd overgeleverd en verdedigd met een zodanige hardnekkigheid, dat het moeilijk is de mensen van hun verkeerde denkbeelden te overtuigen. En daarom zullen zij zich ook steeds verzetten de zuivere waarheid uit GOD aan te nemen en de dwaling op te geven.

Maar toch moet terwille van de waarheid zelf alles geprobeerd worden hen tot nadenken te brengen. Er moet geprobeerd worden hun opvattingen aan het wankelen te brengen. Alles moet er gedaan worden om hun de zuivere waarheid te brengen, want alleen op de weg van de waarheid kunnen zij hun laatste doel bereiken.

Zolang de mensen verkeerd denken kunnen zij in het rijk hierna niet de zaligheid deelachtig worden, die altijd alleen door een helder licht kan worden verzekerd. Want alleen waarheid schenkt licht, en daarom kan alleen de waarheid zaligheid geven, omdat met haar weer ontelbare wezens gelukkig gemaakt kunnen worden - en de zaligheid in het geestelijke rijk in het toezenden van licht bestaat.

Daarom mag u, mensen niet in verkeerde denkbeelden raken. Daarom wordt u steeds weer de waarheid aangeboden. Daarom wordt er van de kant van GOD uit alles aan gedaan dat uw denken juist gericht is. Maar u zelf moet de wil hebben in de waarheid te wandelen. Want op aarde valt het minder op dat u in de waarheid wandelt dan in het rijk hierna, maar daar kunt u zonder de waarheid niet zalig zijn.

Dus, als u zich al op aarde van uw duistere toestand niets aantrekt, in het geestelijke rijk zal deze u echter smart bezorgen, omdat alleen licht slechts zaligheid is en licht altijd alleen van de waarheid uitstraalt, van GOD Zelf, DIE het Oerlicht van eeuwigheid is.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
6 GOD en de kerken Deel I ePub   PDF   Kindle  
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften