8310 Aankondiging van het einde en tekenen van de tijd

25 oktober 1962: Boek 87

Het zijn de aankondigingen van een dichtbijzijnd einde, die de mensen ongeloofwaardig voorkomen en die ze daarom afwijzen en hen tevens laten twijfelen aan de waarheid van alle geestelijke boodschappen die Ik naar de aarde leid. En toch zal het niet lang meer duren dat deze aankondigingen in vervulling gaan, want Mijn woord is waarheid. En juist de omstandigheid dat de mensen geen lange tijd meer hebben om hun wezen te veranderen tot liefde, geeft Mij aanleiding steeds weer op het einde te wijzen en hen ernstig aan te sporen Mijn woord aan te horen en daaraan beantwoordend nu hun leven te leiden.

Maar de mensen willen niet geloven en Ik kan geen dwang uitoefenen op hun denken en willen. Ik kan hen alleen maar te kennen geven wat hun te wachten staat en moet het aan hun vrije wil overlaten hoe zij zulke kennisgevingen beoordelen en benutten. En daar het bij het einde om een gebeurtenis gaat die op deze aarde nog niet heeft plaatsgevonden, daar nu de mensen nog niets soortgelijks kennen, valt hun ook het geloof eraan zwaar, ofschoon Ik vanaf het begin van deze periode op aarde steeds weer op dit einde gewezen heb. Maar ze zouden ook op de tekens moeten letten die Ik eveneens voorzegde.

En ze zullen inzien dat de voortekens toenemen en dat er ook, zuiver werelds gezien, een verandering komen móet, want alles spitst zich toe, ook de mensen bevinden zich op een niveau dat te denken zou moeten geven - er heerst geen liefde meer, veeleer wedijveren de mensen in liefdeloosheid met elkaar. Er is geen harmonieuze samenleving meer, integendeel, de mensen zijn elkaar vijandig gezind en laten hun lage driften en hartstochten de vrije loop. Ze jagen materiële goederen na en streven naar geen enkele geestelijke band.

Het is zoals het was ten tijde van de zondvloed, de mensen zoeken alleen maar wereldse genoegens en verschaffen zich deze ook op onrechtmatige wijze, omdat de liefde volledig bekoeld is. En wie met open ogen om zich heen kijkt, moest ook de tekenen van de eindtijd herkennen en weten dat eens de vereffening moet komen, dat eens de Macht en rechtvaardigheid van een God op de voorgrond moet treden, wanneer er tenminste nog aan een God geloofd wordt. En ontbreekt dit geloof helemaal, dan zijn de mensen waarlijk op een geestelijk dieptepunt aangeland, dat ook een einde van deze aarde naar zich toe trekt.

Maar van Mijn kant uit kan niets anders worden gedaan dan steeds weer te wijzen op het einde, door steeds weer door de mond van profeten en zieners de mensen aan te spreken en hen opheldering te verschaffen over oorzaak en gevolg van het leven van de mensen; hen echter steeds de wilsvrijheid latend om de verkondigers van Mijn woord geloof te schenken of niet. Toch, sneller dan u denkt, zal uw aller lot zich afspelen. U allen, die niet de genade hebt voortijdig (van de aarde) weggeroepen te worden, zult die tijd moeten doormaken. Want Mijn heilsplan is sedert eeuwigheid vastgesteld en zal ook worden uitgevoerd, omdat ook de tijd vervuld is die het geestelijke in deze verlossingsperiode werd toegewezen om vrij te worden uit de vorm.

En zelfs de uitermate korte tijd die u nog blijft tot aan het einde, kan voldoende zijn om definitief vrij te worden, wanneer u maar blijk geeft van de ernstige wil om aan het doel van uw leven op aarde te beantwoorden en bewust aanstuurt op Mij en Mij vraagt hulp te verlenen bij uw vervolmaking. Want aan deze serieuze vraag zal waarlijk gevolg worden gegeven. Ik zal u helpen uit elke geestelijke nood en u in diepe erbarming tot Mij trekken, opdat u niet weer verloren gaat voor eindeloos lange tijd, wanneer het einde van deze aarde gekomen is.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
30 Tekenen van de eindtijd ePub   PDF   Kindle  
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  
82 Voorspellingen - Deel 1: „Geestelijke achteruitgang en wereldbrand“ ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften