8020 De kennis van het aardse levensdoel en de oorzaak daarvan

16 oktober 1961: Boek 84

U moet vooral weten dat uw bestaan als mens op aarde een oorzaak en een doel heeft. U bent niet bij toeval door de Schepper in de wereld geplaatst, maar geestelijke gebeurtenissen zijn de oorzaak van uw bestaan. Voorvallen, die zich afspeelden in het geestelijke rijk een geweldig lange tijd geleden. Want er voltrok zich een verandering in dat rijk bij de wezens die door Mijn Liefdewil uit MIJ voortgebracht waren. De wettelijke orde werd omvergeworpen waar in alles zich moest bewegen wat volmaakt was, want nu veranderden de volmaakt voortgebrachte wezens in het tegendeel. Zij traden door hun vrije wil uit de wettelijke orde en werden onvolmaakt.

De wil van deze wezens kwam in verzet tegen de bestaande orde en in opstand tegen MIJZelf, hun GOD en Schepper, DIE zij wel erkenden omdat zij in het licht van het inzicht stonden. En dit voorval in het geestelijke rijk is de oorzaak van uw bestaan als mens op deze aarde, want u bent deze in vrije wil eens van MIJ afgekeerde geesten. U bent deze wezens die eens in hoogste volmaaktheid door MIJ voortgebracht zijn en zich uit vrije wil tot het tegendeel keerden. U bent deze gevallen geesten.

Maar tussen uw afval van MIJ en uw bestaan als mens liggen eeuwigheden, eindeloos lange tijden waarin het gevallen wezen een veranderingsproces door moest maken en waarin het ook onbeschrijflijk leed en kwellingen moest doormaken. Tijden waarin het zich langzaam uit de diepte omhoog ontwikkelde, steeds onder Mijn leiding, want niets blijft voor eeuwig van MIJ gescheiden wat uit MIJ is voortgekomen. En zo bereikt u eenmaal de fase van ontwikkeling waarin u als mens over de aarde gaat, om de laatste korte weg terug af te legen vanwaar u bent uitgegaan om in vrije wil de terugkeer te bewerkstelligen tot uw GOD en VADER, van WIE u uzelf eens verwijderd hebt door een verkeerd gerichte wil.

En wanneer u zo uw menszijn beschouwt zult u leren begrijpen hoe belangrijk dit voor u is; u zult dan het aardse bestaan niet als doel zelf - maar als een middel tot dat doel inzien, en u zult dan ook meer bewust gaan leven. Maar het is moeilijk u te bewegen te geloven dat u geen "gril" bent van uw GOD en Schepper, want er is geen bewijs voor hetgeen dat IK u verkondig. U moet hier ernstig over nadenken dat u zelf en alles wat u omgeeft "wonderwerken" zijn die niet maar willekeurig konden ontstaan. En dan zult u door ernstig nadenken ook een GOD en Schepper kunnen erkennen en er van overtuigd zijn dat niets doelloos is, en dat uw aards bestaan ook een doel heeft. En u moet uzelf nu proberen te verbinden met deze door u erkende Scheppingsmacht, wat altijd mogelijk is door goede gedachten, gebeden uit het hart en daden van liefde. En in verbinding met MIJ zal er spoedig een licht in u stralen en er zal u spoedig een glans van het inzicht verlichten dat u eens in volle mate bezat.

En dat "licht in u" zal steeds helderder stralen hoe inniger u de verbinding zoekt met MIJ, en u zult dan ook uw aardse levensdoel vervullen. U zult dan de verandering voltooien in vrije wil, de hervorming van uw wezen tot de volmaaktheid die uw staat was in het begin. U zult het "liefdevonkje in uzelf" ontsteken en tot een vurige vlam doen ontbranden, wat betekent weer in de wettelijke orde getreden te zijn waarin het volmaakte zich bewegen moet.

En u zult een ontwikkelingsproces af kunnen sluiten dat eeuwigheden geduurd heeft. Met het gevolg, weer Mijn oerwezen aangenomen te hebben en uzelf weer tot liefde gevormd te hebben, d.w.z. weer het goddelijk volmaakte wezen te zijn dat u was in het begin.

Want dit is het doel van uw aardse bestaan, dat het u tot een bewust leven moet aansporen, opdat het laatste stadium van een eindeloos lange weg van ontwikkeling voor uw wezen succesvol is en dit, geheel vergeestelijkt, in alle volmaaktheid van deze aarde kan scheiden om te kunnen ingaan in het rijk van licht en zaligheid, waarvan het eens is uitgegaan.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
2 Het geheim van het menszijn ePub   PDF   Kindle  
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  
97 Waar kom ik vandaan? Wat is mijn taak op aarde? Waar ga ik heen? ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften