5860 Het hand over hand toenemen van de zonde Geloofsstrijd - Einde

23 januari 1954: Boek 64

Wanneer de zonde sterk toeneemt, wanneer er onder de mensen geen geloof meer is aan de Gerechtigheid GOD's, wanneer de mensen zich onverantwoord uitleven en hun driften de vrije loop laten, wanneer er onder de mensen geen liefde meer is, wanneer al hun begeerten alleen maar uitgaan naar de wereld en haar goederen, dan is het einde gekomen en wordt de Schrift vervuld, de voorspellingen van de profeten, die in opdracht van GOD het einde telkens aankondigden, worden bewaarheid.

En als u, mensen om u heen ziet, als u met open ogen op alles let wat er op aarde gebeurt, dan beseft u die van goede wil bent, in welk uur u leeft. U ziet in, dat dit alles tekenen zijn van het nabije einde, dat de mensheid zelf het einde naar zich toe trekt, omdat ze in zonde leeft en omdat ze haar GOD niet meer acht.

Nog zijn er mensen die niet geheel bedorven zijn, die de tegenstander van GOD nog niet helemaal toebehoren, die echter ook geen geloof hebben en daarom onnadenkend voortleven - maar hoe dichter het bij het einde is, zullen er ook van deze mensen steeds minder komen. Deels zullen ze wegzinken en in de macht van de tegenstander van GOD raken en deels weggeroepen worden uit dit leven in het hiernamaals. En de verdorven en satanische mensen zullen toenemen en slechts een klein aantal zal GOD trouw blijven en zo leven op aarde zoals het Zijn Wil is. En dezen zullen veel te lijden hebben onder de eersten, want ze zullen gehaat en vervolgd worden terwille van hun geloof. En zodra er openlijk wordt opgetreden tegen allen die zich uitspreken voor GOD, voor JEZUS CHRISTUS, staat u, mensen kort vóór het einde.

Ook dit is u, mensen lange tijd tevoren aangekondigd, dat u zich zult moeten verantwoorden en voor de rechters wordt geleid terwille van de Naam JEZUS. En zodra elk geestelijk streven vijandig wordt bejegend, zodra de dienaren GOD's op aarde gehinderd worden bij hun arbeid voor het rijk GOD's, zodra ze gehoond en belachelijk gemaakt worden vanwege hun geloof, is ook al de tijd gekomen waarin de satanische krachten werkzaam zijn, die op het einde tekeer zullen gaan tegen alles wat op GOD gericht is.

En al het zwakke, nog niet totaal kwade, zal worden weggeroepen van de aarde, opdat het niet geheel in de handen van GOD's tegenstander zal vallen, wanneer de laatste dagen zullen aanbreken, waarin op zo'n manier tegen de gelovigen wordt opgetreden, dat alleen de sterken van geloof, mensen die helemaal op GOD vertrouwen, stand houden, omdat het geloof hun kracht geeft en omdat GOD hen zichtbaar kan bijstaan vanwege hun geloof. En dan zal ook het werkzaam zijn van de satan duidelijk worden, want hij zal zich belichamen in alle mensen die hem toebehoren door hun gezindheid. En ieder van hen zal werken verrichten die om vergelding schreeuwen. En de vergelding zal komen, de dag zal aanbreken, waarop aan al dat doen en laten een einde gesteld is, waarop GOD's rechtvaardigheid tevoorschijn komt en de werken van ieder mens openbaar worden. De dag zal komen dat er recht wordt gesproken, zoals er geschreven staat, waarop ieder het loon ontvangt dat hij verdient, waarop GOD's Woord vervuld wordt, omdat het de eeuwige Waarheid is.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in de volgende themaboekjes:
Themaboekje Titel Downloaden
31 De geloofs strijd ePub   PDF   Kindle  
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften