4094 Een wijzen op het einde - Natuurgebeuren

31 juli 1947: Boek 50

Slechts een korte spanne tijds gaat er nog voorbij tot het einde van deze wereld. En in deze korte tijd wend IK alle middelen aan u ertoe te brengen uw ziel om te vormen. IK laat ME aan de mensen horen nog voor het laatste gericht is te verwachten. Dus zult u, mensen eerst deze uiting van MIJ tegemoet moeten zien, voor u rekening houdt met het einde. Maar dit volgt zeer snel op het voorafgaande.

Steeds weer moet IK u hetzelfde aankondigen, anders schenkt u te weinig geloof aan Mijn Woorden; steeds weer moet IK u daarop wijzen, omdat u, mensen thans te weinig geestelijk ingesteld bent, dus ook woorden die u van boven worden aangeboden niet veel anders beoordeelt dan uitspraken van mensen, ja eerder met deze laatste instemt en er aandacht aan schenkt, als zijnde onderrichtingen waarvan de inhoud alleen maar uw ziel van pas komt. Wat moet IK dus doen om u datgene wat noodzakelijk is voor uw zieleheil nadrukkelijk voor ogen te houden, Wanneer Mijn Woord u niet vermag over te halen om met de arbeid aan uw ziel een begin te maken, dan moet Mijn Stem luider klinken, opdat u schrikt en MIJ roept in de angst en de nood die u zal overvallen in het aangezicht van het einde. En op deze gebeurtenis, die zich in de natuur afspeelt, wijs IK u met alle aandrang, al verleent dit gebeuren toch pas Mijn Woord de bevestiging van zijn echtheid, die door de mensen meestal in twijfel wordt getrokken.

Maar tevoren wil IK al inwerken op de harten van de mensen die ontvankelijk zijn voor Mijn Liefde en genade, die Mijn Woord als teken van Liefde en genade herkennen en het daarom met vreugde en dank aannemen. Dezen zullen een tweevoudige zegen halen uit het laatste teken dat vermaant en waarschuwt. Ze zullen zelf uitermate gesterkt zijn in het geloof en daardoor ijverig en overtuigd opkomen voor Mijn Woord en met succes kunnen deelnemen aan het verlossingswerk van CHRISTUS. Want nu zijn de ogen van alle gelovigen gericht op het einde, dat ze vol overtuiging verwachten en daarom ook zullen vaststaan in welke strijd dan ook tegen MIJ, Mijn Woord en Mijn rijk.

Dit wil IK bereiken door Mijn herhaalde aankondigingen voor die tijd: dat alle mensen nog een laatste teken van Mijn Liefde en erbarming toekomt, ofschoon het als zodanig maar zelden wordt herkend. Maar voor de mijnen is het begrijpelijk, dat en waarom IK uit den hogen tot de mensen spreek en ze rekenen er daarom elke dag op dat IK Mijn Stem laat klinken. Maar IK heb Mijn onveranderlijk plan en IK spreek wanneer de tijd gekomen is, wanneer u MIJ allerminst verwacht, wanneer u denkt dat IK passief ben, wanneer een aardse nood schijnbaar is afgewend. Maar wat voorspeld is in woord en geschrift wordt vervuld. IK laat een natuurgebeuren zich afspelen van ongehoorde grootte en uitgebreidheid, dat ontelbare mensenlevens zal kosten.

En toch is dit slechts een klein voorteken van de verwoesting op de laatste dag; alleen dat IK ME nu niet zichtbaar uit, terwijl IK kort vóór het einde Zelf zal komen om de mijnen gelukkig te maken en ze tot ME te roepen in Mijn rijk. Wie echter de natuurkatastrofe die er eerst is, overleeft, zal een overtuigd geloof verwerven als het hem wat dat betreft ernst is. En dat is Mijn bedoeling, dat een diep gelovig mens nu tegenover zijn medemensen alles uitdraagt en verdedigt wat op het laatste einde betrekking heeft. Want dit zal niet lang op zich laten wachten.

Als Mijn Stem van boven te horen zal zijn, gaat u met reuzeschreden het einde tegemoet. Voor velen zal weliswaar al het laatste levensuur geslagen hebben met het uitbreken van de eerdergenoemde natuurkatastrofe, die ontelbare mensenlevens zal eisen, maar terwille van de overlevenden kondig IK dit aan, warst ze zullen hiermee hun voordeel doen voor hun ziel, ze zullen leren geloven en MIJ als hun Schepper en Behoeder, als VADER en goddelijke Vriend leren onderkennen, ze zullen uit eigen aandrang tot MIJ roepen en als ze Mijn duidelijke hulp hebben ondervonden, naar MIJ toekomen; ze zullen, nadat ze MIJ herkend hebben, trachten MIJ met 'n liefdevol hart voor zich te winnen en zich Mijn Wil tot de hunne te maken, ze zullen MIJ, nadat ze MIJ gevonden hebben, niet meer opgeven, integendeel MIJ trouw blijven tot aan het einde toe.

En daarom laat IK het toe dat de aarde gedeeltelijk getroffen wordt door een uitermate grote storm van verwoesting, opdat het denken van hen die overleven verandert en zich richt op MIJ, DIE naar Mijn schepselen verlang die nog ver van MIJ afstaan en toch Mijn Liefde bezitten, omdat ze eens van MIJ zijn uitgegaan en weer naar MIJ terug moeten keren. Want Mijn Liefde vermindert niet, Mijn Liefde houdt nooit op, eeuwig geldt Ze voor wat door MIJ geschapen is, zelfs wanneer het nog niet de weg naar MIJ heeft gevonden. Dan wijs IK het steeds weer de weg en bied ME Zelf aan als Leider aan diegenen die zich aan Mijn hoede toevertrouwen en MIJ willen volgen, opdat ze eens hun doel bereiken, opdat ze eeuwig met MIJ verenigd zijn, zoals het in het allereerste begin hun roeping was.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
47 Let op de tekenen van de tijd ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften