6010 De kerk van Christus (3)

28 juli 1954: Boek 65

De gemeenschap van Jezus Christus bestaat uit alle gelovigen die in Jezus Christus hun Verlosser zien, die in Hem geloven als de Zoon van God die naar de aarde kwam om als mens het zoenoffer te brengen voor de gehele mensheid, en die Hem daarom willen navolgen. Onder de "kerk van Christus" die Hij zelf op aarde gesticht heeft zijn alle diepgelovige mensen te verstaan die er ernstig naar streven christenen van de daad te zijn, die niet zomaar vormchristenen zijn, allen die een levend geloof hebben en die zich bewust onder het kruis van Christus plaatsen. Jezus Christus moet erkend worden door de leden van Zijn kerk. En uit deze erkenning vloeit voor hen dan ook de plicht voort volgens Zijn leer te leven, dus bewust een leven in liefde te leiden zoals Hij zelf het de mensen heeft voorgeleefd en daartoe aanmaant door Zijn oproep: "Volg Mij na". Wie aan deze oproep gehoor geeft en Hem aanvaardt, die behoort ook tot de gemeenschap die als "kerk van Christus" wordt aangeduid.

Dit is de onzichtbare kerk, die evenwel in ieder kerkgenootschap vertegenwoordigd kan zijn en ook vertegenwoordigd is, omdat er overal mensen zijn die met innige liefde in Jezus Christus geloven, die ook in liefde opkomen voor hun medemensen, die ware christenen genoemd kunnen worden omdat ze door hun levenswandel bewijzen toe te behoren aan Hem, die op aarde Zijn werkzaam zijn in liefde heeft bekroond met Zijn dood aan het kruis. Deze gemeenschap bestaat dus overal waar ware christenen leven, want zij allen behoren tot de kerk van Christus. En waar nu twee of drie van zulke christenen in Zijn naam samenkomen, daar is Hij zelf in hun midden, de Stichter van de kerk van Christus, en Hij vervult hen met Zijn geest.

Dus zullen ook de gedachten en woorden van deze mensen juist zijn en ze zijn zelfs hoger te waarderen dan het woord van een predikant die de goddelijke leer van de liefde nog niet levend vertegenwoordigt, wiens woorden nog geen blijk geven van het innerlijk leven, van de Geest - het kenmerk van de leden van de kerk van Christus. En deze Geest zal zich altijd zodanig uiten, dat het woord van God op een eenvoudige en duidelijke manier gepredikt en uitgelegd wordt, wat ook in de kleinste kring waar maar leden van de kerk van Christus bijeen zijn op de meest natuurlijke wijze kan geschieden, zelfs in een eenvoudig gesprek. Want niets uiterlijks bevestigt dit lidmaatschap, maar alleen de geest van liefde van ieder afzonderlijk die op Jezus Christus aandringt in het levend geloof in Hem als de Zoon van God en Verlosser van de wereld, in wiens menselijk omhulsel God zelf zich heeft belichaamd om de mensen te verlossen van zonde en dood.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is opgenomen in het volgende themaboekje:
Themaboekje Titel Downloaden
8 De kerk van CHRISTUS ePub   PDF   Kindle  

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations