0246 Kindschap Gods - Vader - kinderen - Aanmaning - opgave

3 januari 1938: Boek 5/6

Mijn lief kind, je moet je er steeds van bewust zijn dat je door Gods Liefde uitgekozen bent om tot zegen van de mensen de goddelijke leringen in ontvangst te nemen. En daarom mag je nooit aan jezelf twijfelen, want alleen een vast geloof geeft je de bekwaamheid en de kracht om de wil van de Heer te vervullen. Voor elke verbinding met de geestelijke wereld eist de Heer je volledige overgave. Niets moet je van meer waarde toeschijnen dan je aan deze arbeid te onderwerpen. Niets moet je vuriger nastreven dan het in ontvangst nemen van Gods wijsheden. Dan zal elke kennisgeving ook gemakkelijk tot je komen.

Je zult met geestelijke oren horen en met geestelijke ogen schouwen. En de liefde van de Heer zal je via de pen woorden dicteren die lieflijk zullen klinken en die met een zodanige kracht je hart zullen binnendringen dat je deze gave nooit meer zou willen missen. Vertrouw op de Heer, dat Hij je juist leidt. Keer je steeds weer opnieuw in gebed naar Hem en vraag Hem onophoudelijk om Zijn zegen voor je werkzaamheid op aarde. Alles wat je reeds overgebracht werd, zal later ook je medemensen tot zegen strekken. Werk dus ijverig en stel je ter beschikking van de Heer zo vaak je kunt.

Wij die onder Zijn bevel staan, volgen je inspanningen en helpen je in zoverre het binnen onze krachten ligt. Alle gaven die je door de goddelijke genade toestromen, brengen ook ons in een toestand vol zaligheid, want ieder van ons is gelukkig wanneer je onze gedachten hebt ontvangen en opgeschreven. We hebben voor jou nog zoveel gereedstaan, want de wijsheden die Gods werken in het heelal openbaren, zijn onuitputtelijk. Zijn liefde is onmetelijk en de Heer wil jullie mensen, die ernaar verlangen Gods schepping te doorgronden en uit liefde voor Hem om Zijn bijstand vragen, krachtens deze liefde geven.

Want de Heer maakt Zijn wijsheid bekend aan Zijn kinderen. En jullie zijn Gods kinderen, wanneer jullie hart innig verlangt naar diegene die jullie het leven gaf, naar de hemelse Vader. En zou er wel iets anders mogelijk zijn dan dat de Vader liefdevol jullie verzoek inwilligt? Het eeuwige Vaderland, het rijk van de Vader zal voor jullie allen toegankelijk gemaakt worden wanneer jullie je zelf een deel voelen van de Vader. Maar om de genade van het kindschap Gods zullen jullie moeten bidden, opdat jullie niet voorbijgaan aan alle zegeningen die de Vader voor Zijn kinderen gereedhoudt.

Jullie zullen de Vader moeten belijden opdat Zijn goddelijke Vaderliefde jullie zal bestralen en Zijn vaderlijke gunst op jullie gericht zal blijven. Dan is jullie aardse bestaan de poort tot het paradijs. Jullie streven niets anders na dan eindelijk de Vader te bereiken. De hemel zij dank dat je het inzicht gegeven werd. En de Vader met al Zijn Liefde heeft je binnengevoerd in Zijn heilige rijk. Wat verborgen blijft voor oneindig velen die zich niet verlangend naar de eeuwigheid toekeren, heeft Hij voor jou toegankelijk gemaakt.

Maar bescherm deze gave goed. Span je steeds in om je wezen te veredelen. Houd alles ver wat je aan aardse vreugde geboden wordt, maar verlang steeds alleen vurig en innig naar de Liefde van de Heiland en Zijn leringen. Want als Hij je deze bereidt, vertoef je in Zijn Liefde en ontvang je goddelijke genade zonder onderbreking. De zaadkorrel die de Heer in het hart van de mensen legt, komt duizendvoudig op. En zo zullen Zijn leringen zich verspreiden die de Heiland door jou nog aan de kinderen op aarde wil overbrengen. Deze opgave is je gesteld. Bid vurig en nadrukkelijk om de kracht om haar te vervullen ter ere van God.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations