0219 “Blijf in de liefde werkzaam”

9 december 1937: Boek 5/6

Mijn lief kind, we weten allemaal dat je afhankelijk bent van je dagelijkse arbeid en proberen je daarom te allen tijde tegemoet te komen, opdat je zonder onderbreking de dagelijkse opnemingen in ontvangst kunt nemen. Maar bedenk hoeveel beter het is wanneer je telkens op hetzelfde moment kunt onderbreken. In onze gelederen hebben we een geregelde werkzaamheid te vervullen en daarom onderwijzen we iedereen zoveel mogelijk op hetzelfde tijdstip. Dat zal je op dit moment niet erg begrijpelijk toeschijnen, maar vertrouw op onze woorden, in het ontvangen zul je het voelen dat onze gedachten je gemakkelijker toestromen, zodra jij je ons – volledig vrijgemaakt – ter beschikking stelt. Het zijn gewisse, bepalende wetten waaraan elk wezen onderhevig is, en zo zijn we wel steeds op het juiste moment bereid opdat je ontvangen kunt wat je toebedeeld is. Maar ga vandaag verder met je schrijven, wij zijn klaar voor jou. We wilden je alleen maar verklaren hoeveel lichter het voor jou en voor ons is wanneer jij je al naar gelang van de mogelijkheid steeds op dezelfde tijd met ons verbindt. En begin nu: Blijf in de liefde werkzaam. Dit woord moet je diep in je hart schrijven, want het is het toonbeeld van een godzalige levenswandel. Het betekent onzegbaar veel voor jou wanneer de liefde steeds bepalend op je handelen inwerkt. Want dergelijke daden van liefde zijn God welgevallig. En wanneer je langs een andere weg iets gelijkaardigs gepredikt wordt - dat elke goede daad haar zegen naar zich toetrekt, weet dan dat de liefde steeds de aanleiding daartoe moet zijn. Hoe vaak wordt dat buiten beschouwing gelaten. Hoe vaak wordt er gegeven, hoe vaak wordt een daad louter mechanisch volbracht zonder dat het hart daar in liefde bij betrokken is. En dan wordt deze daad niet door de Heer in aanmerking genomen. Elke geringste arbeid moet door de liefde geleid zijn. En steeds zullen jullie de nabijheid van de Heiland in jullie voelen. Want in elke daad van liefde is God Zelf jullie nabij. Wat je ook doet, als het met het gevoel van liefde voor je Heiland en voor je medemensen verbonden is, dan zal het ook steeds genade vinden in de ogen van de Heer. En dan pas zijn jullie in de liefde werkzaam.

Mijn kind, onderwijs je medemensen steeds het belang van deze leer. Maak hun duidelijk dat ze van binnen uit aan zichzelf moeten werken, dat ze eerst de liefde moeten beoefenen om dan steeds gemakkelijker de verbinding met God te bereiken, die hun dan weer de genade geeft de juiste weg te betreden. Want alleen door daden van liefde blijft de mens met God verbonden. En voortaan stroomt alle goddelijke genade de mensen toe die hier acht op slaan en zich als het ware van binnen uit omvormen, wanneer ze vooreerst de liefde beoefenen in hun hart. En waar jullie de naaste liefde kunnen schenken, daar zal ook jullie levenswandel weer vrucht dragen. Want liefde wekt wederliefde. En zo trekt elke goede daad in liefde weer een soortgelijke aan. En een dergelijke levenswandel heeft een veredelend effect op allen die bij jou en rondom jou zijn.

Bedenk dit en streef ernaar. Het ligt in de bedoeling van de goddelijkheid dat jullie de liefde van de hemel deelachtig worden. Om deze liefde op te wekken, moeten jullie je waardig tonen. Jullie moeten er vanzelf naar streven aan de liefde van God deelachtig te worden. Oefen jullie daarom in de liefde tot God en tot jullie medemensen, want alleen door de liefde kunnen jullie verlost worden, nu reeds op aarde en eens in de eeuwigheid.

Amen

Vertaald door: Gerard F. Kotte

Deze openbaring is niet opgenomen in de themaboekjes.

Downloads

Download-aanbod voor boek _book
 ePub  
 Kindle  
  Meer downloads

Deze openbaring

 als MP3 downloaden  
Afdrukvoorbeeld
 Kladschriften

Translations