5642 DAROVI DUHA....

Apr/01/1953: Knjiga 62

Vaša stalna težnja treba biti usmjerena ka razvijanju Darova Duha, jer onda sa sigurnošcu možete reci: Gospod je u meni, jer onda niste više vi koji govorite, mislite i djelujete, vec sam Ja Sâm u vama i djelujem u vama putem Moga Duha. Ali Ja vam želim takoder dokazati Moje prisustvo, želim nagraditi vašu vjeru koja mora postojati tu gdje se Moj Duh može ocitovati. Želim prenijeti Moju snagu Ljubavi na vas na nacin kako bi onda mogli izvoditi i to što želite, kako bi Moja snaga postala ocita u vama. Snaga vaše vjere tada odreduje takoder i dar Duha koji vam pristiže i kojeg ste zadobili putem vjere i ljubavi, jer stupanj Ljubavi odlucuje mjeru opskrbe snagom, koja je opet rezultat snažne vjere i ona sada cini mogucim izvodenje cuda, onda je ocitovanje Mojega Duha zatraženo u izuzetnoj mjeri bez dvojbe, da bi potom Ja ucinio ono što covjek traži.

Svaki nadnaravni talent je jedno cudo, ali u stvari samo jedan prirodan postupak za onoga koji vec ima spoznaju, za onoga koji zna da Sam Ja Ljubav, da je Ljubav snaga i da možete zadobiti ovu snagu Ljubavi od Mene, ako sami razvijate Ljubav i s time potaknete Mene samoga na djelovanje. Darovi Duha su uvijek samo znak uspostavljenog prvobitnog stanja, odnosno odnosa bica sa Mnom. Ispravan odnos mora neizbježno takoder jamciti puninu svjetla i snage, a u njemu ce covjek misliti, govoriti i djelovati ispunjen svjetlošcu i snagom, bit' ce u spoznaji, moci ce govoriti u mudrosti, poducavati ljude, znat ce sve što je povezano sa Mnom. Tada ce imati dar mudrosti i moci ce biti izvanredno aktivan prema bližnjima, jer im može donijeti svjetlost; raspolagat ce neobicnom snagom i zbog toga ce moci ciniti stvari koje su od strane ljudi smatrane cudesima i koje u svakom slucaju mogu biti izvršene kroz korištenje Moje snage Ljubavi.

Darovi Duha su sve one neuobicajene sposobnosti koje pretpostavljaju Božansku snagu, koje stoga ljudski um ne može doseci, vec jedno srce spremno za Ljubav u svakom trenutku. Darovi Duha predstavljaju intimnu vezu sa Mnom, jer sam Ja Sâm Koji se razotkriva kroz takve darove, a dar Duha ne može prikazati covjek koji se drži daleko od Mene i koji vec nije uspostavio ispravan odnos sa Mnom. Kako cu se Ja ocitovati putem covjeka, ovisi o misiji koju je on poduzeo; ovisi o njegovoj snazi volje i vjere na koji nacin ce djelovati Moja snaga, Moj Duh. Moj Duh svjedoci uvijek o Meni, stoga svaki duhovni Dar velicat ce Mene i Moje Ime (Ivan 16:14), svjedocit ce o Meni i Mojoj doktrini i moci ce dovoditi ljude k vjeri u Mene, jer ovo je djelovanje Moga Duha, koji želi dovoditi k Meni ljude koji bi težili Duhu Oca od vjecnosti, kada bi se covjek osjecao potaknutim iznutra uspostaviti vezu sa Mnom da bi bio zahvacen Mojom Ljubavlju, koja ga nece dovijeka više pustiti da propadne.

I zbog toga se o djelovanju Duha može uvijek govoriti gdje se radi za Mene i Moje Kraljevstvo, kada se ovo javlja na jedan živi nacin. Darovi Duha su zato raspoznatljivi s dokazom i pretpostavljaju jednu snažnu vjeru kao i djelovanje u Ljubavi koja je proizašla iz te vjere. Kroz jednog takvog covjeka Ja Sâm se mogu razotkriti i uciniti vidljivom sprovodenje Moje snage, koja medutim treba uvijek imati za cilj probuditi vjeru u bližnjima takoder, ali poštujuci slobodnu volju, jer Moji duhovni darovi ne prisiljavaju, osim dara izljecenja bolesnih koji vec može ostaviti jedan dublji dojam što bi moglo opredijeliti ljude na vjeru. Ali cak i jedna takva vjera mora postati živa samo kroz Ljubav, onda covjek nece moci više nijekati nešto neuobicajeno što se odnosi na Mene, vec ce u poznavanju toga i iz toga izvuci baš ispravnu korist, kada on sam ucini živom svoju vjeru kroz Ljubav, kojom ovaj dar Duha može takoder biti od blagoslova kada je ispravno prepoznat i priznat. Svi vi trebate stremiti darovima Duha, ali ne zbog vidljivog uspjeha, vec zbog snage vjere, morate težiti njoj da možete dati s njom jedno živo svjedocanstvo sjedinjenja sa Mnom, Koji sada djelujem u vama putem Moga Duha. Tko može prikazati darove Duha, je u potpuno svjesnoj vezi sa Mnom, vec je spoznao Mene Samoga i njegova gorljivost za Mene i Moje Kraljevstvo sada je razumljiva i unaprijedena od Mene kroz darove Duha. Unatoc tome, cak i takvi darovi Duha nisu uvijek prepoznati od bližnjih, jer cak i za raspoznavanje djelovanja Božanske snage, za prepoznavanje Mojih objava, potreban je jedan probudeni duh, jer samo ljudi duha željnog Ljubavi su ga probudili u sebi, koji ih potom prosvjetljuje i daje im jasnocu koja sada takoder upravlja ispravno njihovim razmišljanjem, htjenjem i govorom. Medutim, gdje je Moj Duh u covjeku još uvijek uspavan, ne može se niti najmanje ocekivati razumijevanje procesa, koji su samo objašnjivi duhovno, tj. duhovnih darova koji imaju za uvjet živu vjeru, ali koji takoder da bi mogli biti prepoznati zahtjevaju živu vjeru.

AMEN

Ova Objava nije korištena u nijednoj tematskoj knjizi.


Preuzimanja

Ponuđena preuzimanja za knjigu 62

 ePub
 Kindle
Više preuzimanja

Ova Objava

Slušanje
preuzmi kao MP3

Prikaz ispisa
Rukopisi