Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/8600

8600 Ježišovo dielo spásy bolo začiatkom novej fázy v diele návratu....

29 augusta 1963: Kniha 90

Keď ľudská bytosť Ježiš zomrel na Kríži, začala sa nová fáza návratu Mojich živých stvorení, pretože dovtedy všetci ľudia stále žili v duchovnej temnote, ktorú Môj protivník (Satan) rozšíril ponad všetkých padlých duchov.... Všetky ľudské bytosti boli stále postihnuté pôvodným hriechom a nikto sa ku Mne nemohol priblížiť, pretože Moja spravodlivosť to nedovolila, kým nebol pôvodný hriech vykúpený (Ján 14:6). Nespočetné množstvo ľudí však už prešlo zemou a medzi nimi tiež boli niekoľkí dobrej vôle, ale bez dostatočnej sily na to, aby sa vyslobodili od Môjho protivníka, pretože oni všetci neboli schopní nadviazať správny druh kontaktu so Mnou kvôli ich nedostatku Lásky....

Boli ovládaní sebeckou láskou ako znak ich príslušnosti k Môjmu protivníkovi (alebo 'ich pripojeniu Môjmu protivníkovi').... A nevedeli ani príčinu pre svoju pozemskú existenciu, ich odpadnutie odo Mňa.... oni boli duchovne úplne neznalí, ale vo svetskom zmysle extrémne zaneprázdnení, a preto sa navždy snažili získať výhody na úkor iných ľudí.... Chýbala im nezištná Láska, prostredníctvom ktorej mohli dosiahnuť vyššiu úroveň zrelosti. Aj keď niekoľko výnimiek v skutočnosti cítilo ich duchovné ťažkosti a tiež uznávalo Boha a Stvoriteľa nad sebou, nepoznali ma ako Boha Lásky, ale iba ako Boha pomsty a hnevu. Ľudia by nikdy neboli schopní pokročiť v duchovnom vývoji; navždy by zostali rovnakou sebeckou generáciou, ktorá nebola schopná dosiahnuť vyššie povedomie, pokiaľ by ich to bremeno pôvodného hriechu tlačilo dole.... Môj protivník by vždy držal ľudí pritlačených k zemi, ak by Spasiteľ neprišiel pre pár tých, ktorí sa cítili úbohí a vo svojej núdzi vzývali Spasiteľa.

A možnosť nadviazať spojenie so Mnou sa skutočne mala raz vytvoriť, čo by sa však teraz malo vzťahovať na Otca.... Ľudia by mali byť schopní zavolať ako deti k Otcovi, kým predtým poznali vo svojom Bohu a Stvoriteľovi iba Silu, ktorej sa odmietli pokloniť, pretože stále skrývali v sebe toto protivenstvo ku Mne v dôsledku ich minulého pôvodného hriechu.... Mal by sa opäť vytvoriť vzťah Lásky medzi živými stvoreniami a Mnou Osobne, ktorý však museli založiť sami ľudia skrze ich ochotu milovať. Ale pred Ježišovým ukrižovaním bol človek len veľmi zriedka ochotný milovať, v dôsledku čoho ho Môj protivník nadmerne mučil.... takže takmer stratil nádej z Mojej existencie. Ale poznávajúc jeho vôľu Som mu pomohol a vzal Som ho zo Zeme....

Dielo Spásy Ježiša Krista priviedlo ku koncu dobu najväčšej vzdialenosti ľudí odo Mňa.... Jeho ukrižovanie prinieslo zmierenie pôvodného hriechu všetkých padlých bytostí a teraz, v štádiu ľudskej bytosti, boli schopní vytvoriť správny vzťah so Mnou, ak s pomocou Ježiša Krista oni žiju život Lásky, ak sa sami uvoľnia z okov protivníka skrze krv, Ktorú On prelial na Kríž, a tak spoznaju vo Mne Otca a sú nabádaní ku Mne Láskou.... ku vzťahu, ktorý kedysi dobrovoľne prerušili, a tým sa stali úbohými. Ježišova smrť na Kríži ukončila beznádejný stav ľudstva.... Začala sa nová doba, keď sa človek potrebuje iba vybrať cestou k Ježišovi, aby bol vedený z temnej oblasti Môjho protivníka.... kde brána do kráľovstva svetla bola opäť otvorená.... Ľudským bytostiam je teraz znova umožnené premeniť sa, tak aby mohli zmeniť svoju prirodzenosť na Lásku, aby sa znova mohli stať tým, čím boli predtým, ako odpadli odo Mňa....

Prvé vykúpené duše sa vrátili ku Mne, Ja Som bol schopný pripustiť ich do Môjho kráľovstva svetla a blaženosti, čo by nikdy nebolo možné, keby Ježiš nevykúpil pôvodný hriech skrze Jeho smrť na Kríži.... Lebo Ja Som úplne dokonalý.... tiež spravodlivý, a preto Som nemohol zrušiť nevykúpenú vinu. Uplynulo veľa času, keď sa ľudia takmer zlomili (skrúšili) pod jármom hriecha, ale predsa neuznali svoju vinu, a preto sa opakovane vzbúrili proti Mne, Ktorého nemohli poprieť ako „Silu“, ale ku Ktorému sa neodovzdali s Láskou. Lebo raz odmietli Lásku a všetko, čo im zostalo, bola iba sebecká láska.... nesprávne nasmerovaná láska, ktorú im preniesol Môj protivník. Preto vo svojej podstate stále patrili úplne k nemu.... A táto podstata (prirodzenosť) sa najprv musela zmeniť, čo bolo možné iba po Ježišovom ukrižovaní, Ktorý pre nich získal vôľu a silu povstať a vzdať sa ich sebeckej lásky.... To všetko boli čisto duchovné procesy, pretože v pozemsko-ľudskom zmysle oni určite mali príjemný a dobrý život, ale nikto nemal žiadneho ohľadu k svojim blížnym ľudským bytostiam, namiesto toho si každý myslel sám na seba a silný človek utláčal slabých, ktorí sa nedokázali brániť, pretože Môj protivník sa tešil z toho, keď videl úbohý stav duší, ktoré vrazil do priepasti, pretože on sám bol úplne bez Lásky, ale plný nenávisti a nepriateľstva.... A jeho prirodzenosť sa tiež odrážala v ľudskej prirodzenosti.... Každý kto bol silný, tiež utláčal iných ľudí a nepoznal žiadne milosrdenstvo, pretože nemal Lásku, rovnako ako jeho pán.... pán temnoty.... bol bez Lásky.

Ježiš sa však snažil ľudí Láskou viesť správnou cestou. Ježiš žil a učil Lásku a dokázal im, že Láska je sila, ktorá dokonca porazila protivníka, a že ľudia sa od neho môžu oslobodiť iba skrze Lásku. Ľudská bytosť Ježiš tak ľuďom po prvýkrát príkladom ukázal život Lásky a potom vykonal najväčšie dielo Lásky a milosrdenstva tým, že Seba obetoval na Kríži za hriechy ľudstva, aby boli oslobodení a skrze správny spôsob života znovu získali silu a svetlo, aby potom mohli cestovať poslednou cestou (= myslí sa na tuzemský život) do svojho skutočného domova, ktorou Ježiš predchádzal svojou smrťou na Kríži.... Koho teraz potrebovali len nasledovať, aby vstúpili do Môjho kráľovstva v oslobodenom stave, vracajúc sa ku Mne do Otcovho domu, k Otcovi, z Čiej Lásky sa raz objavili a v Čiej Láske zostanú navždy....

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel