Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/6950

6950 iba „Láska“ otvára vedomosti.... Ľudské prikázania nepodstatné....

20/Oct/1957: Kniha 74

Každý človek by mohol prísť k správnemu mysleniu, iba ak by viedol svoj spôsob života podľa Božieho poriadku. A potom by každý človek mal správne poznanie o tom, prečo prechádza životom na Zemi, pretože Boh sa neuchováva v skrytosti a osvieti človeka, ktorý Ho počúva a túži po osvietení o význame a účele svojho jestvovania na Zemi. Ale život v Božom poriadku je rovnoznačný životu v Láske.... A väčšinou ľuia práve tu robia chyby, výsledkom čoho je nesprávne myslenie, temný stav ducha, nedostatok porozumenia a odmietanie Pravdy.

Láska je puto s Bohom, kde chýba Láska, tam je vzdialenosť od Boha veľká. Toto je najjednoduchšie vysvetlenie skutočnosti, že ľudia nemajú vedomosti a neprijímaju ich, keď sú im ponúknuté. Iba človekovi ochotnému k Láske môžu byť odovzdané vedomosti, ktoré mu chýbajú, pretože iba on bude schopný tomu porozumieť a budú mu zodpovedať, aby ich uznal ako Pravdu. Zmena myslenia sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak sú ľuďom prikázania Lásky k Bohu a k blížnemu natoľko dôležité, že sa oni samí snažia zmeniť seba....

A pokiaľ sa chce zabrániť tomu, aby tieto prikázania boli zdôraznené ako dôležité, pokiaľ je pozornosť ľudí zameraná na úplne nedôležité veci, tiež je nemožné oboznámiť ich s Pravdou, poskytnúť im vedomosti, ktoré im vysvetľujú účel a dôvod ich jestvovania. Dôkazom toho je, že jedna osoba ľahko prijíma rovnaké vedomosti, zatiaľ čo ich druhá odmietne.... a že prvá nezameniteľne má srdce ochotné pre Lásku, zatiaľ čo je druhá zatvrdená a nevenuje veľkú pozornosť Božím prikázaniam Lásky.

„Vedomosti“ nikdy nepovzbudia ľudí k „pôsobeniu v Láske“, ale iba ochota pre Lásku otvára ľuďom význam vedomostí. Láska je teda faktorom, s ktorým sa musí vždy počítať, ak ľudia chcú dosiahnuť duchovný pokrok. Pretože aj ten neznalý človek môže zrieť v jeho duši, ak je jeho spôsob života (založený) v Láske, hoci mu na Zemi chýba akékoľvek poznanie, ktoré mu býva v blesku pridelené v duchovnom kráľovstve. Preto sa vždy musí ľuďom najprv kázať Láska.... Je to oveľa dôležitejšie ako predstaviť im vedomosti, ktorým nerozumejú, pokiaľ Láska v nich ešte nebola zapálená.

Ale Ježišovo učenie Lásky je hlásané všade tam, kde stále existuje iskra viery medzi ľuďmi, pretože Ježišovo učenie Lásky je základom, na ktorom bola postavená každá cirkevná organizácia. Každý, kto patrí do cirkevnej organizácie, tiež vie o prikázaniach Lásky k Bohu a k blížnemu.... On sám môže použiť toto poznanie.... Prikázania Lásky môže urobiť ako vodítko pre svoj spôsob života, ale môže tiež zanedbať plnenie týchto prikázaní a uprednostniť nedôležité prikázania....

Môže zabudnúť na to posledné z Božích prikázaní Lásky.... To sa mu nezabráni, pretože má slobodnú vôľu. Ale potom je jeho duchovný stav zatemnený a nemôže byť osvetlený iným spôsobom, iba ak je v ňom zapálené svetlo Lásky. Preto vina nespočíva iba na tých, ktorí ľuďom ponúkajú chybné jedlo, keď oni boli oboznámení o Ježišovom učení Lásky.... Pretože každý človek môže podľa svojej slobodnej vôle zaujať stav o prikázaniach Lásky k Bohu a blížnemu.... Ak ich považuje za najdôležitejšie, ako čo bol poučený, vtedy on sám zapáli svetlo v sebe, ktoré mu tiež dáva jasnosť o príčine a účele jeho pozemského života....

Ak zanedbá plnenie týchto prikázaní, potom v ňom zostáva tma, bezohľadu koľko mu je odovzdané pravdivých vedomostí. Preto iba jedna vec je na to potrebná, ľudí vždy a znova nasmerovať na Ježišovo Božské učenie Lásky, znova a znova kázať Lásku a povzbudzovať na plnenie prikázaní.... Až potom sa človek stane vnímavým k vedomostiam, ktoré mu vysvetľuje Boží plán spásy, a až potom on využije vedomosti a horlivo bude usilovať o dokonalosť....

AMEŇ