Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/0730

0730 Božie zákony.... hriech....

1 januára 1939: Kniha 15

Večný zákon určuje pokyny pre všetky myšlienky a činy, a na to je potrebná všetka sila pre najprísnejšie dodržiavanie Božích prikázaní, ktoré sú zase iba jasnými požiadavkami, ktoré zodpovedajú Božiemu poriadku, a preto sa vždy prispôsobujú Bohom daným prírodným zákonom. Zákon tak, ako bol daný najvyšším zákonodarcom, tiež znamená usmernenie pre každé myslenie a konanie, ktoré.... ak by malo zodpovedať Božej vôli, musí sa prispôsobiť Božím požiadavkám. Akákoľvek odchýlka alebo porušenie musí byť podľa toho spoznané a zažité ako neprávosť alebo hriech; podobne aj zapadanie do Božského poriadku musí mať taký účinok, že vnútorné uspokojenie a nezameniteľný duchovný pokrok sú úspechom pozemskej chôdze, ktorá sa páči Bohu a ktorá dodržiava Jeho zákony.

Tam, kde sa nevenuje pozornosť Bohom daným zákonom, veľmi rýchlo prichádza do bezdôvodného (jalového) stavu, ktorý pochopiteľne vyjadruje opak.... v duchovnej slepote, nerozvinutom vnútornom živote a ťažkej beznádejnosti vo vzťahu k životu v blaženosti v Inej ríši, ktorý nasleduje po živote na Zemi. Ale ak sa človek vždy snaží, aby svoje myslenie a konanie vždy uskutočňoval v zmysle zákona žiadaného Bohom, jeho duchovný stav bude stále jasnejší a jasnejší a on bude tiež môcť rozlišovať, do akej miery celé Stvorenie podlieha Božským zákonom.... tj aká úloha je pridelená každému stvoreniu a prečo má porušenie Božích prikázaní také ťažké následky. Pretože si on musí čoskoro uvedomiť, že žiadna bytosť nemôže porušovať Božie príkazy bez toho, aby bola duchovne vážne poškodená.

Človek dokonca má slobodu vôle postaviť sa proti týmto príkazom, ale potom na vlastnú zodpovednosť a riziko, a nikdy sa žiadnej bytosti nepodarí vyhnúť poškodeniu svojej duše, ak ignoruje tie zákony, pretože v krátkom pozemskom čase je vždy potrebné usilovať sa spĺňať všetky požiadavky večného Božstva, ak by duša chcela zaznamenať opravdovú výhodu pre seba. Iba úplné prijatie Božích zákonov a vedomé, radostné dodržiavanie Božích prikázaní môžu viesť k zrelosti duše, ako to požaduje Samotný Boh.... aby sa pozemské dieťa priblížilo k Nemu a stalo sa hodné Jeho Lásky a Milosti....

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel