Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/0401

0401 ROZHODNUTIE... LÁSKA NA ZEMI, ALEBO OBETA...

6 mája 1938: Kniha 9

Tí, ktorí sú Moji, by mali vždy byť potešení... Tak Som sa ti dal poznať a bezpečne ťa prevediem všetkými životnými skúškami. Tí, ktorí ctia Moje Slovo, odovzdávajú sa pod Moju ochranu a Otec nikdy nedovolí, aby ich duši bolo uškodené. A preto vždy zotrvaj v Láske ku Mne, všetko ďalej nasleduje samé po sebe, pretože v konečnom dôsledku vesmírom vládne iba jedna sila... Moja vôľa.... a tam, kde Ja milujem, chcem, aby každý, kto po Mne túži, bol chránený. Akú inú hodnotu by mal život okrem toho, aby som mal vo Svojich deťoch uspokojenie?... Všetko existuje a vzniká iba pre nich, a keď je raz skutočný zmysel života rozpoznaný do tej miere, že sa duša Láskyplne obrátila ku Mne, vtedy Ja nedovolím, aby táto duša znova zablúdila... Vôľa dieťaťa voči Otcovi je rozhodujúca... vtedy cez vás prúdi všetka sila na to, aby ste zostali verní tejto vôli... Vtedy už nedovolím, aby táto ku Mne obrátená duša, bola uchopená (odvedená, posadnutá) temnými silami... To, čo je jej stále pridelené v ťažkých, zamračených dňoch, slúži iba k silnejšiemu vývoju Lásky a k prebudeniu horiacej túžby po Božskom Otcovi a to čo ti je naďalej pridelené, prijmi v tom povedomí s trpezlivosťou. Stále si neuvedomuješ Lásku, inak by si dokázala uspokojiť túžby srdca... Každá práca na duši potrebuje svoj čas... Je len na tebe, aby si v tej najvrúcnejšej Láske dosiahla vzostup na Zemi, alebo obetovala svoj pozemský život Pánovi a tak si užila nevýslovné šťastie budúceho života v inej ríši... V každom prípade tvoja Láska nebude zastavená, no s pozemskou, všetkého spotrebujúcou (konzumujúcou) Láskou v srdci by si sa stala neschopnou pozemského života... Toto je úloha, ktorú ty sama musíš splniť... Ja sa, Moje dieťa, s nekonečnou Láskou pozerám na teba a napriek tomu musím nechať toto rozhodnutie na tebe... To čo ľudskému dieťaťu prináša pozemské šťastie, je vždy prekážkou na ceste ku Mne... Ja Sám som Láska a Život; kto zostáva vo Mne a Ja v ňom, má večný život... Ak chceš vojsť do Môjho kráľovstva tvoja Láska ku Mne musí v tebe vládnuť, a všetkého ostatného sa ochotne musíš vzdať... Svet je tvrdý vo svojich nedostatkoch a ťažkostiach... Dosiahnuť večný život bez odporu by nebolo zaslúžené a mnohí sa kvôli tomuto odporu dokonca potkli. Teba, Moje dieťa, Moji anjeli budú strážiť a vždy nasmerovávať tvojho ducha ku Mne... Nesmú však ovplyvňovať tvoju vôľu, a preto je výlučne na tebe, aby si získala nebeskú korunu... Kto žije v Mojej Láske tiež splní Moju vôľu, preto by si sa mala predovšetkým snažiť upevniť sa v tejto Láske...

Čisté srdce v plnej dôvere a trpezlivá, vždy mierna povaha, zaisťujú ti Moju Lásku, a tá ťa opäť nevyhnutne ťahá nahor. Tvoja cesta po Zemi je teda požehnaná, ak je všetko založené na Láske ku Mne... Vidieť Božiu slávu je najvyššie a pre vás to najnepochopiteľnejšie šťastie, ktoré vás čaká v nasledujúcom období v inej ríše. Ak chceš mať podiel na tomto šťastí, musíš využiť každú minútu svojho života a vždy poslúchať Moje Prikázania Lásky, pretože iba pravá Láska vám vyrovnáva cestu do večnej blaženosti...

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel