Prameň: https://www.bertha-dudde.org/sk/proclamation/0194

0194 SILOU Vynútené učenia....

22 novembra 1937: Kniha 5/6

Maj verné srdce a Boh ti bude vždy nablízku. A ak Boh na teba položí to, čo sa javí ako neznesiteľné, s Jeho pomocou a milosrdenstvom môžeš prekonať všetko....

A teraz počúvaj: My (anjeli Boží) vytvoríme okolo teba kruh a začneme s našou prácou, pretože Pán sa rozhodol informovať ťa o nebezpečenstvách Kresťanstva, aké sa dnes vyučuje na Zemi. Keby bolo Jeho Slovo kedykoľvek pochopené spôsobom, ktorý mal nútiť iných, potom toto bola veľká chyba a omyl učiteľov.... Pretože Pán nechce násilím pritiahnuť žiadne zo Svojich detí bližšie k Nemu, ale deti sa majú rozhodnúť úplne podľa ich vlastnej slobodnej vôle, či prijmú svojho Nebeského Otca alebo ho odmietnu. My preto považujeme Bohom nežiadúcim každý nátlak, ktorý Cirkev alebo Boží služobníci chcú uplatniť voči ľudstvu, a ktorý nie je vyžadovaný Jeho učením. Z tohto dôvodu sa taká cirkev zrúti, pretože jej chýba základná podmienka.... úplná sloboda vôle (2. Korintským 3:17).

Duchovná sloboda nemôže existovať tam, kde je stanovené ako podmienka urobiť to, alebo ono pod hrozbou trestu; okrem toho, účel by nebolo možné splniť, ani keby zemské deti dodržiavali také vynútené ustanovenia. V tomto spočíva vysvetlenie, prečo sa takéto cirkvi rozpadnú, hoci majú v úmysle viesť ľudí k Bohu. Na uznanie (alebo „na svetle“) najposvätnejšej základnej podmienky, formovania celého ľudského života skrze slobodnú vôľu, je mnoho ďalších ustanovení z oblasti omylu.... Boh nechce žiadne obmedzenie, a preto je ono len prekážkou pre ľudí na ceste do večnosti.... Jeho Slová sa skutočne môžete učiť, ale nesmiete ich kombinovať s takými podmienkami, ktoré postavia ľudské dieťa do obmedzeného stavu a ktoré by mu mohli dať iný obraz Božej dobroty a Lásky. Vždy sa uistite, že vy, služobníci Boží, priťahujte vaše ovečky k Otcovi s Láskou a učíte ich, že sa majú usilovať a prosiť o Božiu pomoc, vtedy sa ich cesta k Otcovi stane ľahšou a nič ich nebude môcť vystrašiť.... zatiaľ čo ich vaše doktríny stavajú do stavu závislosti, v ktorom sa naozaj snažia plniť svoje povinnosti, zatiaľ čo im chýba ich vnútorné duchovné posvetenie (oddanosť) srdcu Nebeského Otca.... Láska a túžba k Otcovi maju pochádzať zo srdca a nemali by byť vynútené pod nátlakom.... Ľudská duša potom vystúpi oveľa vyššie a bude postupovať oveľa rýchlejšie s Božím požehnaním, po ktorom ona bude túžiť z vlastnej vôle....

Preto sa snaž, kdekoľvek môžeš, vysvetliť ľuďom, že by sa nemali držať svetských učení, ale počúvať Božie učenie hlboko vo svojich srdciach, ktoré im povie, že sú Božími deťmi; a ako deťom Božím by malo byť základom opravdového Kresťanstva to, aby mali čoraz silnejšiu túžbu vrátiť sa k Nebeskému Otcovi.... potom vám Otec ukáže cestu v Láske a Božom milosrdenstve....

AMEŇ

Preložila Lorens Novosel