Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8906

8906 Het verlies van volgelingen

4 januari 1965: Boek 93

In de komende tijd zult u nog veel verleidingen moeten weerstaan, want de activiteiten van de tegenstander nemen toe, hij zet alle krachten in beweging die u moeten hinderen bij de arbeid in de wijngaard. Maar Mijn Kracht staat u steeds ter beschikking en uw wil zal er ook om vragen, u zult hem weerstand kunnen bieden omdat dit werk u boven alles gaat en omdat IK u elke bescherming verleen.

En het zal opvallend zijn dat er zich veel zullen afkeren van wie u meende ze al gewonnen te hebben. Juist in die kringen zal een versplintering op gang komen die u als trouwe volgelingen beschouwde. Maar dat is het werk van de tegenstander, dat u echter geen aanleiding moet geven de arbeid in de wijngaard te laten verslappen. Want zij allen moeten een geloofsproef afleggen en ze falen vaak.

En zo'n geloofsproef bestaat hierin dat, wanneer hun een kennelijke dwaling als zodanig begrijpelijk wordt gemaakt, wanneer die met redenen omkleed wordt, ze nu moeten beslissen wat ze geloven willen. Waar de tegenstander ook maar kan binnensluipen, daar doet hij dit, en alleen het diepe verlangen naar het ware en het juiste kan u ervoor beschermen in zijn vangnetten terecht te komen.

Maar IK zeg u dit reeds van tevoren opdat u er op voorbereid bent en u geen ontgoocheling ondervindt. Laat uzelf niet aan het wankelen brengen in het geloof, maar weet dat dit steeds alleen diegenen is overkomen die nog lauw zijn in het geloof, die geen ernstig verlangen hebben de enige waarheid te weten te komen, die het werkzaam zijn van de tegenstander niet herkend hebben, want ieder mens moet de geestelijke leringen onderzoeken en hij kan dat ook met Mijn hulp. Hij kan niet onvoorwaardelijk iets als waarheid aannemen wat duidelijk het werk is van Mijn tegenstander.

Want of nu ook steeds weer de waarheid naar de aarde straalt, IK kan en zal het niet verhinderen dat ook hij zich wil uiten, als hem daartoe gelegenheid geboden wordt. Want het is zijn goed recht, ook om uw zielen te strijden. Daarom hoeft ieder voor zich MIJ maar te vragen om verlichting van geest, dan zal hij ook inzien wanneer de vijandige geest tussenbeide is gekomen, want IK laat hem waarlijk niet op dwaalwegen dolen. U hoeft allen alleen maar in alle ernst de waarheid te begeren om die dan ook zeker te ontvangen. En u zou dankbaar moeten zijn als IK u opmerkzaam maak op een dwaling die u een vertekend beeld geeft van MIJ en Mijn hoogstvolkomen WEZEN. Het gaat u toch om de waarheid of wilt u in dwaling voortgaan? De tegenstander legt heel sterke boeien om u, maar uzelf kunt ze losmaken, doordat u met MIJ de innige band tot stand brengt en MIJ vraagt om verlichting van Geest. En als u dit verzoek uit het diepst van uw hart naar MIJ opzendt, dan zult u ook heel makkelijk en duidelijk Mijn WEZEN zien en elke vervorming van het beeld van MIJ afwijzen.

Maar u Mijn dienaren op aarde moet u er niet aan storen, wanneer u ook aan aanhang verliest, want u spreekt alleen in Mijn opdracht, u geeft zuiverste waarheid door, die u van MIJ Zelf ontvangt en die IK ook beschermen kan tegen dwaling omdat u MIJ daarom vraagt. IK weet dat het voor u die achter deze dwaalleer staat een moeilijke geloofsproef is die u zult moeten doorstaan. Maar IK moest u eerst van de geloofwaardigheid van Mijn openbaringen een bewijs leveren, voor IK dit probleem ter sprake bracht. Maar u kunt ook deze openbaring aannemen als zuivere waarheid. En wanneer u er slechts in alle nuchterheid over nadenkt dan moet u deze oplossing waarschijnlijker voorkomen en ze is het ook zodra u in MIJ het volmaakte WEZEN wenst te zien, DAT niet meer overtroffen kan worden.

De tegenstander zal nog veel dwaling rondstrooien om er de mensen mee te vangen en steeds minder vaak zal hij herkend worden, omdat het aantal van hen die alleen nog naar de zuivere waarheid streven zeer gering is. Daarom is het ook moeilijk de waarheid ingang te doen vinden. En alleen diegenen zullen ook bereid zijn deze aan te nemen, die zich in innig gebed met MIJ Zelf verbinden en wier Geest IK daarom kan verlichten. Dezen echter zullen de waarheid verdedigen en wel gelden als tegenstander van hem die eertijds Mijn Woord ontving. Maar ook dat zult u op u moeten nemen als u MIJ in trouw wilt dienen, want IK alleen kan u in de waarheid binnen leiden zoals IK het beloofd heb. IK alleen kan valse leerstellingen rechtzetten, die steeds weer door Mijn tegenstander in omloop worden gebracht om de mensen in de war te brengen.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte