Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8872

8872 IK wil u binnenleiden in de waarheid

23 oktober 1964: Boek 93

De waarheid bleef niet lang zo zuiver zoals ze van MIJ is uitgegaan. Daarom sprak IK reeds tijdens Mijn leven op aarde de Woorden: "IK wil u binnenleiden in de waarheid". Want IK wist dat ook Mijn Woord dat IK u Zelf bracht, niet zuiver bewaard blijft. En dat zal steeds het geval zijn zodra menselijke onvolmaaktheid er zich mee bezighoudt, zodra het zuivere Woord in handen komt van onvolkomen mensen en zij louter verstandelijk een standpunt daarover innemen. Steeds weer heb IK daarom Mijn zuivere Woord van Boven naar de aarde gebracht, maar ook steeds weer is dit Woord misvormd.

U, mensen hebt dus geen garantie dat het "boek der boeken" (de bijbel) gevrijwaard is tegen veranderingen, want IK tast de vrije wil van de mensen niet aan. IK kan alleen dan een verkondiger van Mijn Woord beschermen, als hij zichzelf onder Mijn hoede stelt en MIJ om bescherming tegen dwaling vraagt.

U, mensen bent echter niet in gevaar om verkeerd te denken, wanneer u in geest en waarheid bidt dat IK uw geest verlichten mag. Dan zult u ook inzien waar dwaling is binnengeslopen. Het is echter verkeerd te beweren dat IKZelf Mijn zuivere Woord bescherm tegen verontreiniging, omdat dan de vrije wil van de mensen in twijfel getrokken zou kunnen worden, die echter met Mijn geestelijk goed kunnen doen wat zij willen.

En zo moet u ook bij het "boek der boeken" bedenken dat er in de loop van de tijd veranderingen zijn aangebracht en dat IK dat niet verhinderen kon, juist vanwege de vrije wil van de mensen. En daarom bleek ook steeds weer de noodzakelijkheid van een nieuwe openbaring, die de bestaande dwaling moest achterhalen.

Dus is het alleen maar voor u, mensen nodig in de waarheid te willen leven. Maar u moet u niet vleien met de gedachte de waarheid met zekerheid te bezitten, omdat u ze uit het "boek der boeken" kunt putten. Anders zou IK niet helder en duidelijk de Woorden hoeven te spreken: "IK wil u binnenleiden in de waarheid!".

U moet dan echter ook bedenken dat het werken van Mijn GEEST altijd alleen een geestelijke inhoud heeft. Dat het MIJ om het heil van de ziel gaat, die IK door Mijn aanspreken voor MIJ wil winnen. Dat alles wat IK heb gezegd enkel en alleen dus uw geestelijke vervolmaking op het oog heeft.

Maar Mijn geestelijke aanwijzingen zijn vaak met menselijke toevoegingen, die dan vals blijken te zijn en aanleiding waren tot twijfel verbonden, zoals ook Mijn goddelijke woorden van liefde vaak verbonden werden met menselijke aanvullingen. En nu houden de mensen zich aan dit laatste en willen dat mensenwerk niet meer opgeven.

Zodoende zijn er ook begrippen die voor de mensen van toendertijd golden, betrokken geraakt bij Mijn goddelijke Woord, zoals bijvoorbeeld: dat vrouwen niet mochten onderwijzen. Dat was in geen geval Mijn gebod, maar er werd in die tijd rekening mee gehouden. Er is echter geen enkele grond dit voor 'n goddelijk Woord te houden, omdat uit Mijn Woorden toch duidelijk te begrijpen is dat "IK Mijn GEEST zal uitgieten over alle vlees en knechten en dienstmaagden zullen profeteren".

Wat IK dus nodig vond te verbeteren, is steeds weer gebeurd door nieuwe openbaringen. Maar ook die hebben hun zuiverheid niet behouden, maar moeten weer gereinigd worden. Doch IK heb u de belofte gegeven u de waarheid bekend te maken - en daarom kunt u er zeker van zijn dat ieder die slechts innig verlangt naar de waarheid, deze ook ontvangen zal. Want IK laat niemand in dwaling heengaan die niet aan de tegenstander ten prooi wil vallen, die van ganser harte de zuivere waarheid begeert.

Maar anders dan door nieuwe openbaringen is het MIJ niet mogelijk omdat - vanwege de wilsvrijheid van de mensen - IK hen niet verhinderen kan het oorspronkelijke van MIJ uitgegane Woord, te misvormen. En dat dit geschied is heeft zijn oorzaak in de lage geestestoestand van de mensen, die aan de invloed van de tegenstander geen weerstand biedt. Maar IK zal er steeds zorg voor dragen dat het "Licht der waarheid" u toch toestraalt, u - die naar de waarheid verlangt.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte