Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8826

8826 Geestelijke boodschappen moeten getuigen van JEZUS CHRISTUS als Verlosser

6. Jul 1964: Boek 93

Geloof MIJ, dat IK u niet in dwaling laat ronddolen, als u bereid bent alleen de zuivere waarheid aan te nemen. Dat is juist nu van grote betekenis - daar bijna geen mens meer juist denkt, omdat alles afwijkt van de waarheid, wat de mensen ook leren. En al zijn het er ook nog maar weinige aan wie u Mijn geestelijk Woord kunt overbrengen, moet u dit niet verdrietig stemmen, want Mijn Woord zal als een licht in donkere nacht stralen en in zijn schijnsel zullen die mensen een gevoel van welbehagen hebben die IK direct of door u Mijn dienaren, kan aanspreken

Er staan dus maar weinig mensen in de zuivere waarheid vast en zij alleen zullen u ook geloof schenken. Zij zullen weten dat de waarheid alleen door de werking van de GEEST ontvangen kan worden, dat er dus een directe verbinding bestaat tussen MIJ en Mijn werktuigen - en dat zij daarom de resultaten voor waar kunnen houden. Er bestaan echter ook verbindingen met de geestenwereld waar u voorzichtig mee moet zijn. Want de wil van veel mensen zich met bovenaardse dingen bezig te houden brengt hen vaak in gevaar dat ze "iets" uit deze bovenaardse wereld ontvangen, ofschoon zij nog niet in staat zijn de waarheid van dwaling te onderscheiden.

Daarom zeg IK u steeds weer: Als u zelf nog niet door Mijn GEEST, DIE u in alle waarheid inleidt, onderricht wordt, geloof dan niet iedere geest die zich aan u manifesteert. In het boek der boeken (de bijbel) heb IK u er op gewezen dat IK MIJZelf aan u zal openbaren. (Joh.14.21) IK heb u gezegd dat u allen door GOD onderricht moet zijn, DIE u dan de zuivere waarheid garandeert. Waar echter staat geschreven dat IK andere wegen kies om u, mensen de kennis van de zuivere waarheid te doen toekomen?

Zelfs al laat IK u de weg verlichten via geestelijke wezens die u van de onsterflijkheid van uw ziel overtuigen zullen, dan zullen ook dezen steeds weer op het werken van Mijn GEEST in de mens wijzen en u trachten te bewegen op de eerste plaats de innige verbinding met MIJ tot stand te brengen, opdat IK als uw GOD en VADER u onderrichten kan.

Mijn GEEST zal u in de gehele waarheid binnenvoeren. Of dit nu rechtstreeks of door Mijn lichtboden geschiedt, verandert niets aan de kennis die IKZelf u doe toekomen. Doch er bestaat altijd gevaar wanneer u onderrichtingen uit het hiernamaals gegeven worden die voor u oncontroleerbaar zijn. Want in deze wereld regeert nog Mijn tegenstander, die altijd dwaling tracht te verbreiden waar hem dit maar mogelijk is.

Doch u kunt alle mededelingen beproeven, maar u moet als maatstaf aanleggen het standpunt dat die geest inneemt tegenover JEZUS CHRISTUS. U kunt hun geloof schenken die JEZUS CHRISTUS als Verlosser van de wereld belijden in Wie IK MIJZelf belichaamd heb, want dan spreekt een door MIJ aangestelde dienaar uit het hiernamaals, uit het geestelijke rijk, tot u, die IK tot u zend als u van de werking van Mijn GEEST in de mens nog niets weet. Hij zal u heel zeker daarover opheldering verschaffen dat u zelf, geestelijk ontwaakt, met MIJ in verbinding kunt treden om dan door MIJ verder onderwezen te worden. Is er dan een groep tezamen die het ernstig om de waarheid te doen is, dan wordt die ook door leiders uit het hiernamaals onderricht - maar steeds wordt hun op de eerste plaats het Verlossingswerk van JEZUS CHRISTUS bekend gemaakt. HIJZelf wordt dan als GOD van eeuwigheid aangeduid, want HIJ en IK zijn EEN. Dan herkent u ook deze geest als drager van de waarheid en dan kunt u ook zijn aanwijzingen opvolgen met MIJ een bewust contact tot stand te brengen.

IK zou u die de mijnen wilt zijn op het hart willen drukken zeker niet afwijzend te staan tegenover genoemde "geestelijke leiders" - wanneer zij volgens Mijn Wil zouden werken, wanneer zij geen dwaling verbreiden. Er is dus een sterke tegenactie na te gaan, die echter alleen diegenen treft die geen sterk verlangen naar de waarheid hebben, die met elke mededeling uit de geestenwereld genoegen nemen - echter niet aan HEM denken, Die voor u het verlossingsoffer heeft gebracht - en DIE derhalve ook misleid kunnen worden. Zou u allen in HEM geloven, in Zijn kruisdood en Mijn Menswording in HEM, dan zou ook uw denken verlicht zijn en uit de andere wereld zou niets wat vals is u kunnen bereiken. Zo echter nemen de mensen genoegen met valse berichten die voor hen geen waarde hebben.

Wat IK van de mensen verlang is slechts in weinig woorden gezegd: Liefde tot MIJ en tot de naaste, want dan wekken zij hun geest tot leven, dan verbinden zij zich innig met MIJ en dan kan IK hen ook met een dieper weten vertrouwd maken, met de kennis dat ze uit MIJ zijn voortgekomen, de kennis van hun afval van MIJ - en in het kennen van Mijn plan van terugvoering. En ook dat alles zal hun worden medegedeeld, wat voor hen aan inzicht verloren is gegaan door de zonde van de afval. Zij zullen ervaren welke grote dwaling in de wereld verbreid is en hoe IK deze recht wil zetten, wat echter alleen mogelijk is als IK MIJZelf kan uiten door de Geest in de mens.

Dus, tracht op de eerste plaats de geest in u tot leven te wekken, hij zal u dan in de volle waarheid binnenleiden. "Uit uw lendenen zullen dan stromen levend water vloeien". (levend water, d.w.z. de zuivere goddelijke waarheid = opm.v.d.uitg.) U zult dan allen door GOD onderricht zijn en alle beloften zullen vervuld worden, die voor u nog zolang onbegrijpelijk zijn tot u geestelijk ontwaakt bent.

AMEN

Vertaald door Gerard F. Kotte