Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8822

8822 Het corrigeren van dwaalleren

27 juni 1964: Boek 93

De waarheid blijft niet bestaan zodra ze onder de onvolmaakte mensheid wordt uitgedragen, wat IK telkens zag en daarom, ook de Woorden sprak: "IK wil u leiden in de waarheid!", ofschoon alleen de vaste wil nodig zou zijn deze te behouden. Maar deze wil brengen de mensen niet op. En in het bijzonder wordt de waarde van goddelijke gaven door de invloed van de tegenstander verminderd. En zo kan steeds met zekerheid worden aangenomen, dat ook Mijn openbaringen niet onveranderd behouden blijven, vooral dan, wanneer daar wereldse belangen mee verbonden worden, wanneer de mensen niet uitsluitend deze openbaring dienen met de vaste wil ze te beschermen tegen vijandige invloed. En al kan steeds weer Mijn zuiver Woord naar de aarde worden geleid - het zal niet zuiver bewaard blijven, want er zijn te weinig geestelijke medewerkers, en komt Mijn goddelijk Woord in de handen van werelds gezinde mensen dan is er ook weer een verontreiniging te verwachten, om welke reden het steeds weer noodzakelijk is dat IK de zuivere waarheid naar de aarde stuur.

En IK zoek ME daar de juiste opnamevaten voor uit. Mensen die zich gereed maken om de stroom van Mijn GEEST op te nemen, maar die MIJ ook weer de garantie geven dat ze de waarheid zonder weerstand aannemen, die er geen eigen mening tegenover stellen en hun taak juist vervullen, die ook de verbreiders zijn van deze goddelijke waarheid uit MIJ. Dezen zullen echter ook de gave hebben dwaling te onderkennen, die als het werk van Mijn tegenstander op dezelfde manier - dus onder de dekmantel van vroomheid - de mensen als waarheid wordt voorgeschoteld.

IK kan MIJ Zelf niet tegenspreken, IK kan ME ook niet van een mens bedienen die Mijn Verlossingswerk en de menswording in JEZUS loochent; dus zogenaamd als "JEZUS" tot een mens spreekt als "opgeklommen meester". Want in al deze mensen wordt alleen maar een dwaalleer gekoesterd die nooit met Mijn goddelijke leer overeenstemt. Maar de dienaar die IK ME heb uitgekozen, herkent elke samenhang en zal niet misleid kunnen worden. En daar de Lichtwezens, die in Mijn opdracht bezig zijn, u niet anders willen leren dan het Mijn Wil is, daar ze dezelfde stroom van Kracht en Licht uitdelen die van MIJ Zelf uitgaat, moet ook de geestelijke onderrichting bij hen dezelfde inhoud hebben, daar u anders zou moeten gaan twijfelen aan de echtheid ervan.

IK zal altijd en eeuwig de goddelijke leer van de Liefde naar voren brengen zoals IK dat op aarde heb gedaan en de mensen de gevolgen van een leven in liefde alsmede ook de nadelen van het niet nakomen van Mijn geboden bekend maken, omdat dit de zin en het doel van het hele bestaan op aarde is. En steeds weer moet u weten wat de aanleiding van uw aardse leven is geweest. Het kennen van alle verbanden is zo omvattend en verklaart u alles, u herkent daarin Mijn Liefde, Wijsheid en Almacht, en u zult er naar kunnen streven om u met MIJ te verenigen. Dat is alles wat IK verlang.

Maar dat nu steeds weer Mijn zuiver Woord misvormd werd, dwingt MIJ er ook steeds weer toe Mijn Wil te kennen te geven. Maar de waarheid ervan is gegarandeerd zolang IK van een opnamevat, dat MIJ in vrije wil dient, nog gebruik kan maken en zolang dienaren MIJ behulpzaam zijn de zuivere waarheid te verbreiden. En zolang kunnen ook dwaalleren steeds worden weerlegd, die er steeds naast zitten en de zuivere in gevaar brengen.

IK zal steeds de wil van diegenen zegenen die streven naar de zuivere waarheid. IK zal in hun gedachten ingrijpen opdat ze inzien wat de waarheid is, maar ze moeten onvoorwaardelijk ook de weg naar MIJ inslaan. Ze mogen zich niet aan die wezens toevertrouwen die ze aanroepen om hun bijstand, want ze weten niet of dezen van MIJ de opdracht hebben u te onderrichten. En dus weten ze ook niet, of ze in de waarheid worden onderwezen.

Het Verlossingswerk en zijn motivatie is er het teken van dat u het juiste gevonden hebt, maar waar dit slechts terloops vermeld wordt, waar het niet de inhoud van een boodschap van boven is, daar moet u twijfelen, want IK Zelf heb u de toetssteen aangeduid: "Onderzoek of de geesten van GOD zijn; een geest die belijdt dat JEZUS in het vlees is gekomen is van GOD!". En deze leer is het belangrijkste, dit is het waar het op aankomt, dat u verlossing vindt door JEZUS CHRISTUS, alleen HIJ kan de oerschuld van u afnemen. Want HIJ en IK is EEN; HIJ is het DIE u als uw GOD en Schepper moet erkennen om u voor eeuwig met MIJ te kunnen verenigen.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte