Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8434

8434 Belofte om tegen verwarring en vijandigheid beschermd te worden

9 maart 1963: Boek 89

Wie het zich tot taak heeft gesteld in de eindtijd verlossend werkzaam te zijn, hem zullen van de kant van Mijn tegenstander steeds weer moeilijkheden worden bereid omdat die zich met alle middelen ertegen verzet dat de mensheid Licht wordt gebracht in de donkere nacht die over de aarde ligt gespreid. Het zal daarom ook buitengewoon moeilijk zijn de zuivere waarheid: Mijn Woord dat uit den hogen naar u mensen wordt toegestraald, te verbreiden, omdat dit van alle kanten verhinderd zal worden, want de mensen weten (door eigen schuld =opm:v/d uitg.) niet hoever ze al een prooi, van Mijn tegenstander zijn, wanneer ze dit Woord afwijzen en zich verzetten tegen de verbreiding ervan. Maar het is een ernstig verschijnsel in de eindtijd waarin de machinaties van Mijn tegenstander onthuld zullen worden en hij zelf alle middelen aanwendt dit te verhinderen. En hoe verder de tijd voortgaat, des te duidelijker zal ook deze strijd van de duisternis tegen het licht zichtbaar worden en er zal een verwarring van het menselijk denken te zien zijn, dat waarlijk al als geestelijke chaos is te beschouwen. Want ook de goedwillende mensen zullen het moeilijk hebben de juiste beslissing te nemen.

Maar de straal die naar omlaag op dezen neerkomt, heeft de helderste Lichtkracht en hij zal de harten van diegenen weldadig aanraken die alleen maar verlangen naar waarheid, naar rechtvaardig denken, naar het Woord GOD's, naar de ware spijs voor hun ziel; En dezen zullen zich niet om de tuin laten leiden, hoezeer Mijn tegenstander ook probeert storm te lopen tegen de muur van uw geloof. Want IK Zelf ben met diegenen die MIJ in volledig bewustzijn dienen en Mijn laatste discipelen kunnen worden genoemd, die IK Zelf weer onderricht en hun de opdracht geef uit te gaan in de wereld, d.w.z. Mijn Woord te verbreiden dat IK Zelf naar de aarde zal leiden, omdat de mensen de waarheid absoluut nodig hebben. En dezen kunnen ook zeker zijn van Mijn bescherming en Mijn leiding.

Steeds zal IK alles zo op hen af laten komen zoals het dienstig is voor hun taak die ze moeten vervullen en ook kunnen met Mijn hulp. En aan hun innerlijke vrede zullen ze zelf kunnen vaststellen dat IK met hen ben, want IK geef die aan allen die Mijn Wil vervullen, zodat u daaruit ook zult kunnen zien of uw doen en laten gezegend is, of het volgens Mijn Wil is. Want IK heb u Mijn vrede beloofd opdat u MIJ en Mijn aanwezigheid zult herkennen, want waar IK Zelf ben, daar moet ook Mijn vrede u vervullen en daar is ook de mogelijkheid gegeven de zuivere waarheid naar de aarde te sturen die eveneens Mijn aanwezigheid aantoont: Wat er nu op u afkomt, neem dat als door MIJ gewild of toegelaten aan. Sla zo ook steeds acht op uw innerlijke gevoelens en u zult het ware aannemen en al het verkeerde afwijzen hoewel Mijn tegenstander zich tegenover u op de voorgrond tracht te plaatsen.

Van Mijn bescherming zult u steeds zeker kunnen zijn en deze bestaat voornamelijk hierin dat IK uw denken juist richt, dat IK u bescherm voor elke verwarring die Mijn tegenstander in u wil aanrichten. Wie MIJ dient kan zich ook beschermd weten en de tegenstander zal hem niet veel kunnen deren, maar hij zal steeds weer proberen binnen te dringen om de zuivere waarheid te ondergraven. Het sterke geloof in MIJ en Mijn Liefde is voor u echtert de grootste zelfbescherming, want IK zal zo'n geloof waarlijk niet te schande laten maken en u zult onbezorgd kunnen opkomen voor het geestelijke goed dat u zult ontvangen en het als zuiverste waarheid verder doorgeven. Geen tegenwerping zal u aan het wankelen brengen in dit geloof en dan bent u voor MIJ ook de juiste dienaren door wie IK Zelf werkzaam kan zijn in de laatste tijd vóór het einde.

De strijd tegen de duisternis zal niet makkelijker worden, de vorst der duisternis zal steeds meer verwarring stichten, hij zal u vijandig bejegenen en er zullen valse christussen en profeten opstaan die tegen u ten strijde trekken. U zult rekening moeten houden met openlijke aanvallen en vervolgingen, maar Mijn bescherming niet hoeven te ontberen want IK weet toch hoe noodzakelijk uw arbeid is voor MIJ en Mijn rijk en wie daartoe geschikt is. U zult alleen uw ganse wil aan MIJ moeten schenken, de arbeid in Mijn wijngaard moet voor u het belangrijkste en urgentste zijn en al het andere moet naar de tweede plaats worden geschoven. En u zult ook alles waardoor u gehinderd zult worden de wereld nog te dienen, als Mijn Wil moeten beschouwen.

IK weet welke middelen IK moet aanwenden om u totaal voor MIJ te winnen en daarom zonder IK u die geestelijk werkzaam zult willen zijn, terwijl u van MIJ Mijn Woord ontvangt, af van de wereld, omdat elke wereldse gedachte een hindernis kan zijn en omdat er niet veel tijd meer is tot aan het einde en IK in deze tijd nog veel mensen een juist inzicht zou willen verschaffen: Zo, vrees niet voor Mijn tegenstander en zijn machinaties, want de zorg van Mijn Liefde zult u die MIJ zult dienen uit vrije wil, die als Mijn laatste discipelen bereid bent het evangelie (van de liefde) te verbreiden, ondervinden tot het einde toe.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte