Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/8406

8406 Het spreken van God door kosmische gebeurtenissen

8 februari 1963: Boek 88

Dat moet u steeds te denken geven dat u niets kunt uit eigen kracht, wannneer het erom gaat onheil van u af te wenden dat u door ontketend natuurgeweld bedreigt. En al bent u ook in het bezit van een grote levenskracht, zodat u het aardse leven meent de baas te kunnen - u bent volledig onmachtig tegenover de gebeurtenissen of krachten die door het qeweld van de natuur teweeg worden gebracht. U bent eraan overgeleverd en zult het geweld ervan alleen kunnen indammen door sterk geloof in MIJ en innig gebed. En toch lijkt het u onmogelijk dat u zelf wordt getroffen door natuurkatastrofes, ofschoon u voortdurend berichten bereiken van zulke katastrofes die op de aarde plaatsvinden.

Maar ze raken u niet bijzonder, zolang u zelf daar niet door wordt getroffen. U zult niet iets als waarheid willen laten gelden omdat het voor u niet welkom is, maar u zult het meemaken en dan zal hij gezegend zijn die in een GOD en Schepper gelooft, Die alle Macht is gegeven in de hemel en op aarde, want tot Hem zal hij roepen om hulp,die hem menselijkerwijze niet verleend kan worden.

En of u aards nog zo rijk gezegend bent, of u lichamelijk tegen alle eisen bent opgewassen, u zult uw zwakheid en krachteloosheid beseffen in het aangezicht van het dreigende onheil dat over u zal komen. Want dat is het laatste middel, de laatste waarschuwing voor het einde, die u tot bezinning moet brengen, die in het bijzonder voor diegenen geldt die in onnadenkendheid en lauwheid hun weg gaan en niet de juiste instelling tegenover MIJ, hun GOD en Schepper hebben gevonden.

IK wil door de elementen van de natuur die mensen met luide Stem aanspreken die geen acht slaan op Mijn zachte aanspreken. IK moet hen door kosmische gebeurtenissen ertoe trachten te brengen, anders te denken, omdat onderrichtingen door Mijn woord zelden door hen worden aangenomen en ze hieraan geen geloof schenken.

En zo zal de aarde worden geteisterd door een natuurgebeuren van een zo'n geweldige omvang, dat u, mensen niet in staat bent het te geloven, omdat u zich van iets dergelijks in het verleden niet bewust bent. Maar ook dat heb IK u lang tevoren aangekondigd, alleen schuift u zelf alles op naar de verre toekomst, wat toch echter eens tegenwoordige tijd wordt.

Talloze mensen zullen daarbij om het leven komen, doch dezen wordt in het rijk hierna nog de mogelijkheid geboden, zich positief te ontwikkelen. Maar de overlevenden staat ook nog slechts een korte tijd ter beschikking, die echter volop voldoende zal zijn öm nog geheel rijp te worden, wanneer die tijd juist wordt gebruikt. Steeds weer moet IK u, mensen dit natuurgebeuren aankondigen, opdat u die daaraan gelooft, zich zal kunnen voorbereiden en opdat de ongelovigen een bewijs van de waarheid van Mijn woord ervaren, zodra ze door u op de hoogte zijn gebracht van datgene wat de mensen van de aarde te wachten staat.

Nooit heb IK een gericht over de aarde laten komen zonder de mensen tevoren te hebben gewezen op een dergelijk gebeuren. En het zal voor veel mensen die totaal zonder geloof sterven, een gericht zijn en die zich nu moeten verantwoorden en het lot op zich moeten nemen dat ze zichzelf hebben bezorgd op aarde.

U allen zou met ontzetting geslagen zijn als u zou weten hoe kort u ervoor staat. Maar nooit wordt een preciese tijd opgegeven, omdat zoiets voor u niet te dragen zou zijn. Maar wanneer IK u rechtstreeks kan aanspreken en Mijn Woord doen toekomen, dan zult u waarlijk aan deze Woorden van MIJ geloof schenken en alles als waarheid aannemen, ook wanneer het u zuiver verstandelijk niet aanneembaar of geloofwaardig lijkt. Houd u nochtans bezig met zulke gedachten en dit zal u alleen maar tot zegen strekken.

Daarom laat IK u, mensen ook een kijkje nemen in Mijn heilsplan van eeuwigheid, opdat u begrijpt dat en waarom u een totale verandering van deze aarde te wachten staat, omdat het niet alleen om u, mensen gaat, maar ook om het geestelijke dat nog in de schepping gekluisterd is, dat vrij moet worden en zijn verdere ontwikkeling moet voortzetten. En dan zult u ook begrijpen, dat IK voor u, mensen nog tevoren een laatste waarschuwing laat weerklinken door een geweldig natuurgebeuren, opdat u niet verloren gaat en het lot van de hernieuwde kluistering weer op u zult moeten nemen.

Want IK probeer nog, voor het einde, elk middel dat hulp zou kunnen betekenen voor de mensen die nog niet helemaal een prooi zijn van Mijn tegenstander. Doch Mijn heilsplan van eeuwigheid is vastgelegd en wordt vervuld zodra de tijd gekomen is.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte