Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7905

7905 De goddelijke geboden van de liefde - De ware kerk van Christus

30. May. 1961: Boek 82

Waar ook maar het evangelie van de liefde wordt gepredikt, daar is ook de geest uit Mij werkzaam, vooropgesteld dat de mond er niet slechts dode woorden uitkraamt die zonder geest en leven zijn - dat de predikant alleen van dode letters gebruik maakt waar zijn hart niets van weet. Doch zodra het evangelie levend wordt verkondigd, ben Ik het zelf die door de mond van de predikant spreekt en dan zal het woord ook niet nalaten indruk te maken. Het zal weer de harten beroeren van de toehoorders die ook levend zijn en verlangen door Mij zelf te worden toegesproken. Waar de liefde wordt onderricht, daar kan Ik - de Liefde zelf - Mij zelf ook inmengen. En waar de liefde wordt onderricht, daar zijn dus ook mijn arbeiders in de wijngaard werkzaam de harten van de mensen te bewerken en ze goddelijk zaaigoed te doen toekomen. Want de geboden van de liefde zijn door Mij zelf gegeven. Het zijn de belangrijkste geboden, waarvan het vervullen onnoembare zegen oplevert. Waar de liefde wordt onderricht, daar is het eerste gedaan om een levend geloof te verkrijgen dat de vervulling van die geboden vooropstelt. En waar het levend geloof is, daar is mijn kerk die Ik zelf op aarde heb gesticht. En dus behoren tot deze kerk alle mensen die in de liefde en het geloof staan.

U zult dus nooit hoeven te vragen welke geloofsgemeenschap of geestelijke richting de juiste is, want van ieder kunnen leden van mijn ware kerk worden aangeduid, omdat er overal mensen te vinden zijn die in de liefde leven en daardoor ook tot een levend geloof zijn gekomen. En dezen zullen weer hun geest in zich tot leven hebben gewekt en ook het inzicht hebben. En dat is het teken van het behoren tot mijn kerk, dat mijn geest in hen werkt. Dat in hen een helder licht straalt, dat ze in staat zijn de zuivere waarheid te onderkennen en daarom ook de dwaling afwijzen. Dat ze ook zeker zijn van hun oordeel, omdat mijn geest ze onderricht en voor hen dat heldere licht ontsteekt. En zo zullen ook uit elke geloofsgemeenschap of geestelijke richting ware aanhangers van de waarheid voortkomen. En die dezelfde opvattingen hebben zullen elkaar ontmoeten. En dezen zullen verblijd zijn wanneer ze elkaar treffen, wanneer ze bijeenkomen en Mij zelf te midden van hen gewaar worden, zoals Ik het beloofd heb. Want ze zullen mijn aanwezigheid voelen, omdat Ik zelf Me uit door de geest van hen die van Mij getuigen, die samenkomen om van gedachten te wisselen. Dezen zijn dus levend in het geloof en ook levend in hun handelen. Want zodra ze Mij eenmaal hebben herkend, wat mijn geest in hen tot stand brengt, zullen ze ook ijverig voor Mij opkomen. Hun overwegend geestelijk gericht leven zal duidelijk zichtbaar worden en de medemensen er weer toe aanzetten ook het ware leven te zoeken, dat echter bij hen alleen tot volle wasdom kan komen door een leven in liefde.

De liefde is alles. Zonder liefde is elke geestelijke organisatie slechts een dood bouwwerk, want de leden bepalen het leven ervan. Ze moeten de liefde beoefenen. Ze moeten de goddelijke geboden van de liefde vervullen. Dan pas zullen ze tot leven komen en dit leven ook eeuwig niet meer verliezen. Daarom zou ieder mens steeds alleen maar moeten trachten de graad van zijn liefde te verhogen. Hij moet geen genoegen nemen met uiterlijke handelingen en vervulling van menselijk uitgevaardigde geboden, hij zou alleen acht moeten slaan op mijn goddelijke geboden van de liefde. Hij zou eraan moeten denken dat Ik alleen maar deze twee geboden van de liefde voor God en de naasten gaf, toen ik op aarde wandelde. En hij moet weten, dat uit de vervulling van deze geboden al het andere voortkomt: een levend geloof, een diep geestelijk weten, een verlicht denken en de toevoer van goddelijke kracht om de levensweg op aarde met succes af te kunnen leggen. Want het doel is de vereniging met Mij, de totale aaneensluiting, die echter alleen de liefde teweeg kan brengen. Want Ik zelf ben de Liefde en wat zich met Mij aaneen wil sluiten, moet zich volledig tot liefde hebben gevormd. Dit is zo eenvoudig en begrijpelijk, dat daarom als eerste in liefde moet worden geleefd, dat de geboden van de liefde waarlijk de belangrijkste moeten worden genoemd en dat dus mijn kerk alleen gebouwd is op de liefde en het door de liefde levend geworden geloof. Doe dus altijd alleen uw best om in de liefde te leven en weet dat Ik overal aanwezig ben waar mijn evangelie van de liefde wordt verkondigd.

Amen