Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7884

7884 De letter doodt Dode verkondigers van het Woord

03. May. 1961: Boek 82

Het is de geest die levend maakt, en elke letter die met een onontwaakte geest gelezen wordt, doodt. Hij zal dan voor de mens onbegrijpelijk blijven zelfs, als zijn verstand nog zo ingespannen probeert de zin ervan te doorgronden. En dat is het - wat tot veel dwalingen geleid heeft; als Mijn Woord vertaald werd of de mensen werd geleerd door hen, die zelf geestelijk nog niet ontwaakt waren. Die hun verstand daar lieten overheersen waar alleen het hart had kunnen oordelen, wanneer Mijn GEEST Zich hierdoor zou hebben kunnen uiten.

IKZelf kon dus door veel predikers niet meer tot de mensen spreken, want dezen kwamen veeleer met leerstellingen en toelichtingen die van henzelf waren en die niet meer met de waarheid overeenstemden. En zo werd de zin van het evangelie dat IKZelf op de aarde leerde in de loop van de tijd steeds meer en meer misvormd. Maar weinigen lezen Mijn Woord nog met een ontwaakte geest en halen er het ware nut uit voor hun ziel.

Voor de anderen echter blijft Mijn Woord zonder uitwerking van kracht. Zij aanhoren wel, maar omdat ze het niet juist begrijpen leven ze er ook niet naar, en kunnen daarom ook niet tot een ontwaken van hun geest komen. Temeer, daar er hun van de kant van de predikers nauwelijks melding wordt gemaakt over het "werken van de GEEST in de mens", omdat die er zelf geen begrip van hebben, omdat zij het zelf niet weten, dat het een rechtstreeks gevolg is van een leven in liefde. Maar zij zouden zichzelf er van kunnen overtuigen dat ze verlicht zouden worden, als zij zelf in de liefde zouden leven.

Zij lezen in de bijbel weliswaar vaak de stelling: De letter doodt, pas de geest maakt levend" - maar zij weten niet wat daarmee bedoeld is - want zij zijn geestelijk nog niet ontwaakt. En daarom kan bijna alleen nog maar van een dood christendom gesproken worden - en daarom betekent ook Mijn Woord dat in het boek der boeken staat voor de mensen niet veel meer. Daarom is het geloof zwak en krachteloos geworden omdat de kracht van het leven erin ontbreekt. Want het geloof kan pas levend worden door de liefde, want alleen de liefde wekt de geest op tot leven.

En is er maar een teer plantje uit de warmte van de liefde ontsproten, dan zal het ook spoedig sterk en krachtig worden. Er zal een levend geloof uit voortkomen, het zal alles tot leven wekken wat tot nog toe dood was in de mens. De ziel zal zich verheffen en de geestvonk op zich laten inwerken. Zij zal tot leven komen en dit leven nu eeuwig niet meer verliezen.

Dan echter zal de mens ook elk Woord dat in MIJ zijn oorsprong had, begrijpen. Hij zal de dwaling van de waarheid kunnen onderscheiden en in geen geval meer in dwaling vervallen, want de geest onderricht hem nu. Lege letters betekenen niets meer voor hem, want hij kent nu de geestelijke betekenis van het Woord. En elk Woord dat eens van MIJ uitging schenkt hem nu ook leven en bereikt dan zijn oor en zijn hart.

Dan is hij waarlijk geen dode christen meer en zal dan ook vol leven van MIJ getuigen. Hij zal zich niet alleen van de Woorden van de Schrift bedienen, maar ook de geestelijke betekenis ervan kunnen verklaren. Hij zal in waarheid een leraar zijn voor zijn medemensen naar Mijn wil, want hij laat nu toe dat IKZelf in hem ben en MIJ kan uiten door de GEEST - als hij zijn medemensen onderwijst.

En dit pas zijn Mijn ware dienaren die in Mijn opdracht werkzaam zijn. Want een verkondiger van Mijn Woord die alleen de letters kent maar de geestelijke zin er van niet verstaat, noem IK niet Mijn dienaar. Hij heeft zichzelf aangesteld maar niet eerst zichzelf zijn benoeming door MIJ waardig gemaakt - die vooropstelt dat de geest van hem die voor MIJ werkzaam wil zijn, tot leven is gewekt.

Maar zodra een "nog onontwaakte prediker" niet alleen de liefde aanleert die het wezen van Mijn evangelie is, maar zelf ook moeite doet in de liefde te leven, zal hij ook de geest in zich tot leven wekken. En dan zal hij ook een dienaar zijn die MIJ welkom is en door wie IK dan ook werken kan. Door wie IKZelf dan de mensen kan aanspreken, die dan ook de kracht van Mijn Woord duidelijk zullen bemerken.

Daardoor zullen ook weer anderen tot leven komen, die zich laten wekken, die met een serieuze wil MIJ zoeken en de kracht van Mijn GEEST afsmeken. En Mijn ware dienaren herkent u altijd hieraan, dat zij zich beijveren naar Mijn Woord te leven - zij zullen door een leven in liefde de geest in zich tot leven wekken, zij zullen geen dode verkondigers van Mijn Woord zijn - maar van MIJ getuigen vanuit de volheid van leven.

AMEN