Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7863

7863 Oerlicht van eeuwigheid - Jezus Christus

02. Apr. 1961: Boek 82

Mijn geest is in u werkzaam geworden wanneer u het mogelijk maakt dat Ik u kan toespreken, dat Ik u mijn woord doe toekomen en u dit in het hart verneemt als mijn rechtstreekse toespreken. En dit woord moet u de waarheid overbrengen die u nodig hebt om gelukzalig te kunnen worden. Alles wat u moet weten wordt u bekend gemaakt door de stem van de geest. Want zolang Ik u niet zelf kan onderrichten bent u blind van geest. Dat wil zeggen: u bent zonder enig inzicht, u bent zonder innerlijk licht. Maar Ik ben het Oerlicht van eeuwigheid en al het wezenlijke dat uit Mij is voortgekomen moet in dit licht verkeren, daar het anders niet gelukzalig kan zijn. Dus laat Ik mijn licht uitstralen in de oneindigheid. Ik doorstraal al het wezenlijke dat Mij geen weerstand biedt. Ik laat mijn licht op de aarde neerstralen. Ik leid het naar de mensen toe die aan het begin van hun belichaming zonder licht zijn. Ik maak ze bekend met de waarheid, met een waarheidsgetrouw weten dat voor hen ook hun bestaan op aarde begrijpelijk maakt en dat hun uitsluitsel geeft over de zin en het doel van hun leven.

En dit weten betekent voor hen licht dat van het eeuwige Licht afkomstig is en ook weer naar het eeuwige Licht terugvoert. Dit weten is zeer omvangrijk, want het omvat heel mijn heilsplan. Het omvat het werk van mijn schepping, de afval van het geschapene en het terugbrengen ervan naar Mij. Het is een daad van mijn overgrote liefde voor u, dat Ik u dit weten doe toekomen, dat Ik u weer een licht schenk - u die dit licht eertijds hebt afgewezen en daarom een verduisterde geest kreeg. Maar u zult niet eeuwig in deze duisternis gelaten worden en Ik zelf wil u daarom uw weg over de aarde verlichten waarop u weer naar Mij terug zult kunnen keren.

Wanneer u weet van uw vroegere afval van Mij, van uw oerzonde die er aanleiding voor is geweest dat u eens als mens over de aarde moet gaan, dan zal ook al het andere weten voor u begrijpelijk worden. En wanneer Ik dus zelf dit weten aan u kan overbrengen door de stem van de geest, dan bent u al aanzienlijk dicht bij Mij gekomen. Dan hebt u zich al gescheiden van degene die u eens had meegesleurd naar de diepte. U hebt dan de band met mij tot stand gebracht, daar Ik anders niet tot u zou kunnen spreken. U bent vrij geworden. U bent aan de macht van de tegenstander ontsnapt, u hebt u bewust naar Mij toegekeerd. Uw wil verlangt weer naar Mij van Wie u eens bent weggegaan. En u hebt u vrij kunnen maken omdat de goddelijke Verlosser Jezus Christus u daarbij heeft geholpen, zonder Wie het u nooit mogelijk zou zijn uit de gevangenschap van de satan vrij te worden. En het weten van de goddelijke Verlosser Jezus Christus is het sterkste licht dat door mijn liefde naar u toe straalt, want het bepaalt uw gelukzaligheid.

U zult doordrongen moeten zijn van dit licht. Want zolang u zonder kennis bent van het grote werk van erbarmen van de mens Jezus, zult u met verduisterde geest voortgaan en niet in staat zijn een ander licht te onderkennen. Want in Jezus Christus daalde Ik zelf, het Oerlicht van eeuwigheid, af naar de aarde om de duisternis op te heffen, om in de harten der mensen een liefdeslicht te ontsteken dat hun de weg omhoog zou verlichten.

U mensen zult allen op uw weg over de aarde bij een kruispunt komen. En dan zult u worden gewezen op Jezus Christus en u zult dan de weg moeten nemen naar Hem Die aan het kruis voor u mensen is gestorven om de oerzonde van uw afval van Mij teniet te doen. Mijn overgrote liefde zal u allen het weten over Hem proberen voor te leggen. Ook vooraf zal ik u al een licht schenken, doordat Ik probeer u opheldering te geven over Jezus en Zijn missie. Maar in uzelf moet dit licht dan eerst voeding vinden en aanwakkeren tot een heldere vlam. U zelf zult u in vrije wil tot Hem moeten wenden. En dan is ook uw terugkeer naar Mij verzekerd - Die zelf in Jezus het verlossingswerk aan het kruis heb volbracht.

In de duisternis van geest ontbreekt u elk weten. En er is duisternis van geest wanneer mijn tegenstander tracht u weg te dringen van het licht, wanneer hij u verhindert in liefde werkzaam te zijn, omdat de liefde het licht van eeuwigheid is. En Ik zal u daarom steeds aansporen om in liefde werkzaam te zijn en Ik zal dit doen door de stem van het geweten zolang Ik u niet rechtstreeks kan toespreken. Maar mijn geestvonk in u uit zich vooreerst heel zacht, opdat u toch een beetje hulp wordt geboden. En uw wil beslist dan.

En wanneer hij heeft gekozen voor Mij, dan zal mijn licht steeds helderder in hem stralen. Hij onderkent Jezus Christus, hij onderkent Mij in Hem en nooit zal hij meer terugvallen in de duisternis, want mijn licht trekt hem omhoog. In het licht herkent hij de weg en hij zal zijn doel bereiken, hij verenigt zich voor eeuwig met Mij.

Amen