Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7611

7611 Scheiding der geesten Het einde van een aards tijdperk

30 mei 1960: Boek 80

De gang als mens door het aardse leven is de laatste ontwikkelingsfase op de ontwikkelingsgang van de eens gevallen oergeest op deze aarde. Die gang is de afsluiting van een tijd die aan dit geestelijke werd toegestaan voor zijn opwaartse ontwikkeling. Het is de afsluiting van een periode waarin de oergeest weer zijn volmaaktheid kan bereiken, als hij die laatste fase, d.w.z. het stadium als mens, nuttig gebruikt en zijn wil juist richt. Hij kan dus zijn doel bereiken en volledig vergeestelijkt weer in dat rijk binnengaan waarvan hij eens is uitgegaan. Hij kan tot het "Licht" terugkeren, tot de OERBRON van eeuwigheid, tot de VADER uit WIE hij als Diens schepsel eens is voortgekomen.

Maar hoe kort deze aardse levenstijd ook is in vergelijking met de eindeloos lange tijd van voorontwikkeling, toch bestaat het grote gevaar dat de mens opnieuw weer zijn wil misbruikt, dat hij niet naar de voleinding streeft maar weer afglijdt naar de diepte. En omdat dit zijn vrije wil is wordt hem dat ook niet belet, zoals hij omgekeerd ook niet gedwongen kan worden zijn wil juist te richten.

Het gaat er dus om een tweede keer zijn wil te beproeven, en hij moet deze proef afleggen als mens. Anders zou zijn gang door het aardse leven vergeefs zijn, wat ook een hernieuwde kluistering in de materie ten gevolg kan hebben als hem niet nog de laatste genade toegestaan is in het hiernamaals langzaam hoger te stijgen, echter onder veel moeilijkere omstandigheden dan op de aarde.

Zolang een aards tijdperk nog niet is afgesloten bestaat ook deze mogelijkheid, omdat altijd nog het rijk hierna open staat voor die zielen die onvoltooid van deze aarde scheiden. Maar de poorten tot het rijk hierna zullen zich sluiten zodra deze verlossingsperiode afloopt en er weer een nieuwe begint. Want het beëindigen van een oud tijdperk betekent ook een volledige scheiding der geesten, het betekent een opnieuw ordenen van al het geestelijke in die uiterlijke vormen of scheppingen die beantwoorden aan zijn ontwikkelingsgraad. En ook in de laatste tijd zal de hel alles uitspuwen ten behoeve van de hernieuwde kluistering, dan zal ook elke mogelijkheid in het rijk hierna voorbij zijn om zich trapsgewijs te ontwikkelen. Daarom wordt er van tevoren nog veel verlossingsarbeid verricht om ook uit de diepte nog veel zielen te redden voor een tweede kluistering in de materie. Er zal een grote schifting zijn in het hiernamaals en op aarde. En als de mensen op aarde zouden bedenken hoever zij al gevorderd zijn en hoe kort zij voor hun voleinding staan, dan zouden zij waarlijk al hun kracht aanwenden om die korte tijd nog te benutten die hun nog over blijft vóór het einde.

Maar zij nemen niets ernstig, wat hun daarover ook ter overweging gegeven wordt. Zij benutten de tijd niet om hun doel te bereiken en de laatste genade, van belichaming als mens, gaat zonder resultaat aan hen voorbij. Want ook alle genademiddelen die hun Mijn Liefde doet toekomen worden of niet aangenomen of niet gebruikt. En een eindeloos lang ontwikkelingsproces loopt ten einde zonder resultaat voor de menselijke ziel, voor de eens gevallen oergeest die tot GOD terug moet keren.

De mensen kunnen echter alleen maar vermaand en gewaarschuwd worden, en dat geschiedt in hoge mate door het goddelijke Woord dat vanuit den hogen de mensen wordt doorgegeven als ongewoon genademiddel van de overgrote Liefde van GOD. En alle mensen worden aangesproken en behoeven alleen maar hart en oren te openen om de Kracht van het goddelijke Woord ook te bemerken, en in zekerheid opwaarts te gaan. Ieder mens heeft dus de mogelijkheid "kracht" te halen, maar hij moet van goede wil zijn en trachten het doel van zijn aardse leven te vervullen. Hij moet in de korte tijd tot aan het eind van zijn leven bewust leven, hij moet de wil van HEM willen vervullen DIE hem het leven gaf en zich aan HEM overgeven en HEM bidden om genade en kracht. En dan zal hij ook zijn doel bereiken, want deze bede zal altijd vervuld worden en GOD zal ieder zegenen die HEM om kracht en genade vraagt - en zijn aardse weg zal niet vergeefs zijn.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte