Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/7162

7162 Elk gebeuren moet de ziel tot voltooiing dienen

8 juli 1958: Boek 76

Elke gebeurtenis heeft zijn doel en beweegreden, omdat alles van de Wil van God afhankelijk is en daarom ook alles door Zijn Wijsheid is overdacht en door Zijn Liefde zo werd beschikt, zoals het goed is voor de ziel van de mens. Steeds maar is de uitwerking op de ziel doorslaggevend, die weliswaar ook negatief kan zijn, omdat de wil van de mens het bepaalt, maar die ook steeds positief mogelijk is. Vaak moet het lichaam wel leed of ook onpasselijkheden van allerlei aard op zich nemen, doch zodra de ziel maar vooruitgang in haar geestelijke ontwikkeling behaalt, zijn die pijnen onbetekenend, want ze duren steeds slechts een bepaalde tijd, terwijl de ziel de onrijpe toestand eeuwigheden lang kan behouden, wat haar onnoemelijke kwellingen in het geestelijke rijk bezorgt.

Steeds moet de mens zich ervan bewust zijn, dat Gods Liefde, Wijsheid en Macht zijn levenslot bepalen, dat een mens niets willekeurig overkomt, dat niets toeval is, dat steeds een welwillende, zorgzame Vader Zijn kind, dat de weg is krijtgeraakt, helpen wil, de weg terug naar Hem te vinden. En altijd moet de mens daarom tot God als zijn Vader roepen en Hem daardoor te kennen geven, dat hij naar Hem wil terugkeren. Steeds moet hij berustend zich naar de Wil van God voegen, ook wanneer hem een kruis wordt opgelegd, dat hem bijna ondraaglijk voorkomt, want Eén voegt Zich als kruisdrager naast hem, wanneer Hij daar maar om wordt gebeden. Maar wat het menselijk lichaam aflost in dit leven, dat zal de ziel eens dankbaar beseffen, wanneer ze zuiver en helder het lichaam kan verlaten, om het rijk hierna binnen te gaan. Want ofschoon de goddelijke Liefde ieder schepsel leed zou willen besparen, is dat toch niet te omzeilen, want de mens denkt op aarde niet zo zeer aan zijn ziel, om alles te doen om haar van haar ballast te bevrijden. En daarom moeten er hulpmiddelen worden gebruikt, die vaak smartelijk zijn, maar toch resultaat beloven.

Maar de zekerheid, dat Gods Wil, Die in Zich de Liefde is, boven alles staat, moest u, mensen, alles gemakkelijker laten verdragen en u ook een troost zijn; dat u nooit aan uzelf bent overgelaten, dat er steeds Eén is, Die uw geestelijk rijp worden, uw geestelijk welzijn in het oog houdt. En deze Ene zal het nooit toelaten, dat er iets zonder reden of doel over u komt, want Zijn Liefde, Wijsheid en Macht is onbegrensd en steeds zal Zijn Liefde en Wijsheid bepalend zijn, wanneer Zijn Wil en Zijn Macht zich uiten. Daarom kan elke minuut voor u van nut zijn. U zult geestelijk resultaat kunnen behalen uit alles wat u meemaakt, uit elke gebeurtenis, uit elk lichamelijk ongemak, dat u treft. Want zodra u het leert bezien als een hulpmiddel om uw ziel rijp te laten worden, zult u ook alles doen, om toch de ziel te helpen rijp te worden en spoedig zal ook uw kruis van u worden afgenomen, want het drukt slechts zolang op u, tot het zijn doel heeft vervuld. Maar zult u geheel zonder leed door het aardse leven willen gaan, dan zult u ook zuiver liefde moeten zijn en dat zullen slechts weinig mensen bereiken, dat hun ziel zich door de liefde zuivert. Meestal zullen ze het leed als hulpmiddel nodig hebben, omdat de tijd van hun aards bestaan maar kort is en toch de ziel de grootst mogelijke voltooiing moet brengen. Zegen daarom ook het leed, schik u erin en dank uw hemelse Vader, dat Zijn Liefde, Die steeds alleen het beste voor u wil, u geldt.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte