Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/6482

6482 Aangaande de voorspellingen over het einde

23 februari 1956: Boek 69

Nooit zal IK de mensen het precieze tijdstip aangeven van het einde, want dat zou niet van nut zijn voor hun geestelijke ontwikkeling. In geheel vrije wil moeten zij omhoog streven en uit eigen beweging de rijpheid van hun ziel zoeken te bevorderen, niet echter uit vrees die door het aankondigen van het vastgestelde uur van het einde zou worden opgeroepen.

IK zal u, mensen over het uur van het einde altijd in het onzekere laten, wat echter niet uitsluit dat het einde eens zal komen. En dat het eenmaal komen zal is u, mensen voorspeld sinds het begin van deze verlossingsperiode, al is u maar een deel van deze voorspellingen bekend. Er zijn begrensde verlossingsperioden die in Mijn heilsplan werden vastgelegd en die altijd een bepaalde tijdsduur omvatten, welke duur door Mijn weten van het ontwikkelingsproces der mensen berekend is. En dit zal ieder mens van goede wil kunnen geloven die in MIJ als GOD en Schepper vermag te geloven.

De meeste mensen zullen echter altijd betwijfelen dat zij zelf in die tijd leven waarin al het voorspelde eens hedendaagse werkelijkheid zal worden. Het is voor de mensen iets ontzettends zich een einde van de aarde voor te moeten stellen, het is iets waaraan zeer weinig mensen geloven kunnen, behalve als zij reeds zo'n diep geestelijk weten bezitten dat zij ook in een oplossen van de schepping aarde en het ontstaan van een nieuwe aarde reden en doel kunnen inzien.

Maar van dezen zullen er steeds maar weinig zijn. Geheel loochenen zult u, mensen dus een einde van deze aarde niet kunnen, noch tot hen willen behoren die dit einde beleven. Zij houden dit einde wel voor mogelijk in de toekomst, maar denken niet dat dit in het nu gebeuren gaat. Maar ook die twijfel mogen zij rustig behouden ter wille van hun zielerijpheid, zij moeten echter zulke gedachten ook in overweging nemen - dan zal het hun niet tot schade zijn.

Elke geloofsdwang echter zou schadelijk zijn en zal van Mijn kant nooit uitgeoefend worden, om welke reden IK alleen maar op de tekenen wijs en nooit de dag van het einde aangeef. En toch zeg IK u steeds weer; u staat kort vóór het einde.

Menselijk gezien zult u de geestestoestand van de mensheid niet kunnen beoordelen, u kunt de diepe geestelijke duisternis niet zien die over de aarde ligt. En u bent ook niet op de hoogte van de strijd tussen Licht en duisternis die in het heden zo bovenmate woedt. U weet niet dat de activiteit van de duisternis zich uit in het verspreiden van onwaarheid, verkeerde leerstellingen en openlijke leugens, omdat u niet ziet hoe mateloos diep de dwaling is waarin het denken der mensen zich beweegt.

Alleen de zuivere waarheid is licht, waar echter zoekt en vindt u mensen de waarheid? U gelooft wel de waarheid te bezitten, maar dan zou u met ontzetting de geestestoestand der mensen inzien en het ook normaal vinden dat aan deze toestand een einde moet worden gemaakt. Waar u mensen licht vermoedt heeft de vorst van de duisternis al een verblindend licht aangestoken dat uw ogen nog meer verzwakt, zodat u niets vermag in te zien. Hij verstaat werkelijk de kunst de mensen af te houden van de arbeid aan hun zielen. Hij verstaat het hun blik te richten op lokkende doelen die u mensen niet bereiken zult, want Mijn plan is vastgesteld sinds eeuwigheid.

Dat IK u een blik gun in dit heilsplan zal dus uw geloof geen dwang aandoen, IK wil alleen u, mensen de mogelijkheid geven te kunnen geloven omdat u de beweegredenen uiteengezet moeten worden die MIJ aansporen tot het beëindigen van een verlossingsperiode. Omdat u ook de doelmatigheid van zulk een beëindigen verklaard word, waardoor u zelf als u deze kennis bezit al het gebeuren om u heen kunt volgen en dan ook zult kuunnen inzien dat een ingrijpen Mijnerzijds noodzakelijk is geworden

Mensen die alleen dit einde verteld wordt zonder nadere motivering zijn niet te veroordelen als zij niet geloven, ofschoon zij ook moeten nadenken over de mogelijkheid van de realisering der voorspellingen. Die echter gewillig zijn en toch menen niet te kunnen geloven, zullen ook met Mijn heilsplan in kennis worden gebracht. Hun wordt de kennis gegeven van Mijn werken en besturen en voor de beweegredenen zullen zij niet kunnen sluiten, want MIJN Liefde en Wijsheid die altijd het beste wil voor de zielen van de mensen is duidelijk zichtbaar.

Beschouwt u, mensen een einde van deze aarde alleen als straf dan zal u zich tegen deze leer verzetten. Beschouwt u het echter als een reddingsdaad voor het als mens falende geestelijke en het nog in de scheppingen gekluisterde geestelijke dat ook eenmaal uit de diepte ten hogen moet komen, dan zal het u ook mogelijk zijn een GOD van Liefde en Wijsheid in te zien, en ook het einde van de aarde zal u dan geloofwaardig schijnen.

Op welke trede van ontwikkeling de mensen op aarde zich nu bevinden kan IK alleen beoordelen, hoewel u zelf ook het lage geestelijke peil ervan zou kunnen inzien. IK weet echter al van eeuwigheid wanneer het herstel van Mijn ordening zich voltrekken moet, wanneer IK het doen en laten van Mijn tegenstander stop moet zetten en met wat daartoe nodig is: dat de aarde weer als rijpingsstation voor het nog onvolmaakte geestelijke dienen kan. IK alleen weet wanneer het laagste peil bereikt en het tijdstip gekomen is waarop Mijn tegenstander zijn werken moet worden tegengegaan.

En juist omdat IK dat weet draag IK Mijn dienaren op van het ophanden zijnde einde steeds weer melding te maken, ofschoon zij maar weinig geloof zullen vinden. Nooit echter zal IK de dag en het uur aangeven, wat u echter geen aanleiding mag geven Mijn voorspellingen naar de verre toekomst te verplaatsen. U weet niet hoe dicht u vóór het einde staat, maar er is voor u allen de grootste haast geboden. U allen kunt niet ijverig genoeg voor uw ziel bezig zijn, want elke dag is nog een genade voor u omdat u met een goede wil nog veel zult kunnen bereiken. Geef uzelf echter geen hoop nog veel tijd te hebben, want sneller dan u denkt komt het einde. En ieder die Mijn Woorden geloof schenkt zal zich voorbereiden, hij zal zijn geestelijk welzijn boven het lichamelijke welzijn stellen en waarlijk veel gewinnen voor de eeuwigheid.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte