Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/4907

4907 Het proces van het overbrengen van het Woord van boven

1 juni 1950: Boek 55

Neem Mijn Woorden aan als zuiverste waarheid en herken Mij ook steeds als de bron en verspreider van datgene wat in het dictaat tot u komt. Kijk naar de aard van het neergeschrevene. Zie, dat het woord voor woord ontstaat, maar dat er tevoren in uw gedachten geen zin wordt gevormd. Dit kenmerk moet u elke twijfel ontnemen, zodra dit in u opkomt.

De werking van gedachten is niet te vergelijken met deze manier van opschrijven, omdat gedachten meestal een richting opgaan die de wil van de mens ze voorschrijft. Dat wil zeggen: de mens zelf stelt zich een onderwerp voor de geest, voordat hij verstandelijk, door ijverig na te denken, zich ermee bezighoudt, terwijl een geestelijk dictaat, een echte bekendmaking van boven, een dergelijk nadenken uitschakelt, omdat het onderwerp de mens onbekend is en in zekere zin pas wordt gegeven bij het begin van het schrijven van het dictaat. Dat nu de mens gedurende het schrijven al denkend kan begrijpen, is nog geen reden te veronderstellen dat hij zelf denkwerk verricht. Integendeel, hij ontvangt eerst wat hij neerschrijft.

De mens die Mij oprecht wil dienen, plaats Ik voor geloofs- en wilsproeven. En Ik zal hem steeds weer aan verzoekingen blootstellen, waarbij hij zich moet waarmaken. Dat wil zeggen: hij moet zich daarbij steeds weer in vrije wil op Mij richten, wil hij de geloofsproeven doorstaan. Maar de kracht van Mijn Woord beschermt hem tegen verzaking, zodra hij zich aan de uitwerking ervan overgeeft. Maar steeds weer komt bij u de vraag op, wat u dan wel als Mijn Woord zult kunnen beschouwen.

Ik spreek steeds tot u, wanneer u Mij wilt vernemen. Dit alleen is doorslaggevend: of het verlangen van uw hart het vernemen van Mijn stem geldt. Zodra u Mij zult willen horen, spreek Ik ook tot u. De gedachte dat Ik Mij zou kunnen terugtrekken en u Mijn kracht onthouden, is verkeerd. Want Ik weet waar uw hart naar verlangt en waarover u kennis begeert. En dus antwoord Ik u ook op onuitgesproken vragen, en dit echt alleen naar waarheid. Maar of u het antwoord ook juist begrijpt, of u deze opneemt overeenkomstig de waarheid of zelf een andere uitleg geeft, staat u volkomen vrij, maar moet steeds in aanmerking worden genomen.

Mijn Woord is eeuwige waarheid. Maar wie zal het u verhinderen, als u voor uzelf Mijn Woord naar believen uitlegt, omdat de wil u ertoe aanzet? Toch blijft Mijn Woord onveranderd in zijn betekenis. En u zult zelf ook de juiste betekenis en de zin ervan leren begrijpen en inzien dat u alleen de zuiverste waarheid werd overgebracht en dat u alleen in ontvangst nam wat u door Mijn Liefde is toegekomen. Want Ik bescherm allen tegen dwaling, die Mij willen dienen en van goede wil zijn.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte