Bron: https://www.bertha-dudde.org/nl/proclamation/3547

3547 Opheldering over het proces van het schrijven - Waarheid

13 september 1945: Boek 45

Het aanbieden van Mijn Woord is een zuiver geestelijk proces dat alleen kan worden verwezenlijkt door een mens die de innige verbinding met Mij tot stand brengt en nu bewust naar zijn innerlijk luistert. Want daar de mens zelf niet bezig hoeft te zijn, maar alleen ontvanger is van uitstralingen van gedachten, moet hij zich in een toestand verplaatsen, zodat de uitstralingen hem kunnen treffen. En deze toestand is die van het volledig losgemaakt zijn van de aardse wereld en een verzinken in het geestelijke rijk. Dat wil zeggen: een bewust zich afwenden van het aardse en de zinnen richten op Mijn rijk dat niet van deze wereld is.

De geestelijke uitstralingen treffen nu het hart van de mens in de vorm van gedachten die de ontvanger nu kan opschrijven. Hoe gemakkelijker de mens in staat is zich los te maken van zijn aardse omgeving, met des te minder belemmering vindt het overbrengen van geestelijke leringen plaats. De strijdvraag, van welke geesten de overdracht van gedachten uitgaat, wordt vanzelf beantwoord door de inhoud ervan. Waar liefde wordt onderricht, waar Mijn verlossingswerk diepgaand wordt behandeld, kan alleen Ik de bron zijn en moeten de overgebrachte gedachten als Mijn Woord worden herkend.

Aan elke aanbieding van Mijn Woord moet het innige gebed voorafgaan, daar anders dit proces niet kan plaatsvinden, daar anders de mens een zuiver aardse arbeidsverrichting zou moeten volbrengen. Maar die zou ook dan nog zonder dwaling zijn, omdat ook de gedachten van de mens geleid worden door de wezens van het licht, om te verhinderen dat het Woord dat de mensen zal worden toegestuurd, wordt aangetast. Dit betreft alleen gevallen waar de verbinding met Mij minder diepgaand is.

Want een mens die door Mij geroepen is om te werken voor Mijn rijk, die geroepen is om tussenpersoon te zijn tussen Mij en de mensen die niet op Mij aansturen, is door Mij beproefd. En zijn denken zal zich niet vergissen, omdat zijn wil goed is en hij Mij dus dienen wil. Dat geesten van leugen en bedrog zich van zijn wil en hand bedienen, verhoed Ik, zoals ook voor elk onwetend wezen de toegang tot hem verboden is, als hij voor Mij werkzaam wil zijn.

En elke opname is een daad van wilsvrijheid. Het is het betuigen van zijn wil om Mij dienstbaar te zijn. En zo pak Ik zijn wil vast en leid hem. En dan voert de mens alleen Mijn wil uit. Deze geestelijke onderrichtingen zijn niet te vergelijken met menselijke opvattingen die door eigen nadenken verworven worden, zonder de bewuste overgave van de wil aan Mijn wil. Want omdat de mens een vrije wil heeft, kan hij zijn gedachten ook de richting geven die hij belieft.

Hij wordt niet door Mij gedwongen om juist te denken, zoals hem ook niet wordt belet verkeerd te denken. En dus hebben ook alle geestelijke krachten toegang tot hem, die hij nu begunstigt door zijn wil. Maar geeft de mens zijn wil bewust aan Mij over, dan kan hij alleen nog Mijn wil in zich hebben. Want nooit zal Ik hem overlaten aan de krachten die nog een aan Mij tegengestelde wil hebben.

Wat naar Mij verlangt, dat neem Ik in bezit en Ik laat het eeuwig niet meer van Mij weggaan. En pas als een mens zich bewust bij Mij aanbiedt, dus zijn wil aan Mij overgeeft, kan Ik hem beroepen tot een ambt op aarde, waarin hij voor Mij werkzaam moet zijn. Maar dan is hij ook beschermd tegen verkeerd denken, tegen verkeerde geestelijke invloed. Want het gaat erom Mijn Woord dat Mijn Liefde naar de aarde stuurt, te ontvangen en te verbreiden. En Ik zal waarlijk Mijn Woord beschermen tegen onzuivere, onware inhoud die de tegenpartij de mensen wil voorhouden.

Waar Mijn Woord ontvangen wordt, daar is waarheid. En verkeerde leren worden uitgeschakeld, omdat verkeerd denken de invloed is van slechte krachten die geen toegang hebben tot een mens die Mij dienen wil, zolang hij voor Mij werkzaam is.

Een zuiver geestelijk proces kan alleen maar zuiver geestelijk verlopen. Er moet onvoorwaardelijk een overdracht van gedachten plaatsvinden, omdat eigen denken, dat wil zeggen het gebruik van de werkzaamheid van het verstand, langere tijd vergt om geestelijke resultaten in deze vorm op te leveren.

Er is dus een uiting van kracht herkenbaar die steeds alleen kan uitgaan van gevers van kracht, dus lichtwezens die ontvangers van kracht zijn. En dit garandeert ook zuivere waarheid. Want al het lichtvolle staat vast in de waarheid en de eeuwige waarheid ben Ik Zelf.

Amen

Vertaald door Gerard F. Kotte